Udbudsret

Kursusindhold

Kurset sigter til at give de studerende en solid forståelse for reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter (udbudsret).

 

Udbudsret omhandler det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, der hvert år løber op i ca. 380 mia. kr. For at sikre, at skatteydernes penge forvaltes hensigtsmæssigt, er det vigtigt at det offentliges indkøb er så effektivt som muligt, og at der skabes lige konkurrence mellem virksomheder, der byder på offentlige kontrakter. Dette er udbudsreglerne med til at sikre. Reglerne er imidlertid komplicerede af de mange forskellige retskilder, herunder en stor mængde af afgørelser fra EU-Domstolen, Klagenævnet for Udbud og de nationale domstole. Derudover er der et stigende fokus på, at udbudsreglerne kan inddrage samfundsrelevante betragtninger i det offentlige indkøb fx klimahensyn og beskæftigelseshensyn.

 

Faget indeholder en gennemgang af de vigtigste udbudsretlige regler, og behandler bl.a. følgende problemstillinger og emner: 

 

Udbudsrettens formål og grundlæggende principper

 • Herunder de udbudsretlige kilder og de grundlæggende principper om bl.a. ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet samt forvaltningsrettens betydning for offentlige kontrakter.

 

Udbudsrettens kontrakter og undtagelser

 • Herunder hvornår en kontrakt er udbudspligtig, hvilke regler gælder for de forskellige typer kontrakter og undtagelserne til udbud. Derudover behandles bl.a. reglerne for indgåelse af kontrakter, der ikke er omfattet af EU-udbudsreglerne samt reglerne for indkøb på forsyningsområdet og forsvars- og sikkerhedsområdet.

 

Fremgangsmåderne ved tildeling af offentlige kontrakter

 • Her behandles emner som udbudsprocessen og udbudsmateriale. Dette spænder fra valg af udbudsprocedure til hvilke krav der kan tillægges vægt på ved tildeling af kontrakt samt muligheder for at udelukke en virksomhed fra udbudsproceduren fx pga. overtrædelser af konkurrencereglerne.

 

Miljø & Sociale hensyn i offentlige indkøb

 • Udbudsret er gået fra at være et instrument til at fremme grænseoverskridende handel og sikre ligebehandling af virksomheder til også at skulle kunne inddrage samfundsrelevante prioriteringer som miljø og klima. Der ses nærmere på, hvordan udbud kan være med til at sikre sådanne hensyn i offentlige kontrakter og hvordan.

 

Ændring af kontrakt

 • Foretages der ændringer af grundlæggende elementer i en kontrakt, vil sådanne ændringer kunne anses for en ny kontrakt med deraf følgende pligt til, at ændringen/kontrakten forinden skulle have været udbudt i overensstemmelse med udbudsreglerne. Der ses nærmere på hvordan de udbudsretlige regler herunder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed rækker dermed ind i kontraktforholdet og sætter grænser for, hvilke ændringer der kan foretages.

 

Håndhævelse og aktindsigt

 • Her arbejdes der med reglerne om aktindsigt og hvordan Klagenævnet for Udbud håndterer klager, og hvad der skal til for at en klage tillægges opsættende virkning samt sanktioner for overtrædelser af udbudsreglerne.

 

Engelsk titel

Public Procurement Law

Målbeskrivelse

Viden:

Deltagerne vil få indgående kendskab og specialiceret viden om de mest relevante udbudsretlige regler og principper.

Deltagerne vil få forståelse om en lang række udbudsretlige problemstillinger, der strækker fra igangsættelse af et udbud til kontraktindgåelse og potentielle klager.

Deltagerne vil blive i stand til at reflektere kritisk om de væsentligste danske og EU-retlige udbudsregler, herunder særligt de grundlæggende retsprincipper og retspraksis på området.

 

Færdigheder:

Deltagerne vil opnå færdigheder til at kunne forklare indholdet af de enkelte dele af udbudsretten samt identificere hvornår andre regler er relevante at forholde sig til ifm. et udbud, herunder bl.a. forvaltningsretten og dele af konkurrenceretten.

Deltagerne vil opnå færdigheder til bl.a. at identificere og analysere udbudsretlige problemstillinger samt anvende reglerne på disse problemstillinger.

Deltagerne vil blive i stand til at diskutere udbudsretlige problemstillinger og deres samfundsmæssige impact i en national såvel som international sammenhæng, herunder vil deltagerne opnå færdigheder til til at vurdere om de nationale udbudsretlige regler er i overensstemmelse med EU-retten.

Deltagerne vil få færdigheder til at vurdere fordele og ulemper ved bl.a. anvendelse af forskellige udbudsprocedurer, krav til opgaven og tildelingskriterier. 

 

Kompetencer:

Deltagerne vil opnå komptencer til selvstændigt at planlægge og afholde et udbud, herunder udføre selvstændige analyser af udbudsretlige problemsstillinger, der relaterer sig til afholdelse af et udbud og fremkomme med effektive løsningsforslag.

Deltagerne vil opnå kompetencer til at rådgive offentlige myndigheder om de forskellige dele af udbudsretten.

Deltagerne vil opnår komptencer til at rådgive virksomheder om hvordan de byder på en offentlig kontrakt og indgiver klage til Klagenævnet for Udbud.

Forløbet indledes med en gennemgang af fagbeskrivelsen og læringsmålene. Hver undervisningsgang indledes med en beskrivelse af dagens emne. Det gennemgås i den forbindelse, hvad det konkrete, udbytte forventes at være. Undervisningen afsluttes med spørgsmål, som de studerende arbejder med i summegrupper. Ved det efterfølgende undervisningsgang præsenteres de studerende for en mindre case med relevante problemstillinger fra den forudgående undervisning. For at sikre en aktiv deltagelse fra de studerende anvendes relevante mindre og større cases, summegrupper samt simple digitale læringsredskaber som fx padlet og quiz. De studerende vil jævnligt blive opfordret til at forberede fremlæggelser i grupper eller alene. Der vil undervejs i undervisningsforløbet blive inddraget enkelte gæsteforelæsere fra offentlige myndigheder og advokatbranchen og de studerende vil hermed blive præsenteret for aktuelle cases og problemstillinger fra praksis.

Carina Risvig Hamer, Udbudsret, Djøf forlag, 2. udgave 2021 (ca. 770 sider) samt udvalgte relevante artikler, herunder bl.a.

Rasmus Horskjær Nielsen, Heidi Løjmand, & Carina Risvig Hamer, Når konkurrencen om offentlige kontrakter tager en forkert drejning 2022, U.2022B.151 (12 sider)

Carina Risvig Hamer & Rasmus Horskjær Nielsen, Er lovbemærkningerne til udbudsloven til at stole på?, U.2020B. 114 (9 sider)

Carina Risvig Hamer, The New Future for Framework Agreements, 2022, Public Procurement Law Review, 4, s. 203-213 (11 sider)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Udbudsret erstatter det tidligere EU-Udbudsret og fagene udelukker gensidigt hinanden.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

 

Der arbejdes primært med dialogbaseret mundtlig feedback i undervisningen, fx arbejdes der i undervisningen i grupper med cases, som de studerende får feed-back på i plenum. Der forventes en aktiv deltagelse fra de studerende med spørgsmål, således at underviser kan få indblik i de studerendes læring og justere undervisningen undervejs i forløbet.

Eksamen er mundtlig og der gives mundtlig feed-back til de studerende på deres karakter i umiddelbar forlængelse af eksamen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55313U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carina Risvig Hamer   (12-4967786f7467344e67736b7846707b7834717b346a71)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students