It-kontraktret

Kursusindhold

Virksomheder og myndigheder bruger store beløb på indkøb af it-ydelser (systemløsninger, standardsoftware, drift og infrastruktur, forskellige former for cloudydelser mv.), og mange jurister arbejder med de forskellige former for it-kontrakter, der regulerer denne type af transaktioner.

 

It-kontraktret er en disciplin der beskæftiger sig med den kontraktuelle regulering af teknologianskaffelser. Disciplinen bygger på den almindelige kontraktret men forudsætter i tilknytning hertil kendskab til branchestandarder, teknologiforståelse og de særlige problemstillinger/reguleringstemaer, som knytter sig til it-ydelser. Faget giver hermed de studerende en viden, der er efterspurgt i praksis, kombineret med en perspektivering af den almindelige kontraktret.

  

Kurset indledes med en introduktion til it-kontraktretten, herunder en præsentation af de væsentligste typer af it-kontrakter og de underliggende typer af it-ydelser. Endvidere beskrives it-kontraktretten som professionsområde med udgangspunkt i it-kontraktjuristens roller og de dertil hørende krav til kompetencer.

 

Herefter behandles mere indgående centrale it-kontrakttyper (udviklingsaftaler, driftsaftaler, vedligeholdelsesaftale, softwarelicensaftaler og cloudaftaler). For hver kontrakttype beskrives de væsentligste reguleringstemaer. Undervisningen introducerer både de studerende til den baggrundsretlige regulering af de enkelte reguleringstemaer og til forskellige reguleringsmodeller med udgangspunkt i en række standardkontrakter på området. Endvidere beskrives de modsatrettede hensyn hos kunden og leverandøren, som skal afvejes i de enkelte reguleringstemaer, hvilket træner de studerende i at finde forskellige løsningsmodeller. Fagets tilgang skal både give de studerende viden om den baggrundsretlige regulering og træne dem i at være bevidste om koblingen mellem baggrundsretten og kontraktreguleringen.

 

Kurset afsluttes med en perspektivering med udviklingstendenser i it-kontraktretten, herunder hvordan transformationen til cloud og øget lovregulering (GDPR, it-sikkerhed mv.) påvirker it-kontraktretten og kravene til it-kontraktjurister.

Engelsk titel

IT Contract Law

Målbeskrivelse

Faget giver de studerende viden om de centrale typer af it-kontrakter, de centrale reguleringstemaer og reguleringsmodeller for disse kontrakttyper, den hertil knyttede baggrundsretlige regulering og de væsentligste standardkontrakter på områder. De studerende får endvidere viden om den kontekst it-kontraktretten indgår i, herunder sampillet med øvrige dele af kontraktretten.
Faget sætter de studerende i stand til at afdække reguleringsbehovene ved levering af forskellige typer af it-ydelser, at bruge kendte reguleringsmodeller, bl.a. med udgangspunkt i de eksisterende standardkontrakter. Faget sætter endvidere de studerende i stand til at idenficere de relevante bagrundsretlige regler og indholdet heraf.
Faget giver de studerende kompetencer til at kontraktregulere komplekse it-leverancer, herunder identificere mangler i en given kontraktregulering, at tænke i nye løsningsmodeller og samtænke samspillet mellem kontraktreguleringen og baggrundsretten.

I undervisningen indgå navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende
Perspektiveringsdiskussioner med udgangspunkt i de perspektiveringsspørgsmål, de studerende skal forberede forud for undervisningen.
"Spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.
Case-arbejde som beskrevet ovenfor.
Brug af online-afstemningsprogram.

Henrik Udsen, It-kontraktret, 2. udgave + udvalgte artikler og domme

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

It-kontraktret er beslægtet med BA-faget Længerevarende kontrakter og KA-fagene Praktisk aftaleret, It-ret og Entrepriseret

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55195U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Udsen   (12-506d767a7173365d6c7b6d7648727d7a36737d366c73)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students