Introduktion til bioteknologi

Kursusindhold

Kursets formål er at give en indføring i fagområdet molekylær bioteknologi og en forståelse af hvordan forskellige typer organismer, herunder mikrober, planter, og dyr kan indgå i bioteknologi. Kurset giver også eksempler på forskning og erhverv indenfor bioteknologi, samt en oversigt over uddannelsens opbygning. Målet nås gennem forelæsninger og en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde. Her tages udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger, der har en bioteknologisk vinkel, som bearbejdes ud fra naturvidenskabelige kriterier.

Kurset består af 3 elementer. (1) Introduktion til uddannelsen og hvor den kan bruges; (2) En forelæsningsrække som dækker et afgrænset grundlæggende pensum om bioteknologi bl.a. med fokus på genomer, molekylærbiologi, rekombinant DNA teknologi og bioteknologisk anvendelse af forskellige organismer; (3) Projektarbejde i grupper med afsæt i samfundsrelevante problemstillinger, som kan adresseres med bioteknologiske løsninger.

Gruppeprojekterne udvikles i tæt samarbejde med vejledere hvor de videnskabelige kriterier for rapporters indhold og udformning introduceres. I projektarbejdet fokuseres der på: Problemorientering; problemidentifikation, problemanalyse og problemformulering. Projektorganisering; definition af en opgave, planlægning og styring af projektet. Samarbejdets dynamik; kommunikation, organisering, og roller i grupper. Skriftlig og mundtlig formidling af videnskabelig information; indhold, struktur og formalia. Litteratur og kildehåndtering.

Engelsk titel

Introduction to Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give kendskab til grundlæggende molekylærbiologi, rekombinant DNA teknologi og andre bioteknologiske relevante metoder. Desuden er der en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i en bioteknologisk problemstilling, som bearbejdes ud fra videnskabelige kriterier.

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

 • kunne forklare grundlæggende molekylærbiologiske processer og deres regulering på forskellige niveauer.
 • have kendskab til udvalgte bioteknologiske teknikker og principper.
 • kunne reflektere over forskellige typer levende organismers karakteristika.
 • kunne beskrive og forstå relevansen af erhvervs- og forskningsmæssige udnyttelse af bioteknologien
 • udvise kendskab til kriterier for kommunikation af videnskabelig information inden for det bioteknologiske område og rapportudarbejdelse, hvad angår formalia, konsistens, klarhed, præcision og sprog.

 

Færdigheder:

 • kunne arbejde problemorienteret og derved være i stand til at; identificere, analysere, formulere, afgrænse og bearbejde en bioteknologisk problemstilling på et videnskabeligt niveau.
 • kunne arbejde projektorganiseret i en gruppe, herunder definere en konkret opgave, planlægge aktiviteter, styre arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber der skal til for at gennemføre projektet, samt evaluere forløbet.
 • kunne formidle resultatet både mundtligt og skriftligt således at normerne for videnskabelig formidling inden for bioteknologi i studierapportform opfyldes.
 • kunne samarbejde effektivt i grupper og få en forståelse for de dynamikker der har betydning for udviklingen af et effektivt samarbejde
 • kunne håndtere information der er relevant for et bioteknologisk projekt og forholde sig kritisk til denne.
 • kunne arkivere og vide hvordan man henviser til kilder med en reference manager (Mendeley, Zotero), både individuelt og i gruppearbejde (fælles database).
 • kunne bruge powerpoint til præsentation af projekter
 • kunne søge litteratur i udvalgte databaser (Web of Science, Rex)

 

Kompetencer:

 • kunne håndtere komplekse problemstillinger inden for bioteknologi og arbejdsprocesser ved at planlægge, styre og evaluere arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber i projektets forskellige faser.
 • kunne opponere og give konstruktiv kritik til medstuderende
 • kunne finde og kritisk håndtere digitale informationskilder indenfor det bioteknologiske område, inkl. sociale medier (digital videnskabelig informationssøgning og digital refleksion)

