Udlændingeret

Kursusindhold

Udlændingeretten i Danmark, sammenholdt med internationale og europæiske forpligtelser på området, gennemgår ofte påvirkninger og ændringer som følge af national, europæisk og international politisk kontekst, der ændrer sig hurtigt, bl.a. på grund af migrant- og flygtningestrømme omkring og til Europa.

Formålet med kursusforløbet er at skabe overblik over og forståelse for det danske udlændingeretlige system, således at de studerende kan beskrive, forklare og anvende udlændingesystemets regler, når de løser komplekse udlændingeretlige problemstillinger under hensyntagen til nationale, europæiske og internationale politiske og juridiske forhold.

Kurset indeholder en gennemgang af såvel materielle som processuelle regler vedrørende udlændinges retsstilling i relation til indrejse og ophold samt eventuelt senere permanent ophold eller udvisning og hjemrejse. Regelgennemgangen vil blive perspektiveret i forhold til den politiske kontekst ved at overveje og analysere lovgivningsprocessen, den politiske beslutningstagen og offentlighedsdebatten.

Undersøgelsen af problemstillinger fra praksis inden for udlændingeret og den politiske kontekst er baseret på den teoretiske gennemgang. I undervisningsforløbet vil der indgå problemorienterede opgaver i grupper. Og der gennemføres en studietur til et asylcenter.

 

Følgende emner vil blive gennemgået:

I.

Udlændingerettens overordnede struktur og begreber.

Retskildelæren på udlændingeområdet.

Fælleseuropæisk regulering: EU- og Schengen-samarbejdet og Dublin-proceduren.

II.

Indrejse og afvisning.

Udlændingesagskæden.

Asylproceduren.

Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser.

Udvisning, herunder af EU-borgere.

Udsendelse og repatriering.

III.

Flygtningebegreberne, herunder forståelsen af FN´s Flygtningekonvention.

Familiesammenføring, herunder forståelsen af den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ophold for at arbejde eller studere.

Ophold som EU-borger.

Migration og andre opholdstilladelser.

Engelsk titel

The Law of Foreigners

Målbeskrivelse

Viden:

 • Redegøre for udlændingesystemets opbygning og funktion, herunder sammenhængen mellem ansøgerens rettigheder og mulighederne for kontrol.
 • Redegøre for ansøgeres retsstilling i forhold til udlændingelovens bestemmelser og kunne forklare forskelle og ligheder mellem forskellige kategorier af ansøgere.
 • Forklare samspillet mellem udlændingeloven i Danmark sammenholdt med Danmarks europæiske og internationale forpligtelser på området.

 

Færdigheder:

 • Analysere komplekse udlændingeretlige problemstillinger.
 • Formulere konkrete problemstillinger i en udlændingeretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
 • Forbinde gennemgangen af udlændingeretten i Danmark til den danske, europæiske og internationale politiske kontekst.

 

Kompetencer:

 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg ved anvendelse af de generelle udlændingeretlige regler på konkrete cases og problemstillinger.
 • Argumentere for forskellige, fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Reflektere over den udlændingeretlige regulering i Danmark under hensyntagen til nationale, europæiske og internationale politiske forhold.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende erhverver den nødvendige teoretiske ballast med henblik både på udfærdigelse af synopser og den mundtlige eksamen. I undervisningen indgår case-opgaver, som de studerende arbejder individuelt med eller i grupper.

 • Migrationsjura af Claes Nilas, DJØF Forlag, 2021
 • Supplerende materiale, herunder uddrag fra Udlændingeret, Studieudgave, DJØF Forlag 2021 af Jens Vedsted-Hansen m.fl. vil gøres tilgængeligt på Absalon ved studiestart.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55179U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Silvia Adamo   (12-776d707a6d65326568657173446e7976326f7932686f)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students