Specialiseret familieret

Kursusindhold

Faget ”Specialiseret Familieret” er en overbygning på bachelorfaget Familieret. På faget arbejdes der med forskellige retlige forståelser af, hvad der konstituerer en familie, og hvilken retsbeskyttelse de forskellige familieformer og deres individer får fra lovgivning og retspraksis. Familien kan bl.a. være ægtepar og samlevende. De samlevende er en meget forskelligartet kategori, hvoraf nogle har et samliv, der er meget ægteskabslignende og andre en lav grad af økonomisk fællesskab. Kursets hovedvægt lægges på de juridiske spørgsmål i forbindelse med etablering og opløsning af et ægteskab eller et samlivsforhold samt mulighederne for at indgå familieformueretlige aftaler, herunder for non-konforme familier, fx familierelationer med tre voksne. Endvidere behandles forældremyndighed og samvær, sagsbehandling ved familieretshuset samt børns menneskeretlige krav på retsbeskyttelse i forhold til anerkendelse af barnets familierelationer, eksempelvis for et barn født qua et surrogati-arrangement. Via de udvalgte temaer udfoldes således familieretten i bred forstand og det tydeliggøres, hvordan familieretten befinder sig i overgangen mellem offentligret og formueret. De særlige personlige relationer i en familie indebærer for ægtefæller fortsat begrænsninger i adgangen til at indgå aftaler, men det er blevet vanskeligere at begrunde, hvorledes begrænsningerne retligt bør udformes. I samlevendes indbyrdes forhold kan der ikke træffes en løsning på en økonomisk tvist ud fra rene familieretlige regler, hvorfor en problemstilling må kvalificeres og relateres i forhold til formueretlige regler og principper. Kursets sigte er både at sætte fokus på konfliktforebyggelse, idet de studerende skal identificere en række mulige problemer, og at give redskaber til konfliktløsning. Forskelle og ligheder mellem ægtefællers retsforhold og samlevendes retsstilling analyseres og perspektiveres i lyset af de samfundsmæssige forhold. Gældende lovgivning og praksis vurderes retspolitisk og der ses på hvilke forhold, der har præget retsudviklingen. Herunder de nye ”uægte børn”. På nogle områder gives et vue over den internationale udvikling.

 

Kurset vil bl.a. beskæftige sig med:

 • Forældremyndighed og samvær
 • Surrogati, særligt børnenes retsstilling
 • Ægtefællebidrag og børnebidrag
 • Skilsmissegrunde
 • Formuefællesskab og særeje
 • Ejerforhold og indbyrdes krav
 • Aftaler mellem ægtefæller og mellem samlevende
 • Formuedeling ved samlivsophør og ved separation eller skilsmisse
 • Ægtefælle- og samlivsskifter
 • Pensionsrettigheder
 • Familien og børn efter Den europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Principper for dansk international privatret på det familieretlig område
 • Retspolitiske forslag til lovgivning
Engelsk titel

Advanced Family Law

Målbeskrivelse
 • Redegøre for lovgivning, retspraksis og teori inden for de enkelte emner
 • Redegøre for retlige forståelser af familie
 • Redegøre for de centrale forskelle mellem ægtefællers retsforhold og ugifte samlevendes retsforhold
 • Forklare samspillet i fagets grundelementer, herunder privatret, offentlig ret og proces
 • Identificere hensyn bag de enkelte regler
 • Identificere juridiske problemstillinger i retspraksis og i administrativ praksis
 • Analysere retlige problemer og argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger
 • Analysere og diskutere retspolitiske forslag til lovgivning for ugifte samlevende
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Undervisningen vil i vid udstrækning blive baseret på aktiv medvirken fra de studerendes side. Der vil være analyse af domme, casearbejde forud for og i timerne samt diskussion af retspolitiske emner. Retslokalet på Det Juridiske Fakultet vil blive brugt ved arbejde med domme og der vil være ekskursion til fx Folketinget hvis relevant.

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 5. udgave, 2020.

Ingrid Lund-Andersen: Uddrag af Familieøkonomien, 2019.

Bøgerne suppleres af andre artikler, bogudddrag mv.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der vil ske løbende feedback fra underviser på de studerendes besvarelse af cases i timen samt holdbarheden af argumentationen i diskussioner om bl.a. retspolitiske tiltag. I forbindelse med karaktergivningen ved eksamen vil eksaminator give feedback til den studerende både om de gode og om de mindre gode sider af præstationen samt påpege, hvor den studerende kan sætte ind for at forbedre sig.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55213U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Høgholm Pedersen   (7-707c6b7875727a4a747f7c38757f386e75)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students