Straffuldbyrdelsesret

Kursusindhold

Når dømte bliver indkaldt til afsoning, melder der sig mange juridiske spørgsmål, herunder om afsoningssted, afsoningsvilkår, begrænsing i rettigheder, udgang og prøveløsladelse m.v.

 

Straffuldbyrdelsesloven og til dels regler i straffeloven og retsplejeloven er omdrejningspunktet for reguleringen af disse spørgsmål. Straffuldbyrdelsesretten er tillige en del af forvaltningsretten og bliver følgelig påvirket af den almindelige forvaltningsret. Herudover bliver straffuldbyrdelseretten påvirket af internationale regler og afgørelser fra bl.a. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Da de dømte er frihedsberøvede, befinder straffuldbyrdelsesretten sig i den ”skarpe” ende af retten og giver anledning til juridiske udfordringer og samfundsmæssige overvejelser af mere fundamental karakter. Det har som konsekvens, at faget kun kan behandles under inddragelse af de bærende hensyn bag straffuldbyrdelsesretten.  

 

Kursusfaget tilsigter at give de studerende kendskab til de overordnede principper og væsentlige retsregler for gennemførelse af frihedsberøvelse, herunder varetægtsfængsling og alternative afsoningsformer samt til de faktiske forhold af betydning for retsgrundlaget.

 

I løbet af kurset gennemgås relevante retskilder, herunder internationale regler og standarder, samt de overordnede principper og vægtige hensyn, som er styrende for gennemførelsen af frihedsberøvelsen. Hensynet til retsfølelsen tillægges en stor og særlig betydning i straffuldbyrdelsesretten, hvorfor dette hensyn vil blive behandlet indgående. Det samme gælder hensynet til resocialiseringen.

 

Endvidere behandles de vigtigste materielle regler om:

 • valg af afsoningssted og afsoningsform
 • indsattes rettigheder og pligter
 • indsattes kontakt med omverdenen (udgang, besøg m.v.)
 • sikkerheds- og ordensmæssige forhold, herunder indgreb i frihedsrettigheder (strafcelle m.v.)
 • varetægtsfængsling
 • alternative afsoningsformer (samfundstjeneste, fodlænke m.v.)
 • prøveløsladelse m.v.

 

Som en integreret del af kurset vil der blive aflagt et institutionsbesøg med mulighed for at opleve de faktiske forhold omkring straffuldbyrdelsen samt tale med personale og indsatte. Netop fordi der er tale om meget indgribende foranstaltinger i de dømtes personlige frihed, er det væsentligt at give de studerende mulighed for at ved selvsyn at se, hvorledes frihedsberøvelse fungerer i praksis.

Engelsk titel

The Law of Execution of Sentences

Målbeskrivelse

Viden om:

 • Redegøre for de almindelige straffuldbyrdelsesregler, herunder samspillet mellem strafferetten, straffeprocessen, forvaltningsretten og menneskerettighederne.
 • Redegøre for indholdet af indsattes rettigheder og pligter.
 • Redegøre for begrebet ”retsfølelse” og dets betydning for straffuldbyrdelsesretten.
 • Redegøre for betydningen for dansk straffuldbyrdelsesret af de internationale regler og praksis.
 • Redegøre for samspillet mellem afsoning internt i Danmark og mulighederne for at afsone i udlandet.
 • Redegøre for de særlige forhold, der gælder i forhold til de alternative afsoningsformer.

 
Færdigheder i:

 • Forklare og analysere hensynene bag straffuldbyrdelsesretten.
 • Forklare og analysere hensynene bag indgreb i afsonernes personlige frihedsrettigheder, herunder i forhold til varetægtsfængsling
 • Forklare og analysere de forskellige hensyn der kan føre til hhv. skærpede eller lempeligere afsoningsforhold, herunder valg af afsoningssted, kontakt til omverdenen, prøveløsladelse mv.
 • Forklare og analysere de centrale elementer i de seneste års reguleringer af afsoningsforhold.
 • Forklare og analysere de centrale regler for overførsel til afsoning i andet land.

 
Kompetencer til at:

 • Identificere retlige problemstillinger af betydning for straffuldbyrdelsesretten samt varetægtsfængsling og holde dem op mod de bærende hensyn bag et effektivt strafferetssystem på den ene side og beskyttelsen af den enkeltes frihedsrettigheder på den anden side.
 • Diskutere hensynene bag begrebet retsfølelse set i relation til straffuldbyrdelsen.
 • Diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning af de hensyn der bærer straffuldbyrdelsessystemet set i lyset af samfundets krav til effektiv afsoning.
 • Diskutere og foretage en kritisk analyse af resocialiseringsmulighederne under afsoning og i forbindelse med prøveløsladelse.
 • Diskutere og foretage en kritisk analyse af dilemmaet mellem repressiv retlig regulering og kriminologisk viden om recidiv mv.
 • Diskutere de rettigheder som indsatte nyder set i lyset af, at der er tale om afsoning af straf.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

I undervisning vil indgå case-arbejde og gruppearbejde af forskellige formater, udover almindelig forelæsning.

Hans Jørgen Engbo, Straffuldbyrdelsesret. Fængsel og forvaring, 2022 + materialesamling (atikler og domme)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Faget indeholder talrige emner og problemstillinger, der er velegnet som specialeemner – hvilket undervisningen vil afspejle.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Kriterier for bedømmelse

Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55280U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Baumbach   (14-7d7b72776e376b6a7e766b6a6c7149737e7b37747e376d74)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students