Skatteret

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne en grundlæggende forståelse for de bærende principper i de væsentligste dele af skatteretten vedrørende fysiske personer, således at deltagerne får kompetence til at se, hvornår der vil kunne opstå et spørgsmål om beskatning. Deltagerne tilsigtes gennem individuelt og kollektivt studium og drøftelse af skatterettens grundprincipper og anvendelse af disse på eksempler og cases mv. at opnå gode færdigheder i at identificere skatteretlige problemstillinger og i at afsøge retskilderne i samarbejde med andre deltagere for at finde svar på problemstillinger. Kursets læringsform er i høj grad baseret på, at deltagerne trænes i skatteretlig argumentation såvel mundtligt som skriftligt.

Der indledes med en introduktion til faget og til skatteretten: Skatterettens historie, skattepolitik, skatterettens kilder. Statsskattelovens §§ 4-6.

 

Læringsforløbet er herefter inddelt i syv overordnede temaer på følgende vis: 

l. Subjektiv skattepligt for fysiske personer

ll. Skatterettens grundprincipper: Indkomstbeskatning, fradragsberettigede udgifter og kapitalgevinster 

lll. Personbeskatning: Personers indkomstopgørelse og personlig indkomst. Lønmodtager, hobbyvirksomhed samt honorarmodtager.

lV. Selvstændigt erhvervsdrivende og afskrivninger.

V. Arv og gave

Vl. Avancebeskatning; Ejendomsavance- og kursgevinstbeskatning samt kapitalindkomst. Aktieavancebeskatning.

Vll. Selskabsbeskatning og hovedaktionær samt aktieindkomst.

 

Kurset, der er baseret på problembaseret læring, vil bibringe de, som har gennemgået kurset, forståelse for de skatteretlige grundprincipper samt erfaring med individuel og kollektiv bearbejdning af skatteretlige eksempler og cases mv., dog uden nødvendigvis selv at kunne løse alle skatteretlige problemer i detaljer. Deltagere forudsættes at deltage særdeles aktivt i undervisningen såvel individuelt som kollektivt. 
Faget er ikke baseret på fast pensum. I stedet angives anbefalet litteratur, og deltagerne forudsættes selv at inddrage anden skatteretlig litteratur som led i studium af fagets temaer.

Kurset er relevant for alle jurister, fordi skatteretlige spørgsmål opstår inden for og i relation til alle juridiske discipliner

Engelsk titel

Tax Law

Målbeskrivelse
 • Identificere og reflektere over og argumentere på baggrund af de skatteretlige retskilder. 
 • Diskutere og reflektere over reglerne om fuld og begrænset skattepligt betydning samt bedømme i hvilket omfang reglerne finder anvendelse i konkrete cases.
 • Reflektere over og argumentere på baggrund af indkomstbegrebet og forklare forholdet mellem indkomstbeskatning og beskatning af kapitalgevinster. 
 • Analysere og diskutere reglerne om personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst samt anvende disse regler på konkrete indtægter og udgifter. 
 • Redegøre for, analysere og  reflektere over det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, herunder foretage begrundede sondringer mellem driftsomkostninger, privatudgifter og anlægsudgifter samt opregne særlige, lovregulerede udgiftstyper samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler.
 • Analysere og perspektivere periodeafgrænsningsreglerne og reglerne om skattemæssige afskrivninger.
 • Analysereargumentere og perspektivere på baggrund af reglerne om ejendomsavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og aktieavancebeskatning samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler. 
 • Analysere og diskutere reglerne om beskatning af gave- og boafgiftsreglerne.
 • Identificere og analysere skatteretlige problemstillinger i forhold til selskabsbeskatning og hovedaktionær samt aktieindkomst.
 • Reflektere over og diskutere implikationerne af digitaliseringen inden for skatteretten.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Anbefalet litteratur:
 

Uddrag af John Bygholm, Henrik Gam, Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret, 17. udg., 2024

 

Anbefalet litteratur er på ca. 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

'Skatteret' udelukker de obligatoriske fag 'Skatteret og momsret', 'Udvidet Skatteret'. Studerende tilmeldt 'Skatteret' kan ikke tilmelde sig førnævnte fag, da de er gensidigt udelukkende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 23. oktober 2024

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: 22. januar 2025

Forår: Info følger

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55901U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karina Kim Egholm Elgaard   (21-726879707568356c6e6f767374356c736e6868796b47717c7935727c356b72)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students