Compliance i den offentlige sektor

Kursusindhold

 

Faget består af følgende hovedmoduler:

 

Grundlæggende principper om compliance i den offentlig sektor

Temaet for det første modul omhandler grundlæggende forståelse for ansvarlighed og compliance i den offentlige sektor. Modulet behandler de grundlæggende retlige principper offentlige myndigheder skal iagttage for at sikre saglighed og tillid til de offentlige aktiviteter og afgørelser. Der ses nærmere på de forvaltningsretlige principper om indretning af forsvarlig organisation og arbejdsgange samt om offentlighed, saglighed og lighed.

 

Ansvarligt samarbejde med private aktører (udbudsret)

Private virksomheder inddrages i et større omfang, når det offentlige skal have løst vigtige samfundsmæssige opgaver. Private virksomheder har ofte den rette knowhow og kompetencer, og kan være en driver for mere innovation og bæredygtighed i den offentlige sektor. I Danmark køber den offentlige sektor hvert år varer og tjenesteydelser for godt 380 mia. kr. hos private virksomheder. Størstedelen af disse indkøb sker via udbud. Udbudsreglerne regulerer hvordan det offentlige køber ind, mens andre regelsæt styrer hvad det offentlige køber eller sætter krav til indholdet i kontrakterne. Modulet gennemgår de vigtigste udbudsretlige regler, der er med til at sikre at de offentlige indkøb foregår på en ansvarlig måde.

 

Korruption (ansvarlig udøvelse af offentligt embede)

Offentlige myndigheder har pligt til indrette sig på en sådan måde, at korruption modvirkes – og de retlige rammer herfor har fået stigende betydning de senere år. I modulet behandles en række forskelle regler, der har betydning for offentlige ansattes virke. Korruption dækker over flere elementer fra de forvaltningsretlige habilitetsregler til de strafferetlige regler om bestikkelse til konkurrencebegrænsende karteller og nepotisme. I modulet behandles kravene til at indrette whistleblower-ordninger, og der ses nærmere på begreberne embedsmisbrug og korruption og konsekvenserne af forskellige former for embedsmisbrug og deltagelse heri. I modulet vil også blive behandlet de nærmere konsekvenser for hhv. offentlige ansatte og virksomheder, der deltager i korruption.

 

Behandling af personoplysninger

Databeskyttelsesretten har ikke kun betydning for konkret sagsbehandling. De databeskyttelsesretliges reglers reelle betydning for det offentlige er størst, når man ser på kravene til teknologier og til indretning af arbejdsgange og organisering der anvendes i det offentlige. I modelet arbejdes med GDPR og retshåndhævelsesdirektivet med fokus på kravene til forsvarlig tilrettelæggelse af databehandling, databeskyttelse via design og indstillinger, risikovurderinger og konsekvensanalyser samt data sikkerhed.

 

Offentlig digitalisering

Danmark har ifølge FN verdens mest digitaliserede offentlige sektor og de digitale løsninger, der anvendes har stor betydning for, hvordan det offentlige udfører sine opgaver, idet de digitale løsninger styrer sagsbehandlingsprocesser, økonomiforvaltning og i visse tilfælde endda overtager beslutningsprocesser.  Temaet for modulet om offentlig digitalisering er de forvaltningsretlige krav til forsvarlig indretning og anvendelse af disse teknologier samt de forvaltningsretlige krav til samarbejde med private it-leverandører.

 

Ansvarlig brug af offentlige midler (økonomisk forsvarlig forvaltning)

Offentlige myndigheder er underlagt en bred forpligtelse til at administrere skattemidler på forsvarlig vis. I modulet gennemgås først med udgangspunkt i Rigsrevisionens praksis de grundlæggende principper om økonomisk ansvarlighed. Derefter ses specifikt på offentlige myndigheders indgåelse af kontrakter og de krav, der må stilles til indholdet af sådanne kontrakter for, at de kan betragtes som forsvarlige.

 

Bæredygtighed

Offentlige myndigheder er underlagt en lang række pligter til at beskytte naturen, biodiversiteten og sikre en bæredygtig udvikling af samfundet. I modulet ses både på kravene til at undersøge, hvordan visse aktiviteter påvirker natur og klima, f.eks. kravene om miljøvurderinger, og på myndighedernes pligter og muligheder for i øvrigt at fremme en forsvarlig og dermed bæredygtig udvikling.

 

Offentlige kontrakter 

Dette modul omhandler de betingelser det offentlige kan stille til sine leverandører og ser nærmere på forskellige typer af kontraktkrav med udgangspunkt i at sikre ansvarlighed i kontrakterne. Modulet har fokus på virksomhedernes compliance som når disse samarbejder og leverer til det offentlige. Sådanne betingelser kan omfatte økonomiske, innovationsrelaterede, miljømæssige, sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn. Kontraktbetingelser omtales ofte som klausuler, og modulet ser ligeledes nærmere på hvilke former for sociale og miljømæssige klausuler, der kan pålægges virksomheder og hvordan disse håndhæves.

Engelsk titel

Compliance in the public sector

Målbeskrivelse

Det er målet, at de studerende efter at have deltaget i kurset skal have:

 

 • Viden om hvordan det sikres, at den offentlige forvaltning sikrer ansvarlige processer inden for en række væsentlige retsområdet.
 • Viden om en række af de forvaltningsretlige discipliner, der har størst betydning for compliance i den offentlig sektor.
 • Færdigheder i at identificere problemstillinger i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter.
 • Færdigheder i at identificere problemstillinger i forbindelse med behandling af personoplysninger.
 • Kompetence til at analysere de retlige udfordringer der opstår for at sikre bæredygtighed i den offentlige sektor Kompetence til at kunne fremlægge og formidle relevante problemstillinger med henblik på at sikre en ansvarlig offentlig sektor og rådgive både offentlige myndigheder og private virksomheder om kursets retlige indhold.

Med en målsætning om at sikre en aktiv deltagelse fra de studerende anvendes relevante mindre og større cases, summegrupper samt e-læringsfunktioner. De studerende vil endvidere blive opfordret til at forberede fremlæggelser i grupper eller alene i forbindelse med udvalg af symposisemne, hvor der vil være deltagere fra det praktiske retsliv, der vil give de studerende feedback på emnet, dettes relevans mv.

Hanne Marie Motzfeldt og Carina Risvig Hamer (red.)  ”Compliance i den Offentlige Sektor” Djøf forlag 2023.

Bogen suppleres af forskningsartikler.

 

It is illegal to share digital textbooks with each other without permission from the copyright holder.

Faget undervises på dansk.

Faget erstatter digital forvaltningsret

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Hjælpemidler

Læs om beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Hand in date: January 10, 2025

Reeksamen

Hand in date: February 18, 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55185U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Marie Motzfeldt   (21-6e6774746b347367786f6b3473757a806c6b726a7a46707b7834717b346a71)
 • Carina Risvig Hamer   (12-4967786f7467344e67736b7846707b7834717b346a71)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students