Udvidet skatteret

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne en solid forståelse for de bærende principper i det meste af skatteretten, således at deltagerne får kompetence til at se, hvornår der vil kunne opstå et spørgsmål om beskatning og hvorledes skatteretlige problemstillinger løses. Deltagerne tilsigtes gennem individuelt og kollektivt studium og drøftelse af skatterettens grundprincipper og anvendelse af disse på en række cases at opnå gode færdigheder i at identificere de skatteretlige problemstillinger og i at afsøge retskilderne i samarbejde med andre deltagere for at finde svar på problemstillingerne. Kursets læringsform er i høj grad er baseret på, at deltagerne trænes i skatteretlig argumentation.
Vælges dette kursus erstatter det dét obligatoriske fag Skatteret på 7,5 ects. Skatteret og Udvidet skatteret er gensidigt udelukkende.

 

Læringsforløbet er inddelt i syv overordnede temaer på følgende vis:

 • Introduktion til faget og til skatteretten: Skatterettens historie, skattepolitik, skatterettens kilder, skattemyndighedernes organisation og opgaver
 • Tema I: Skatterettens grundprincipper: Indkomstbeskatning, fradragsberettigede udgifter og kapitalgevinster
 • Tema II: Personbeskatning: Personers indkomstopgørelse, personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst, familiebeskatning og afgift ved arv og gave.
 • Tema III: Kapitalgevinster: Ejendomsavancer, aktieavancer og kursgevinster
 • Tema IV: Beskatning af (selvstændige) erhvervsvirksomheder: Afskrivninger, immaterielle rettigheder, virksomhedsordningen, interessentskaber og kommanditselskaber m.v., ophør af virksomhed.
 • Tema V: Beskatning af selskaber, fonde samt andre juridiske personer: Selskabsbeskatning, fondsbeskatning og ophør af virksomhed
 • Tema VI: Hovedaktionærdispositioner, armslængdeprincippet, maskeret udbytte.
 • Tema VII: International skatteret: Fuld og begrænset skattepligt, dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-skatteret (negativ integration – frihedsrettighederne, diskriminations- og restriktionsforbuddene).

 

Kurset, der er baseret på problembaseret læring, vil bibringe de, som har gennemgået kurset, forståelse for de skatteretlige grundprincipper samt erfaring med individuel og kollektiv bearbejdning af konkrete skatteretlige cases, dog uden nødvendigvis selv at kunne løse alle skatteretlige problemer i detaljer. Deltagerne forudsættes at deltage særdeles aktivt i undervisningen såvel individuelt som kollektivt.
Faget er ikke baseret på fast pensum. I stedet angives anbefalet litteratur, og deltagerne forudsættes selv at inddrage anden skatteretlig litteratur som led i studium af fagets temaer.

Det anbefales at studerende sideløbende med faget deltager i Landsskatterettens processpil, som er et skatteretligt processpil i samarbejde med Skatteankestyrelsen, PwC, Danske skatteadvokater, Karnov og Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. 

Kurset er relevant for alle jurister, fordi skatteretlige spørgsmål opstår inden for og i relation til alle juridiske discipliner.

Engelsk titel

Advanced Tax Law

Målbeskrivelse
 • Identificere og reflektere over og argumentere på baggrund af de skatteretlige retskilder og redegøre for skattemyndighedernes organisation og arbejdsopgaver
 • Diskutere og reflektere over reglerne om fuld og begrænset skattepligt, dobbeltbeskatningsoverenskomsternes og den negative integration af EU-rettens betydning samt bedømme, i hvilket omfang reglerne finder anvendelse på konkrete cases.
 • Reflektere over og argumentere på baggrund af indkomstbegrebet og forklare forholdet mellem indkomstbeskatning og beskatning af kapitalgevinster.
 • Analysere og diskutere reglerne om personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst samt anvende disse regler på konkrete indtægter og udgifter samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler.
 • Redegøre for, analysere og reflektere over det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, herunder foretage begrundede sondringer mellem driftsomkostninger, privatudgifter og anlægsudgifter samt opregne særlige, lovregulerede udgiftstyper.
 • Analysere og perspektivere periodeafgrænsningsreglerne og reglerne om skattemæssige afskrivninger.
 • Analysere, argumentere og perspektivere på baggrund af reglerne om ejendomsavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og aktieavancebeskatning samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler.
 • Analysere og diskutere reglerne om beskatning af immaterielle aktiver, familiebeskatning samt redegøre for hovedtrækkene af fondsbeskatningen og gave- og boafgiftsreglerne.
 • Analysere, diskutere og reflektere over hovedaktionærdispositioner, interesseforbundne parter, armslængdeprincippet, udbyttebegrebet og maskeret udbytte.
 • Identificere baggrunden for virksomhedsskatteordningen samt redegøre for og reflektere over beskatningen af interessentskaber m.v.
 • Analysere og argumentere på baggrund af reglerne om selskabsbeskatningen samt ophør af virksomhed og reflektere over forskelle og sammenhænge mellem personbeskatningen og selskabsbeskatningen.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 • Reflektere over og diskutere implikationerne af digitaliseringen inden for skatteretten.

Anbefalet litteratur:


Uddrag af Lærebog om indkomstskat af Jane Bolander, Liselotte Madsen, Inge Langhave, Anders Nørgaard Laursen, udgave 20, 2023 | ISBN 9788757454369. 
1400 sider | Hardcover

 

Yderligere oplysninger følger.

 

En skattelovsamling. 

Anbefalet litteratur er på ca. 750 sider

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

'Udvidet skatteret' udelukker de obligatoriske fag 'Skatteret' og 'Skatteret og momsret'.
Studerende tilmeldt 'Udvidet skatteret' kan ikke tilmelde sig førnævnte fag, da de er gensidigt udelukkende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 50 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 4 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55902U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karina Kim Egholm Elgaard   (21-746a7b72776a376e7071787576376e75706a6a7b6d49737e7b37747e376d74)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students