Hvorfor straf?

Kursusindhold

De fleste vil nok mene, at det er moralsk forkert uden videre at fratage folk deres penge eller at spærre dem inde. Men når blot denne opførsel foretages af staten, og når blot de mennesker, den går ud over, har gjort sig skyldige i en overtrædelse af straffeloven, så synes de fleste, at det er helt i orden. Hvordan kan det være? Hvad er det der retfærdiggør, at netop staten gerne må benytte sit voldsmonopol til med fuldt overlæg at påføre bestemte borgere bestemte former for lidelse og afsavn? Kan det overhovedet retfærdiggøres?

Det er gode spørgsmål, der har optaget mennesker i årtusinder. Og det er også spørgsmål som ingen jurister kan komme helt uden om at forholde sig til i deres professionelle virke. Og det er disse spørgsmål der udgør udgangspunktet for dette kursus.
Som med enhver god filosofisk evergreen har man gennem tiden givet fundamentalt forskellige svar på spørgsmålet ”Hvorfor straf?” Rets- og moralfilosoffer har (med Senecas ord) diskuteret om ”fornuftige mænd straffer, fordi der er syndet, eller for at der ikke skal syndes”. Såkaldte retributivister har insisteret på hensynet til retfærdigheden og retsfølelsen, mens konsekventialister har fastholdt, at vi først og fremmest straffer af kriminalpræventive grunde. Enkelte hævder mere forsonende, at svaret må ligge midt imellem, mens atter andre, såkaldte abolitionister og fortalere for genoprettende retfærdighed, foreslår, at man helt erstatter straf med andre tiltag som fx konfliktråd.

”Hvorfor straf?” giver en grundlæggende indføring i de centrale teoretiske positioner inden for straffefilosofien. Hovedvægten ligger på nyere forskning sat i relation til aktuelle juridiske problemstillinger, men teorierne vil blive præsenteret i lyset af den idehistoriske og samfundsmæssige udvikling. Kurset vil endvidere berøre en række problemstillinger i tilknytning til det centrale spørgsmål om straffens filosofiske berettigelse, bl.a.:

 • Virker straf?
 • Er nogle straffe for hårde? Kan fx dødsstraf aldrig forsvares?
 • Må man (aldrig) straffe uskyldige?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem den filosofiske begrundelse for straf og spørgsmål om den rimelige tvivl i bevisretten?
 • Kan al adfærd kriminaliseres – hvis ikke, hvor går grænsen?
 • Kan vores filosofiske begrundelser for straf overføres til internationale straffedomstole og internationale forbrydelser som folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden?

 Kurset henvender sig til studerende med særlig interesse for strafferet, straffeproces, bevisret, international strafferet, retsfilosofi, retssociologi, kriminologi, konfliktmægling og menneskerettigheder.

 

Kurset indgår som en del af iCourts Excellence Programme (se under bemærkninger nedenfor).

Engelsk titel

Why punishment?

Målbeskrivelse

Viden: den studerende vil kunne redegøre for de grundlæggende straffefilosofiske teorier, forstå og forklare deres indbyrdes forhold til hinanden samt deres betydning for retssystemet generelt og strafferetten i særdeleshed. Den studerende vil stifte bekendtskab med nogle af de største retsfilosofiske ideer og derigennem se potentialet i at bruge den filosofiske analyse til at kvalificere det juridiske arbejde.

Færdigheder: den studerende vil kunne forholde sig selvstændigt og kritisk til straffens rolle i samfundet, herunder den rolle som forskellige begrundelser for straf spiller både i den retlige teori og praksis, men også i den retspolitiske debat. Den studerende vil kunne inddrage straffefilosofiske overvejelser i konkret retsanvendelse inden for kendte rammer.

Kompetencer: den studerende vil på videnskabeligt grundlag kunne bidrage til håndteringen af komplicerede retspolitiske opgaver, fx i kommissionsarbejder vedrørende kontroversielle strafferetlige spørgsmål (fx om ”uagtsom voldtægt”, afskaffelse af blasfemiparagraf, etc.). Den studerende vil kunne samarbejde konstruktivt med ikke-jurister, både eksperter med andre fagligheder, politikere og borgere, om spørgsmål vedr. straffens begrundelse, og dermed bidrage til at klargøre og legitimere retssystemets rolle i samfundet (fx i forbindelse med den aktuelle debat om mindstestraffe).

I tilgift til at følge undervisningen, læse teksterne, stille spørgsmål og diskutere samt besvare den afsluttende eksamensopgave, vil de studerende skulle indgå i øvelserne og studenterpræsentationerne som nævnt ovenfor under 6. Et vigtigt element ved øvelserne er at de skal medvirke til at træne de studerende i at bruge teorierne til at kvalificere deres egne og andres intuitioner om retfærdighed og straf.

info følger

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Faget ligger i naturlig forlængelse af særligt Strafferet og straffeproces, men også Individets grundlæggende rettigheder og International Law på BA-uddannelsen.

Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk.

Fagleder Jakob v. H. Holtermann taler i denne episode af podcasten Forbrydelse og moral med en tidligere studerende på faget Hvorfor straf? om de spørgsmål, som kurset behandler. Studerende der måtte være interesseret i at følge kurset, kan med fordel lytte til podcasten hvis de vil danne sig et nærmere indtryk af kurset inden evt. tilmelding: https:/​/​podtail.com/​da/​podcast/​forbrydelse-og-moral/​episode-9-jakob-holtermann-lektor-i-retsfilosofi

Dette kursus indgår i iCourts Excellence Programme (iEP) – International Law and Courts in a Global World. Studerende der tilmelder sig iEP bliver såkaldte iCourts Student Fellows, og de får en unik mulighed for at blive en del af forskningsmiljøet i iCourts – det eneste retsvidenskabelige grundforskningscenter i Danmark. iEP er åben for alle danske og udenlandske BA- og KA-studerende ved det Juridiske Fakultet. Alle iCourts-kurser kan tages individuelt, men beviset for deltagelse i iEP tildeles kun til studerende, der færdiggør for 45 ECTS sådanne kurser eller for 30 ECTS og skriver speciale med en iCourts-forsker som vejleder. Læs mere om iEP her: https:/​/​jura.ku.dk/​icourts/​education/​excellence-programme/​

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende vil løbende få feed back fra underviserne, individuelt som kollektivt, fx i relation til deres gruppearbejder, evt. fremlæggelse af cases. Det inkluderer i øvrigt også tilbagemeldinger på hvorvidt de studerendes forberedelse er fyldestgørende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave , 3 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 3 døgn
Hjælpemidler

Læs om beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

21.-24. oktober 2024

Reeksamen

17.-20. januar 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 170,25
 • Seminar
 • 36
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55135U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jakob v. H. Holtermann   (4-7a867878507a85823e7b853e747b)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students