Kurset er baseret på aktiv deltagelse i gruppearbejdet i projektfoløbet. Undervisningen består af en række forelæsninger i et afgrænset pensum inden for bioteknologi som bliver grundlag for eksamen, samt diskussioner med studielederen og et udvalg af biotek-uddannede professionelle fra industrien og andre relevante sektorer som fortæller om hvad biologi-bioteknologi uddannelse går ud på og hvad den kan bruges til. Sideløbende projektforløb inden for bioteknologiske emner, hvor der indgår midtvejsseminar, afsluttende projektrapport, en mundtlig fremlæggelse og opponering af projektet, med mulighed for at inddrage virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet. I projektarbejdet arbejdes der med faglige, metodemæssige, samarbejdesmæssige og studietekniske elementer.

 • Thieman William J. & Palladino, Michael A. (2019): Introduction to Biotechnology. Pearson New International Edition, 4th Edition ISBN-13: 9780134995854
 • Dahl, A., T. Dich, T. Hansen & V. Olsen (2023): Styrk projektarbejdet – en redskabsbog til problemorienteret projektarbejde. Biofolia, 4. udgave
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 minutter (ingen forberedelse)
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i egen gruppes projekt og eksamination i lærebogens pensum med relation til projektet. Ingen forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen
 • Aktiv deltagelse i midtvejsseminar og afsluttende seminar, hvilket betydet, at man deltager både i både fremlæggelse af eget projekt og opponering af en anden gruppes projekt. Seminarerne afholdes i holdsessioner, der omfatter flere grupper. Tilstedeværelse af de studerende under hele deres pågældende session er påkravet.
 • Aflevering af projektrapport efter aktiv deltagelse i gruppe arbejde. Aktiv deltagelse vurderes udfra de input og spørgsmål man stiller og at man bidrager til at skrive rapporten. Løbende vejledningsmøder vil bruges til at vurdere gruppemedlemmernes bidrag til det fælles arbejde. Medlemmer som ikke arbejder aktivt i deres gruppe, vil ikke være opfattet som medforfatter af rapporten. 
 • Godkendt projektrapport (Projektrapporten bliver godkendt for alle medforfatter).
 • Godkendt fremlæggelse af projektrapport efter aktiv deltagelse i afsluttende seminar, hvilket betydet at man deltager både i fremlæggelse af eget projekt og opponering af en anden gruppes projekt i det afsluttende seminar.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis gruppen ikke har fået projektrapporten godkendt, afleveres en revideret rapport senest 3 uger før reeksamen. Rapporten skal være godkendt senest 1 uge før reeksamen. Rapporten godkendes for alle medforfattere. Umiddelbart inden reeksamen, skal projektrapporten fremlægges og fremlæggelse skal godkendes. Studerende som ikke deltager i projektfremlæggelsen, kan ikke blive indstillet til reeksamen. 

Hvis projektrapporten er godkendt før den ordinær eksamen, men enkeltpersoner ikke har deltaget i det afsluttende seminar, skal projektet fremlægges individuelt umiddelbart inden reeksamen afholdes, og fremlæggelse skal godkendes.

Studerende, som ikke har afleveret med en gruppe, skal aflevere en individuel rapport med de samme formelle krav senest 3 uger før reeksamen. Kvaliteten og indhold skal svare til en 4.5-ECTS pointopgave. Rapporten skal være godkendt senest en uge før reeksamen. Projektrapporten fremlægges i forbindelse af en regulær afslutende seminar og fremlæggelse skal godkendes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 50
 • Projektarbejde
 • 90
 • Vejledning
 • 15
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LBIB10172U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
75
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Rosa Laura Lopez Marques   (3-7a74774878746d7636737d366c73)
 • Thorkild Nielsen   (16-796d7477706e716933736e6a71786a73456e6b777433707a336970)
Underviser

Anders Dahl
Rosa Lopez
Meike Burow
Kristine Freude
Thorkild Nielsen
Barbara Ann Halkier

Gemt den 15-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students