Socialret - børn og unges sociale rettigheder

Kursusindhold

Faget sigter at give de studerende en forståelse af de principper og retsregler, der regulerer børn og unges rettigheder, herunder særligt ret til en tryg og forsvarlig opvækst set såvel i forhold til forældrenes som det offentliges forpligtelser. FNS Børnekonvention udgør den menneskeretlige ramme om børn som selvstændige rettighedshavere, og danner i faget det retlige udgangspunkt for en forståelsen af børn og unge som en retlig gruppe. Fagets perspektiv er børneretligt, med en vægtlægning på at beskrive, forstå og analysere børn som selvstændige personer. Beskyttelse og autonomi er de retlige poler i forståelse og udviklingen af denne gruppes rettigheder. Børns retlige relation til forældrene er et gennemgående tema i faget, idet forældres forsørgelsespligt traditionelt danner grundlaget for børns sociale rettigheder. De forskellige forældreskaber (sociale, biologiske, retlige) og deres retlige grundlag behandles og diskuteres.

 

Børns sociale rettigheder oparbejdes i faget gennem en række forskellige emner, der har barnets som det retlige udgangspunkt. De enkelte emner vedrører alle børns forsørgelsesrettigheder, herunder sociale rettigheder i bred forstand.

 

På den ene side er det et hovedprincip i vores retsorden, at forældre er de bedst egnede til at tage vare på deres børn. På den anden side er det de sociale myndigheders pligt at gribe ind overfor uforsvarlige forhold i barnet eller den unges hjem. Børn tilbringer i stigende grad deres tid uden for hjemmet. Dette rejser nye krav til beskyttelse af børn i skole og fritid mod eksempelvis mobning og misbrug, herunder digitale krænkelser. Reglerne vedrørende foranstaltninger over for børn og regler, der retter sig mod udsatte børn er en del af den almindelige socialret og udgør et vigtigt tema i faget.

 

Børn udvikler og indgår gennem deres barn- og ungdom i en række værdifulde menneskelige relationer. Disse relationer får i stigende omfang retlig anerkendelse i lovgivningen, gennem eksempelvis servicelovens samværsregler for anbragte børn, hvor ret samvær med venner og netværk indgår på lige fod med ret til samvær med forældre. Gennem fokus på relationers betydning for børn og unge analyseres hvilken retlig betydning børns relationer har i forhold til andre end forældre eksempelvis søskende, bedsteforældre, børnepædagoger, lærere, fritidsarrangører, vennekreds mv.

 

Retten til uddannelse er grundlæggende i velfærdssamfundet. Grundskolen har både et udviklings- og uddannelsessigte. Børn har traditionelt set ikke haft rettigheder i en skolesammenhæng. Gennem børneperspektivet behandler faget børns rettigheder i en skolesammenhæng med fokus på uddannelsesindhold, værdigrundlag og børns ret til et godt skolemiljø.

 

Forsørgelsen i form af såvel penge som omsorg er grundlæggende for den enkeltes muligheder i samfundet. Traditionelt opfattes børn ikke som selvstændigt forsørgelsesberettiget, men indgår som elementer eller vedhæng i forældrenes forsørgelsesrettigheder. Men børn har også grundlæggende forsørgelsesrettigheder i form af såvel penge som omsorg.  Med dette afsæt analyseres barnets retlige placering i velfærdssamfundet. Retten til grundlæggende penge- og omsorgsforsørgelse i tilfælde af forældres forsørgelsessvigt er et led i denne sammenhæng.

 

Fagets emner og problemstillinger behandles med afsæt i en casebaseret tilgang. Faget baseres på en række autentiske domme/afgørelser fra både nationale og internationale afgørelsesfora, der findes i fagets afgørelsessamling.

Engelsk titel

Children's and Young Person's Social Rights and Welfare Rights

Målbeskrivelse
 • Redegøre for den sociale organisations- og opgavestruktur, der vedrører børns rettigheder

 • Redegøre for de socialretlige principper og værdier, der har betydning for børns sociale rettigheder

 • Forklare udviklingen af børns rettigheder i en national og international sammenhæng

 • Identificere børneretlige problemstillinger og deres sammenhæng til socialretten

 • Forklare og analysere retlige argumenter med afsæt i et børneperspektiv

 • Placere en børneretlig problemstilling i en socialretlig sammenhæng

 • Analysere komplekse børneretlige problemstillinger og foretage velbegrundede afvejninger af de retlige argumenter

 • Kritisk stillingtagen til retlige grundfigurer og grundelementer, der har en sammenhæng til børns rettigheder (herunder et diskrimineringsperspektiv) og vurderer forskellige løsningsmuligheder

 • Formidle sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Fagets domme og afgørelser danner udgangspunkt for undervisningen der baserer sig på de studerendes aktive deltagelse både i form af gruppediskussioner, gruppefremlæggelser og i form af indbyrdes feedback til medstuderende.

Kirsten Ketscher: Socialret, 4. udgave, Karnov Group, 2014 

Afgørelsessamling (lægges på Absalon).

Regelsamling (lægges på Absalon)

Tekstsamling 1-2 (lægges på Absalon)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Brug af fagets absalonside indgår som en integreret den af kurset. Alt materiale, materialesamlinger, meddelelser m.v. lægges ud på Absalon.
Undervisningen er i vidt omfang baseret på studenternes aktive drøftelse af domme, afgørelser mv.

Faget er ikke egnet til selvstudium.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Selvstændig skriftlig opgave - med udgangspunkt i en af de afgørelser, der er indgået i undervisningen
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdato: Info følger

Reeksamen

Afleveringsdato: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55212U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Stine Jørgensen   (16-5d7e73786f3854796f7c716f787d6f784a747f7c38757f386e75)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students