International privatret

Kursusindhold

Mange retsforhold er internationale. Virksomhedsoverdragelser, ejendomshandler, koncernforhold, forsyningskæder, transport, arbejdsforpligtelser, rådgivning, markedsføring, licensaftaler, ægteskaber, surrogatfødsler, arv, immaterielretskrænkelser, ærekrænkelser, miljøskader og andre juridiske problematikker krydser i stigende grad landegrænser.

 

Når en juridisk problemstilling krydser landegrænser, skal juristen anvende international privatret. Den internationale privatret bestemmer, hvilket lands regler der regulerer et retsforhold med tilknytning til flere forskellige lande. Reglerne kan f.eks. fastlægge retsgrundlaget i en bodeling mellem fraskilte ægtefæller fra forskellige lande eller i en erstatningssag om en skadevoldende handling begået i land A af en virksomhed fra land B med skadevirkning i land C.

 

Uanset om du er dommer, advokat, virksomhedsjurist, forvaltningsjurist eller konsulent, vil faget være et vigtigt redskab i din værktøjskasse. Uden redskabet kan det være svært at yde selvstændig juridisk rådgivning eller sagsbehandling i internationale sager. Faget vil også gøre det nemmere for dig at gennemføre kandidatfaget Civilprocesret.

 

Det er vigtigt at få en solid grundforståelse for den internationale privatret under jurauddannelsen. International privatret er et klassisk retsområde med et særegent begrebsapparat på samme måde som f.eks. obligationsretten og folkeretten, så faget skal læres fra grunden og i et intensivt og sammenhængende forløb. Af samme årsag er international privatret en obligatorisk del af jurauddannelserne i Aarhus, Odense og Aalborg, enten som et selvstændigt fag eller som en del af andre fag.

 

Ved at gennemføre faget vil du tilegne dig viden om den internationale privatrets grundprincipper og de væsentligste lovvalgsregler i sager om aftaler, erstatning, tingsret, insolvensret, familieret og selskabsret. Du vil blive i stand til at håndtere komplekse lovvalgsspørgsmål, herunder ved at koncipere aftaler, formulere procesindlæg og træffe afgørelser om lovvalg.

 

Derudover vil du blive fortrolig med en række begreber og fænomener, der gør det nemmere for dig at interagere og kommunikere med fagfæller, klienter og andre samarbejdspartnere i udlandet.

 

Faget ligger i naturlig forlængelse af fagene Familie- og arveret, Erstatning og kontrakt, EU-ret, International Law, Obligationsret og Tings- og kreditorret på bacheloruddannelsens første to år. Undervisningen er tavlebaseret og foregår på dansk, og der vil blive udgivet en pædagogisk dansk lærebog til brug for faget umiddelbart før kursusstart.

Engelsk titel

Private international Law

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den internationale privatrets grundprincipper og de væsentligste lovvalgsregler i sager om aftaler, erstatning, tingsret, insolvensret, familieret og selskabsret
 • Reglernes baggrund, formål og bagvedliggende hensyn
 • Reglernes praktiske anvendelse og implikationer

 

Færdigheder:

 • Identificere de ovennævnte regler og deres fortolkningskilder
 • Anvende reglerne til at analysere og vurdere komplicerede retlige problemstillinger
 • Forstå reglernes samspil med den praktiske virkelighed

 

Kompetencer:

 • Yde konstruktiv rådgivning om anvendelsen af reglerne, herunder både i forbindelse med aftalekoncipering og tvistløsning
 • Træffe velbegrundede afgørelser med hjemmel i reglerne
 • Videreudvikle reglerne til gavn for retsområdets interessenter og resten af samfundet

De studerende vil primært skulle løse konkrete cases som forberedelse til de enkelte lektioner. Opgaverne vil kunne bestå i at koncipere aftaler, skrive processkrifter, give strategisk rådgivning, træffe afgørelser eller foreslå regelændringer. De studerende vil på skift, herunder individuelt og i grupper, skulle præsentere deres besvarelser i undervisningen.

Størstedelen af pensum vil udgøres af en lærebog, som Djøf Forlag udgiver umiddelbart før kursusstart.

 

Derudover vil pensum udgøres af følgende materiale:

 

Peter Arnt Nielsen. EU-domstolen og Romkonventionens art. 4. Ugeskrift for Retsvæsen 2011, s. 53-57

 

Johan Tufte-Kristensen og Vibe Garf Ulfbeck. Lovvalget i erstatningssager om danske styrkers handlinger under operationer i udlandet. Juristen, nr. 1, 2021, side 10-18

 

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen. Lovvalget ved tingsretlige konflikter vedrørende fordringer – status efter U 2019.69 SH og fremtidsperspektiver. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2021, s. 240-245

 

Frank Høgholm Pedersen. Almindelige kriterier for påberåbelse af ordre public – specielt i relation til forældremyndighed på baggrund af surrogati-arrangementer. Tidsskrift for Familie- og Arveret 2019, s. 99-110

 

Samlet sideantal: Ca. 370

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

De studerende skal have bestået fagene Familie- og arveret, Erstatning og kontrakt, Obligationsret og Tings- og kreditorret. Selv om det selskabsretlige lovvalg er en del af faget, skal de studerende ikke have opnået kendskab til selskabsretten for at deltage i faget. Det er tilstrækkeligt, at de studerende har et overordnet kendskab til de forskellige selskabsformer fra faget Obligationsret.

De studerende bør kunne læse, skrive, tale, og forstå dansk og engelsk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 5 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 170,25
 • Seminar
 • 36
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55193U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling

Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden

 1.  
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johan Tufte-Kristensen   (11-6f746d667333797a6b796a456f7a7733707a336970)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students