Informationsret

Kursusindhold

I nutidens samfund udgør ”information” et afgørende aktiv for både virksomheder og offentlige myndigheder. Film, musik, software, tv-programmer, bøger, tekniske opfindelser, design, varemærker, forretningshemmeligheder, personoplysninger og meget andet har karakter af information. Men hvem har retten til information, og hvordan regulerer man sådanne rettigheder? Hvornår kan man forbyde andre at sprede information og gøre brug af informationsprodukter, man selv har udviklet? Kan man opnå ejerskab til information på samme måde, som man kan opnå ejerskab til fysiske genstande? Hvornår vejer hensyn til privatliv og fri ejendomsret tungere end hensyn til ytrings- og informationsfrihed? Fagets formål er at give en grundlæggende forståelse for, hvordan rettigheder til og brugen af information reguleres og hvilke hensyn, der ligger bag reguleringen. Faget tager udgangspunkt i nogle retlige figurer, regler og principper, som er behandlet i en række grundfag på bacheloruddannelsen, bl.a. statsret (grundrettigheder), ejendomsret, aftaleret og erstatningsret. Deltagelse i faget vil udbygge deltagerens kundskaber inden for disse områder f.eks. ved at vise brugen af ejendomsretsbegrebet og de obligationsretlige regler om aftalefortolkning og erstatning i forhold til information. Faget introducerer mange problemstillinger og regelgrundlag, der behandles på en række af kursusfagene på kandidatuddannelsen, herunder navnlig de immaterialretlige, it-retlige og persondataretlige fag. Faget giver på denne måde deltagerne mulighed for at stifte bekendtskab med disse fag, før der skal vælges fag på kandidatuddannelsen.

 

Overordnet består faget af en første del der introducerer til de forskellige informationsrettigheder og en anden del der handler om informationsret i kontekst af innovation, handel og krænkelser.

 

Faget består af følgende hovedmoduler:

 

1. Introduktion til begreberne information og informationsret. I dette modul vil de grundlæggende begreber blive forklaret, og de forskellige hensyn, der begrunder, at der tildeles rettigheder til information, vil blive introduceret sammen med de grundlæggende modsatrettede hensyn (ytrings- og informationsfrihed, konkurrencehensyn mv.)

 

2. Introduktion til udvalgte typer af informationsrettigheder dvs. ophavs-, patent- og varemærkeret, domænenavnsret, personligheds- og persondataret samt den retlige beskyttelse af forretningshemmeligheder. Formålet er at give de studerende en fornemmelse for de enkelte rettighedstyper til brug for den følgende retlige diskussion og at skabe en forbindelse til de grundlæggende hensyn, som er identificeret i introduktionen. 
 

3. Internet, Innovation og entreprenørskab. I dette modul kigges på internettet og dens aktører i forhold til informationsrettigheder; navnlig onlineplatformenes mellemmandsansvar og (algoritmisk) indholdsmoderation. Der belyses desuden forskellige nye teknologier (bl.a. kunstig intelligens) og de retlige aspekter heraf. Ydermere arbejdes der med en konkret case omkring innovation og entreprenørskab der knytter sig til informationsretlige problemstillinger.

 

4. Ejendomsret til information og rettighedernes karakter. Med udgangspunkt i de informationsretlige regler og i EU-Charteret, hvoraf fremgår, at immaterialret er en ”ejendomsret”, drøftes hvad det vil sige at ”eje” information. Hvordan er man som ejer af information stillet anderledes end den, som ejer en fysisk genstand eller fast ejendom? Ud over at drøfte informationsrettighedernes karakter vil der blive fokuseret på nogle praktiske spørgsmål bl.a., hvordan der stiftes rettigheder til information, og hvad det indebærer at opnå eneret til information.

 

5. Handel med information og andre former for aftaler om adgang til eller om udnyttelse af information giver anledning til en række retlige spørgsmål. Nogle af disse tager udgangspunkt i, at der består et behov for beskyttelse af personfølsomme oplysninger eller mod krænkelse af personens ”ideelle rettigheder” (droit moral). Andre spørgsmål tager udgangspunkt i den kommercielle udnyttelse af information f.eks. ved en forlagsaftale eller patentlicensaftale og angår obligationsretlige spørgsmål så som fortolkning, opfyldelse og misligholdelse. I modulet identificeres de centrale hensyn og regler, som aftalerne giver anledning til, og det vises, hvordan man i praksis har adresseret vanskelighederne ved samtykkeerklæringer og aftaler.

 

6. Krænkelser af informationsrettigheder. Når informationsrettigheder krænkes, er det ofte vanskeligt at fastsætte tabet og dermed opgøre det erstatningskrav, der er knyttet til krænkelsen. Det retlige udgangspunkt er de almindelige erstatningsretlige regler og principper om formueskade og ikke-økonomiske skade, men hertil kommer en række særlige regler og principper, som er udviklet i EU-direktiver, lovgivning og praksis bl.a. om ”rimeligt vederlag”. Emnet vil blive belyst i relation til en række konfliktområder f.eks. ulovlig fildeling på nettet eller krænkende brug af rettigheder ved brug af personoplysninger på Facebook eller YouTube?

Engelsk titel

Information Law

Målbeskrivelse

Faget skal give den studerende viden om de forskellige informationsrettigheder og forholdet mellem disse og grundrettigheder, ejendomsret, aftale- og obligationsret samt erstatningsret.

 

Faget skal gøre den studerende i stand til at

 • identificere tværgående problemstillinger
 • identificere en relevant problemstilling inden for fagets område, som gøres til genstand for en dybdegående analyse
 • analysere retlige problemstillingen inden for fagets emneområde
 • analysere tværgående problemstillinger inden for faget ud fra forskellige, relevant fagligt begrundede indfaldsvinkler

 

Faget skal give den studerende kompetencer til at kunne

 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 • perspektivere fagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i faget
 • argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg af teoretiske og praktiske løsninge

I undervisningen indgår navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende. "Spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.
Case-arbejde.
Udarbejdelse af eksamensprojekt.

Lærebog i informationsret, 2. udgave, 2020, af Henrik Udsen, Vibeke Borberg, Thomas Riis, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Sebastian Schwemer, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, ISBN TBD.

Derudover materialesamling uploadet på Absalon

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Fagets undervisning foregår hovedsagelig på dansk men der kan forekomme enkelte seminarer der afholdes på engelsk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdato: 3. januar 2025

Reeksamen

Afleveringsdato: 12. februar 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55117U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sebastian Felix Schwemer   (24-7b6d6a697b7c716976366e6d747180367b6b707f6d756d7a48727d7a36737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students