Specialstrafferet

Kursusindhold

På 1. semester på studiet får de studerende en grundlæggende forståelse for straffelovens almindelige og specielle del i faget Strafferet. Faget Specialstrafferet handler om særlovgivningen og er således en overbygning på faget Strafferet.

Særlovgivningen regulerer mange varierede dele af samfundslivet, og de fleste straffesager vedrører overtrædelser af særlovgivningen.

I faget Specialstrafferet undervises i de i praksis mest anvendte særlove: færdselsloven, våbenlovgivningen, lovgivningen om euforiserende stoffer, arbejdsmiljøloven, ordensbekendtgørelsen, dyreværnsloven og varemærkeloven.

Både de materielle regler og strafhjemlen i de pågældende særlove gennemgås, og de studerende får herunder en forståelse for særloves opbygning og karakteristika.

 

Der undervises endvidere i juridiske personers strafansvar, idet der særligt inden for særlovgivningen bliver tale om at rette strafansvar mod virksomheder. Herunder gennemgås temaet om valg af rette ansvarssubjekt i straffesager.

Reglerne i straffelovens almindelige del om konfiskation og rettighedsfrakendelse gennemgås i detaljen, idet også disse emner har særlig relevans inden for særlovgivningen.

I modsætning til, hvad der gælder inden for straffeloven, så straffes overtrædelser af særlovgivningen som udgangspunkt ved uagtsomhed, hvorfor uagtsomhedsbegrebet gennemgås og uddybes ift. undervisningen på 1. semester.

Undervisningen suppleres af besøg hos Arbejdstilsynet og Københavns Politis våbenkontor, og Rettighedsalliancens advokat kommer på besøg og holder oplæg om bl.a. ophavsretlige problemstillinger på internettet.

Specialstrafferet er et fag, som enhver kommende praktiker inden for strafferet (anklager, forsvarer, dommer) bør beskæftige sig med.

Engelsk titel

Criminal law regarding specific crimes

Målbeskrivelse

Fokus er på en forståelse for de gennemgåede lovområder og grundbegreber og deres anvendelse i praksis samt på deres formål, herunder deres politiske kontekst.

 

De studerende opnår at kunne:

 • redegøre for lovgivers valg af straffebestemmelsers placering i henholdsvis straffeloven og særlovgivningen, herunder redegøre for den bagvedliggende etiske vurdering i forbindelse med dette valg
 • redegøre for skyldkravet for straffebestemmelser i særlovgivningen og kunne reflektere over, hvilke realiteter der på nogle områder ligger til grund for en uagtsomhedsvurdering
 • redegøre for systematikken i færdselsloven og forklare og diskutere domstolens praksis i relation til definitionen af uagtsomhedsansvaret
 • identificere konkrete problemstillinger inden for udvalgte særlovsområder og præsentere en fagligt begrundet løsning for områdernes problematikke
 • redegøre for de for særlovgivningen særligt relevante sanktioner og reflektere over deres betydning inden for udvalgte særlovsområder
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 • identificere og anvende relevante kilder ved fortolkning af særlovgivningen
 • diskutere og redegøre for strafferetlige problemstillinger i en politisk kontekst
 • træffe afgørelse om tiltalerejsning i særlovssager
 • argumentere for sanktionspåstande i særlovssager

Undervisningen er baseret på en vekselvirkning mellem en praktisk orienteret manuduktion, diskussion, praksisgennemgang og cases. Det lægges op til en aktiv deltagelse fra de studerende med en selvstændig stillingtagen til de juridiske problemstillinger, der bliver gennemgået, herunder trænes evnen til at sætte strafferetlige spørgsmål i en politisk kontekst. Som nævnt er en af læringsaktiviteterne endvidere besøg hos udvalgte, relevante særmyndigheder.

Litteratur:

 • Kommenteret straffelov, Alm. del, nyeste udgave:
  • Kommentar til § 19 (tilregnelse)
  • Kommentar til §§ 25-27 (juridiske personer)
  • Kommentar til §§ 75-77 a (konfiskation)
  • Kommentar til §§ 78-79 (rettighedsfrakendelse)
  • Enkelte yderligere kommentarer vil eventuelt blive inddraget

 

Love:

 • Straffeloven, alm. del
 • Færdselsloven
 • Ordensbekendtgørelsen
 • Lov om euforiserende stoffer og bekendtgørelse om euforiserende stoffer
 • Våbenloven og våbenbekendtgørelsen
 • Knivloven
 • Arbejdsmiljøloven
 • Dyreværnsloven
 • Varemærkeloven

 

Rigsadvokatmeddelelser:

 • RM 5/1999 – valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar
 • RM 6/2005 – sanktionspåstande i våbenlovssager
 • RM 6/2006 – sanktionspåstande mv. i narkotikasager
 • RM 8/2006 - sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen     
 • RM 2/2008 – sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen
 • RM 5/2010 - behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.)
 • RM 2/2016 - rettighedsfrakendelse
 • RM 4/2000 – sanktionspåstande i færdselssager:
  • afsnit 1 – generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager
  • afsnit 2 – al færdsel
  • afsnit 5 - hastighed
  • afsnit 10-11 – spirituskørsel og narkokørsel
  • afsnit 13 – kørsel uden kørekort
  • afsnit 25 – forsikring
  • afsnit 26 – kørsel i frakendelsestiden
  • afsnit 27 – hensynsløs kørsel
  • afsnit 28 –  klippekortordningen
  • afsnit 29 – frakendelse af førerretten
  • afsnit 31 – konfiskation

(jf. ”Oversigt over alle afsnit i RM om emnet færdselsloven” – sorteret efter §§)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det er tilstrækkeligt at have haft faget Strafferet på bacheloruddannelsen.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55175U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Elholm   (13-7c707775697b366d747077747548727d7a36737d366c73)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students