Kapitalmarkedsret

Kursusindhold

Kapitalmarkederne spiller en central rolle for et velfungerende samfund, fordi de formidler likviditet fra investorer med overskudslikviditet til virksomheder med finansieringsbehov. Formidlingen sker ved udstedelse af værdipapirer, typisk i form af aktier eller obligationer, der omsættes via markedspladser (børser). Reguleringen af denne formidling via kapitalmarkedet er vigtig både for dem, der ønsker at investere, og for de virksomheder, der ønsker at tiltrække disse investeringer. Hertil kommer en mængde regler, der angår selve aktiviteten for de, der bruger kapitalmarkedet. Mange af disse regler er strafsanktionerede, og ukendskab til reglerne kan derfor medføre strafansvar.

Dette kursus tilstræber at give deltagerne en forståelse for de principper, der ligger til grund for denne regulering, et indgående kendskab til indretningen af kapitalmarkedet, og en fornemmelse for den fremtidige udvikling på dette område. Dette opnås ved at analysere den retlige regulering i EU/EØS af de forskellige markedspladser for værdipapirhandel og af de aktører, der deltager i denne handel, både investorer, værdipapirhandlere, udstedere og myndigheder.

Fokus er således både på markedets strukturelle forhold, på aktørerne og den tilladte adfærd på markedet. Denne fokus indebærer, at kapitalmarkedsret indeholder elementer fra en række kendte retsdiscipliner som selskabsret, obligations- og ejendomsret, strafferet og forvaltningsret. Endvidere er reguleringen af det europæiske kapitalmarked i vidt omfang flyttet fra det nationale plan til EU, og en forståelse af kapitalmarkedets regulering forudsætter derfor også en forståelse for samspillet mellem dansk børsret og EU-børsret.

Faget tager udgangspunkt i Kapitalmarkedsloven og den EU-lovgivning, som knytter sig hertil, f.eks. Markedsmisbrugsforordningens regler om insiderhandel, manipulation og oplysningspligt. Forståelsen af lovgivningen sikres ved brug af lærebogen samt gennemgang af domme, navnlig fra EU-Domstolen, og afgørelser fra Finanstilsynet. Der forudsættes en aktiv og dialogbaseret undervisning med inddragelse af aktuelle cases og domsfremlæggelse. Reguleringen af de finansielle aktører i Lov om Finansielle Virksomheder og Fondsmæglerselskabsloven berøres i mindre omfang. Selvom banker også formidler kapital fra opsparere til virksomheder, falder bankret uden for faget. Endvidere behandles kun traditionelle værdipapirer og ikke kryptoaktiver eller emissionsrettigheder.

Deltagerne bibringes en viden om kapitalmarkedet, der gør dem i stand til at bruge retsreglerne i praktiske situationer som advokater, finansielle rådgivere (kunderådgivning, trading og corporate finance) og som compliance officers hos udstedere, finansielle virksomheder eller strukturvirksomheder, eller som ansatte i tilsynsmyndigheder.

Engelsk titel

Capital Markets Law

Målbeskrivelse

VIDEN

Den studerende kan redegøre for

 • den strukturelle indretning af kapitalmarkederne i Danmark som fastlagt i Kapitalmarkedsloven og MiFIR,
 • reguleringen af operatører af markedspladser efter Kapitalmarkedsloven og deres drift af disse markedspladser,
 • definitionen af værdipapirer som fastlagt i Kapitalmarkedsloven,
 • reguleringen af prospekter som fastlagt i Prospektforordningen og Kapitalmarkedsloven,
 • reguleringen af udstederes oplysningspligter efter Kapitalmarkedsloven og Markedsmisbrugsforordningen.
 • reguleringen af aktionærers oplysningspligter efter Kapitalmarkedsloven,
 • reguleringen af overtagelsestilbud efter Kapitalmarkedsloven,
 • reguleringen af dataudbydere efter MiFIR,
 • indretning af tilsynsmyndighederne i EU og Danmark, navnlig ESMA og Finanstilsynet, og disses kompetencer,
 • Finanstilsynets forvaltningsretlige beføjelser, herunder offentliggørelse af reaktioner, partsstatus og rekursmuligheder, og
 • den strafferetlige sanktionering af delikter i Kapitalmarkedsloven og Markedsmisbrugsforordningen.

 

FÆRDIGHEDER

Den studerende kan

 • fastlægge gældende ret ved at finde og forstå den relevante retsakt i dansk og EU-retlig lovgivning, herunder retsakter på niveau 1, 2 og 3,
 • finde og fortolke betydningen for gældende ret af relevant retspraksis fra danske og EU-retlige domstole samt administrative afgørelser fra danske og EU-retlige tilsynsmyndigheder, og
 • identificere og analysere et juridisk problem inden for fagets område og anvende gældende ret til løsning af problemet.

 

KOMPETENCER

Den studerende kan

 • forklare og formidle gældende ret inden for fagets område på en selvstændig og sammenhængende måde,
 • rådgive om gældende ret inden for fagets område,
 • indrette processer og arbejdsgange i forbindelse med værdipapirhandel til overholdelse af gældende ret (compliance),
 • bistå ved udarbejdelse af prospekter og overtagelsestilbud, og
 • føre tilsyn med overholdelsen af gældende ret på fagets område.

Der forventes brug af online værktøjer og gruppearbejde.

Jesper Lau Hansen, Børsret, 1. udgave, DJØF Forlag, 2024

Forventes udgivet, medio oktober 2024 på djoefforlag.dk

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Nej, BA-jur er en fordel, men da faget forventes at redegøre for de særlige retskilder, navnlig EU-ret, er det heller ikke en nødvendig forudsætning.

Nej. Faget bygger progressivt videre på BA-valgfaget Selskaber og kapitalmarked, men deltagelse er ikke en nødvendig forudsætning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lærebog og egne noter kan, men behøver ikke, medbringes.
 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 2 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 7 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55287U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lau Hansen   (17-4c6775726774304e6377304a6370756770426c7774306d7730666d)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students