Diskriminerings- og ligestillingsret

Kursusindhold

Det er kursets formål at udvikle evnen til

 • at identificere diskriminationsproblemer ved hjælp af diskriminationsretlige grundbegreber (direkte og indirekte diskrimination, krydsdiskrimination, segregering m.v., herunder digitaliseringens betydning for vedligeholdelse af/opbrud med diskriminerende strukturer) argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete diskriminationstilfælde, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg.
 • perspektivere diskriminations- og ligestillingsretlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i diskriminations- og ligestillingsretten på basis af afgørelser fra såvel nationale (ankenævn, domstole m.v.) som ikke-nationale (EF-domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og europæiske (nordiske, UK m.v.)
 • at sammenligne og analysere disse foras fortolknings- og argumentationsstil. Den argumentative fortolkningsstil (dogmatik) spiller her en vigtig rolle
 • at formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

Fagets kerne er ret til ligebehandling og forbud mod diskrimination. Ligebehandling og diskriminationsforbud omfatter køn, nationalitet, etnicitet, handicap, alder, seksuel orientering m.v. Disse rettigheder og forbud er stort set generelle dvs., at de dækker såvel privat som offentlig virksomhed, såvel lov som aftale. Der er tale om et alment retligt krav som det er afgørende at have et grundlæggende kendskab til som jurist. Ligebehandlingsrettigheder og diskrimineringsforbud hviler især på EU-traktaten med tilhørende forordninger og direktiver. Også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indeholder diskriminationsforbud inden for konventionens område. En række FN-konventioner dækker rettigheder (civile/politiske/økonomiske, sociale m.v.) dels grupper (kvinder, børn, handicappede personer, etnicitet etc.) I dansk lovgivning findes en række love, der implementerer EU-direktiverne f.eks. ligestillingsloven, lov om etnisk ligebehandling m.v. Ligebehandlingsnævnet er et generelt klagenævn, der håndhæver særligt EU-rettens diskriminationsforbud og ligebehandlingsrettigheder.

 

Kurset vil blive tilrettelagt med følgende elementer, hvor studenternes evne til at identificere, analysere, argumentere, perspektivere og formulere vil blive vægtlagt

 • De diskriminations- og ligestillingsretlige grundbegreber
 • Retskilder: EU-traktaten med forordninger og direktiver, Den Europæiske menneskerettighedskonvention, FN-konventioner m.v. sammenholdt med dansk lovgivning
 • De gældende diskriminationsforbud: Køn, nationalitet, alder, handicap, etnicitet, seksuel orientering, tro mv
 • Retspraksis fokuseret på fortolknings- og argumentationsvalg
 • De retshåndhævende organer: Diskriminationsnævn, Ankestyrelsen, danske domstole, EU-domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol m.v.
Engelsk titel

Non-discrimination and Equality

Målbeskrivelse
 • Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger

 • Identificere tværgående juridiske problemer.

 • Analysere tværgående problemstillinger inden for faget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.

 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.

 • Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.

 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Undervisningen er casebaseret. Kursets problemstillinger vil blive indlært gennem retspraksis fra såvel EUD, EMD, som danske nordiske og andre afgørelesesfora (f.eks. UK og BVG). Undervisningen tilrettelægges gennem hele kurset baseret på de studerendes aktive deltagelse. Kursets grundlag er den argumentative ret dvs. med fokus på den retlige argumentation og træning af de studerendes evne til at vurdere diskriminations- og ligestillingsretlige argumenters juridiske kvalitet og holdbarhed.

NB: Studerende bør være opmærksomme på, at kurset i sin undervisningsform i afviger fra den formentlig mere tilvante form med lærerens tekstgennemgang som grundlag for undervisningen. Ligestilling og diskriminering er ydermere et nyt fagområde for de jurastuderende. Dets værdibasering er meget klar og kan derfor opfattes som ”politisk” i modsætning til mere indarbejdede tilvante fag. Faget er således velegnet for studerende, der ønsker at arbejde aktivt og kritisk med stoffet.

Faget er ikke egnet til selvstudium.

Følgende materialesamlinger, udarbejdet til brug for undervisningen bliver lagt ud på fagets Absalonside, medmindre andet oplyses:

 • Tekstsamling
 • Afgørelsessamling
 • Regelsamling med EU-retskilder, konventioner, m.v. samt dansk lovgivning
 • Aktuelle supplerende tekster, sager og retskilder.

Pensum er udvalgt således at caseundervisningen baseres på autentiske domme/afgørelser. Disse integreres med de udvalgte tekster om diskriminations- og ligestillingsretlige problemstillinger, herunder grundbegreber og de enkelte diskriminationsforbud. Der lægges vægt på, at studenterne i undervisningen trænes i at læse retskilder og de udvalgte afgørelser/domme såvel nationale som ikke nationale.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Faget er velegnet til bacheloropgaven, da netsamlingerne på Absalon indeholder stof, der umiddelbart kan anvendes til videre studier inden for et selvvalgt emne.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Værksteder over emner udvalgt i samarbejde med holdet

(individuelt/kollektivt efter aftale)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter

Synopsen skal tage udgangspunkt i en af de domme og andre afgørelser, der indgår i fagets afgørelsessamling.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Læs om beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 2 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 8 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55149U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Stine Jørgensen   (16-5a7b70756c3551766c796e6c757a6c7547717c7935727c356b72)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students