Fast ejendom – regulering, forurening & køb I

Kursusindhold

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til og forståelse for samt evnen til at forklare centrale grundbegreber og retsregler, der regulerer fast ejendom. Første del af forløbet drejer sig om købers misligholdelsesbeføjelser over for sælger; anden del af forløbet omhandler
den privatretlige regulering ved servitutter, naboret og hævd; tredje del af forløbet drejer sig om planlovens og naturbeskyttelseslovens rådighedsbegrænsninger og betydning af EU-retten; fjerde del af forløbet omhandler forebyggelse og ansvar for forurening af fra fast ejendom og samspillet mellem de offentligretlige regler og den private erstatningsret; femte og sidste del omhandler ekspropriation.

 

Undervisningen har til formål at opøve den enkelte studerendes evne til ved anvendelse af juridisk metode at identificere problemstillinger i et konkret retsforhold omhandlende fast ejendoms omsætning og anvendelse, samt at analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante offentligretlige og formueretlige retskilder, herunder at argumentere for flere forskellige mulige løsninger og at træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse. Endvidere skal de studerende blive i stand til skriftligt og til dels mundtligt at kunne formidle såvel problemstillingerne som analysen.

 

Faget giver et grundlæggende kendskab til de grundbegreber og retsregler, som er bestemmende for, hvordan fast ejendom omsættes og anvendes i Danmark. Faget er forankret i både formueretten og den offentlige ret og belyser samtidigt de særlige udfordringer, som forurening af fast ejendom frembyder i forhold til ansvar i og uden for kontrakt og i forhold til anden reguleringslovgivning. Faget tager afsæt i de almindelige privat- og offentligretlige regler, som gennemgås på bacheloruddannelsens 1. til 3. år, hvor reglerne om fast ejendom kun omhandles i begrænset omfang. Faget illustrerer, hvordan de almindelige privat- og offentligretlige regler kan anvendes på et specialiseret, praktisk betydningsfuldt retsområde, og gennemgår centrale grundbegreber og retsregler vedrørende omsætning og anvendelse af fast ejendom.

Faget omhandler for det første de formueretlige regler om køb af fast ejendom – herunder misligholdelseslæren og ejerskifteforsikring – og giver dermed et udvidet kendskab til centrale obligations- og tingsretlige regler, der er gennemgået i Formueret II.

For det andet omhandler faget de grundlæggende offentligretlige regler i planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven, der regulerer anvendelsen af fast ejendom.

For det tredje behandles de principielle forskelle, der er mellem regulering og ansvar for forurening efter de privatretlige regler om erstatningsansvar i og uden for kontrakt på den ene side og jordforureningslovens og EU-rettens regler om ansvar for forurening. Faget illustrerer det ofte komplekse tværfaglige samspil mellem den forvaltningsretlige regulering, privatretlige regler og EU-retten. Faget giver et solidt fagligt grundlag for en række formueretlige og offentligretlige valgfag på kandidatuddannelsen.

Engelsk titel

Real estate - purchasing, pollution and planing regulation I

Målbeskrivelse
 • Den studerende skal kunne redegøre for og forklare de teoretiske og praktiske problemstillinger ved fast ejendom
 • Den studerende skal kunne identificere de mange tværgående juridiske problemer, der kendetegner regulering af fast ejendom.
 • Den studerende skal kunne analysere de tværgående juridiske problemstillinger, der kendetegner reguleringen af fast ejendom som forholdet mellem privat og offentlig regulering af rådighed over fast ejendom med inddragelse af EU-rettens betydning og praksis fra den Europæiske menneskerettighedsdomstol.
 • Den studerende skal kunne argumentere for forskellige juridisk begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
 • Den studerende skal perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
 • Den studerende skal gennem fremlæggelse trænes i at formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, hvilket ved eksamen skal demonstreres ved synopsbesvarelse af en kompliceret opgave, hvis besvarelse kræver inddragelse af alle lærebogens seks kapitler.

Alle studerende skal forberede præsentation af enten to komplekse opgaver eller et processpil til hver 4. lektion, så holdet er overordnet inddelt i fire hovedgrupper (underinddelt i flere studiegrupper). Alle lektioner er organiseret på den måde, at 50 % af tiden anvendes til at 1-2 studiegrupper fremlægger besvarelse mundtlig med diskussion fra de øvrige studerende – den resterende halvdel anvendes til undervisning.

Peter Pagh og Thomas Haugsted: Fast ejendom – regulering og køb 4. udg. august 2022

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Grundlæggende kendskab til obligationsret og forvaltningsret og EU-ret samt grundrettigheder

Faget udelukker BA-valgfaget "Fast ejendom - regulering og køb", "Fast ejendom - regulering, forurening og køb" og "Fast ejendom – regulering, forurening & køb II - skriftlig eksamen"

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Læs om beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 2 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 7 - onsdag, torsdag, fredag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55130U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Pagh   (10-5b707f707d395b6c72734b75807d397680396f76)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students