Sundhedsret (BA-valgfag)

Kursusindhold

Faget bygger videre på en række BA-fag (Erstatningsret, Individets grundlæggende rettigheder, Familieret, EU-ret, Folkeret og Forvaltningsret). Fagets formål er at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere de retlige problemstillinger, som opstår i mødet mellem sundhedsvæsen, samfundsmæssige interesser, digitalisering, patienter og etiske og økonomiske hensyn.

 

Faget er bygget op over fire temaer:

 • Sundhedsvæsen og sundhedspersoner - Organisering, økonomi og prioritering, planlægning, tilsyn, kvalitetssikring, patientsikkerhed, regulering af sundhedspersonale (autorisationssystemet, rettigheder og pligter)
 • Samfund og folkesundhed - Samfundsmæssige interesser i sundhed/teorier om folkesundhed, bekæmpelse af smitsomme sygdomme/epidemier (COVID-19), sundhedsfremme i forhold til kroniske sygdomme, herunder sundhedskampagner, forebyggelse (bl.a. screeningsprogrammer og vaccination), sundhedsberedskab ved miljøtrusler og katastrofer m.v.
 • Patienters rettigheder – grundlæggende patientrettigheder (ret til sundhed / lighed i sundhed, selvbestemmelse, informeret samtykke, fortrolighed og behandling af helbredsdata, aktindsigt, klage, erstatning), svage og udsatte patientgrupper (børn, voksne inhabile, psykiatriske patienter, udokumenterede migranter m.v.).
 • Grænsetilfælde og ny teknologi - Kosmetisk behandling, videnskabelige forsøg, køns- og reproduktive rettigheder, genteknologi, digitalisering, sundheds-IT og anvendelse af big data og AI til udvikling af personlig medicin, livets afslutning (herunder dødshjælp), organdonation.

 

Internationale aspekter, etiske hensyn, digitale og samfundsøkonomiske aspekter vil være gennemgående i alle temaer.

 

På kurset arbejdes med disse fire temaer i ca. 60 timer. Temaerne introducerer de studerende til de juridiske grundprincipper og giver overblik over det juridiske landskab. Der laves endvidere løbende ”nedslag” i dybden i form af case-arbejde. Formålet med case-arbejdet er at ruste de studerende til selv at gå i dybden i deres eksamensopgave. For at give et tværgående blik på sundhedsretten er der en workshop ca. midtvejs i forløbet, hvor de studerende i grupper arbejder med en tværgående case. I slutningen af forløbet er der to eksamensworkshops hvor der er afsat ca. 3-timer til metodisk introduktion til den skriftlige opgave (emnevalg, retskilder og metoder), og en anden workshop, hvor fokus er på problemformulering. På workshops får de studerende udover oplæg og feedback fra underviserne også feedback og mulighed for at sparre med hinanden i mindre grupper. Disse workshops ruster også de studerende til at skrive BA-projekt; både ift emnevalg, problemformulering, teori og metode.

Engelsk titel

Health law (BA elective course)

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kunne forstå og forklare de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter
 • Kunne redegøre for og forstå den samfundsmæssige interesse i en god folkesundhedstilstand
 • Kunne forstå og forklare på et specialiseret niveau den centrale regulering af relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient
 • Kunne forstå og forklare de EU- og menneskeretlige problemstillinger som har betydning for relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter
 • Kunne forstå og forklare betydningen af digitalisering, nye sundhedsteknologier og etiske og samfundsøkonomiske hensyn i den retlige regulering af mødet mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter og reflektere kritisk over lovgivningens afbalancering af disse hensyn.

 

Færdigheder:

 • Kunne anvende juridisk metode til at identificere relevante juridiske problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Kunne placere konkrete retlige problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient i en sundhedsretlig sammenhæng på en måde, som viser overblik og indsigt
 • Kunne analysere komplekse retlige problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter under inddragelse af folkesundhedsteorier, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsning og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Kunne træffe fagligt kvalificerede beslutninger og reflektere kritisk over disse

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt gennemføre større retsvidenskabelige analyser·
 • Rådgive om sundhedsretlige problemstillinger under inddragelse af samfundsmæssige, økonomiske og etiske hensyn
 • Reflektere kritisk over juraens samfundsmæssige rolle i en dansk og international sammenhæng

Der vil løbende indgå casearbejde i undervisningen og strukturerede plenumdiskussioner. Det skal træne de studerende til både at tænke konkret og i dybden (casearbejde) og mere abstrakt og metodisk (strukturerede diskussioner). Der vil endvidere være studenterpræsentationer i grupper af det valgte emne og problemformulering for eksamensopgaven, og der vil være feedback opgaver fra grupperne i forhold til andre gruppers oplæg.

Mette Hartlev, Catharina Ó Cathaoir og Peter Jakobsen, Sundhed og Jura – Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder, 3. Rev. Udg. 2022, 625 sider.

Derudover vil der i Absalon være en liste over anbefalet supplerende litteratur.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

KA-valgfaget Sundhedsret (JJUA55177U) og BA-valgfaget Sundhedsret (JJUB55147U) udelukker hinanden. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil i forløbet blive anvendt forskellige former for feedback. Der vil blive givet løbende feedback i undervisningen. Eksamen vil være en selvstændig skriftlig opgave, hvor der dels vil blive givet feedback fra både undervisere og de medstuderende på fremlæggelsen af emnet, abstract og problemformuering.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Selvstændig skriftlig opgave
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdato: 6. januar 2025

Reeksamen

Afleveringsdato: 12. februar 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55147U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Hartlev   (13-526a79796a334d667779716a7b456f7a7733707a336970)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students