Socialret

Kursusindhold

Fagets hovedproblemstilling er den enkeltes ret til og mulighed for at leve sit liv på vilkår, der svarer til, hvad der er rimeligt og acceptabelt i et velfærdssamfund som det danske.

I den danske socialret indgår en række principper i en ny sammenhæng. Det gælder principper fra menneskeretten, forfatningsretten, diskrimineringsretten, forsikringsretten, aftaleretten, og digitaliseringsretten. Faget er rettighedsbaseret og et grundlæggende sigte er at se den enkeltes rettigheder og pligt til selvforsørgelse i sammenhæng med udformningen af den overordnede velfærdsstruktur, der er indlejret i det danske samfund. Forståelsen for den retlige dynamik må ses i sammenhæng med feltets høje opmærksomhedsprofil i det politiske system.

Et vigtigt led er rettighedernes placering i en ikke national l sammenhæng. EU, EMK og de personrettede FN-konventioner (kvindekonventionen, børnekonventionen, handicapkonventionen og racediskriminationskonventionen) indgår i faget som grundlag for forståelse og fortolkning af dansk ret. Disse retskilder danner således også rammen for forståelse af den danske socialretlige lovgivning. og fortolkningen af denne. 

Køn, alder (ung og gammel), etnicitet, handicap og socialt tilhørsforhold er tværgående retlige analyseelementer der bidrager til forståelse af disse gruppers sociale rettigheder, herunder børn og unges retsstilling i socialretten. Fattigdom i Danmark er en ny dimension, hvor grundlovsbeskyttelsen er et vigtigt led. Digitalisering af sociale rettigheder, særligt repræsenteret gennem Udbetaling Danmark, har skabt nye rettighedsproblemer, der udfordrer veletablerede sammenhænge.

Socialretten er et stort og voksende beskæftigelsesområde for juridiske kandidater.

Engelsk titel

Social Security Law and Social Welfare Law

Målbeskrivelse

Viden

 • Den studerende skal kunne redegøre for den socialretlige retskildestruktur, herunder den EU-retlige og menneskeretlige 8herunder de personrettede FN-konventioners) betydning for socialretten.   
 • Den studerende skal kunne beskrive den sociale organisation og opgavestruktur. 
 • Den studerende skal kunne beskrive og redegøre for det sociale rettighedsfelt og forklare rettighedernes indbyrdes sammenhæng.
 • Den studerende skal kunne redegøre for de retlige strukturer og værdier som er socialrettens grundlag og forklare de socialretlige problemstillingers sammenhæng hermed. 

 

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne identificere relevante socialretlige problemstillinger og retlige argumenter og forklare disse ud fra forskellige fortolkningshensyn og grundlæggende værdier.
 • Den studerende skal kunne placere en konkret problemstilling i en socialretlig sammenhæng ud fra principper og værdier, der viser overblik og sammenhæng. 

   

Kompetencer

 • Den studerende skal kunne sammenligne forskellige afgørelsesfora (Ankestyrelse, danske og nordiske, ECJ, EMD, Cedawprotokollen, Børneprotokollen og handicapprotokollen og udvalgte nationale afgørelser fra andre lande f.eks. UK) og karakterisere disses fortolkningsstil mht. sociale rettigheders indhold og udstrækning. 
 • Den studerende skal kunne analysere komplekse socialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige resultater og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter, herunder digitaliseringens rettighedspåvirkning. 
 • Den studerende skal kunne perspektivere en rettighedsudvikling i et dynamisk perspektiv mht. de socialretlige princippers vigtighed og tyngde samt diagnosticere dette i sammenhæng med en mulig grundlæggende værdiforskydning.

Afgørelsessamlingens afgørelser og domme (danske, nordiske, EU-retlige, internationale og fra andre lande i øvrigt) danner udgangspunkt for den retlige indlæring og analyse af socialretten. hvor den argumentative fortolkningsstil (dogmatik) spiller en vigtig rolle.

Kirsten Ketscher: Socialret, - principper, rettigheder, værdier 4. udgave, Karnov Group  2014.

 

På fagets absalonside lægges flg. materialesamlinger

 • Socialretlig tekstsamling
 • Socialretlig afgørelsessamling
 • Regelsamling med dansk lovgivning, EU-retskilder, konventioner, m.v.
 • Supplerende samling med tekster, sager og retskilder.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Brug af fagets absalonside indgår som en integreret del af kurset. Alt materiale, materialesamlinger, meddelelser m.v. lægges ud på Absalon.
Undervisningen er casebaseret og sker i vidt omfang på basis studenternes aktive drøftelse af de domme og afgørelser mv, der indgår i undervisningen

Faget er ikke egnet til selvstudium.

Fagets absalonside: http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​socialret/​

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Ved hver lektion redgøres for lektionens forhold til et eller flere læremål. Bikuberne er struktureret efter læremålene.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis, 20 minutter.

Synopsen skal tage udgangspunkt i en af de domme og andre afgørelser, der indgår i den socialretlige afgørelsessamling.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget


Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 50 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 5 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55172U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Stine Jørgensen   (16-57786d7269324e7369766b6972776972446e7976326f7932686f)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students