Selskabsret

Kursusindhold

Fagets mål er at give kursusdeltagerne et dybdegående kendskab til og en forståelse for dansk selskabsret, navnlig et indgående kendskab til de mest anvendte former for erhvervsdrift i selskabsform. Faget fokuserer således overvejende på aktie- og anpartsselskaber og giver de nødvendige forudsætninger for at identificere og løse de centrale selskabsretlige spørgsmål, der er knyttet til kapitalselskaber, herunder partnerselskaber. Fagets mål er endvidere at give deltagerne det nødvendige kendskab til de mest anvendte øvrige selskabsformer: interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber, og fonde. Det er endelig formålet at sætte deltagerne i stand til overordnet at analysere og forholde sig til selskabsregnskaber, herunder de forudsætninger de hviler på, og redegøre for sammenhængen mellem regnskabs- og selskabsret.

 

Dette kursus er tilknyttet Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA).
Det er en fordel at have fulgt BA valgfaget Selskabsret og kapitalmarked, men det er ingen betingelse for deltagelse.

 

Kurset vil på denne baggrund bl.a. indeholde en gennemgang og diskussion af følgende emner:

 • Selskabsrettens grundbegreber, karakteristika og historie
 • Retskilder og reguleringsteknik
 • Almindelige retsgrundsætninger i selskabsretten
 • Valg af selskabsform med særlig fokus på kapitalselskaber og interessentskab
 • Forholdet mellem selskabsdeltager (kapitalejer) og selskab
 • Kapitaltilvejebringelsen, herunder selskabskapital og hæftelse
 • Ejer- og kapitalandele, herunder overdragelse af andele; aktier som værdipapir
 • Vedtægter (selskabskontrakt) og ejeraftale
 • Stiftelse
 • Efterfølgende kapitalindskud, herunder kapitalforhøjelse
 • Kapitalafgang, herunder udbytte, kapitalnedsættelse og kapitaltab
 • Selskabets ydelse af økonomisk bistand og egne kapitalandele
 • Ledelsen
 • Generalforsamlingen
 • Særlige forhold for børsselskaber (corporate governance)
 • Regnskab og revision
 • Virksomhedssammenslutninger og spaltning
 • Koncerner og filialer
 • Selskabers ophør
 • Erstatningsansvar
Engelsk titel

Company Law

Målbeskrivelse
 • Forklare de grundlæggende karakteristika, hensyn og principper, der præger kapitalselskabsretten og personselskabsretten samt afgrænse de to kategorier af selskaber i forhold til hinanden
 • Redegøre for de selskabsretlige kilder, og være i stand til at afgrænse selskabsretten i forhold til andre juridiske og samfundsvidenskabelige discipliner
 • Redegøre for de regnskabs- og revisionsretlige regler, der har betydning for selskabsretten
 • Forklare de selskabsretligt relevante bestemmelser i selskabsloven (SL), erhvervsvirksomhedsloven (LEV) og udvalgte bestemmelser i årsregnskabsloven (ÅRL) og kapitalmarkedsloven (KML)
 • Identificere selskabsretlige problemer i konkrete sammenhænge, og fastslå, hvilke regler, som i den givne situation er relevante med forståelse af, hvilke hensyn, reglerne tilsigter at beskytte eller fremme
 • Træffe et velbegrundet valg i forhold til konkrete selskabsretlige problemer gennem anvendelsen af de relevante retskilder
 • Analysere, vurdere og diskutere selskabsretlige problemstillinger og løsningsmuligheder, herunder om andre alternative løsningsmodeller vil være at foretrække
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Der forventes øget brug af cases og gruppepræsentationer.

- Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber, 6. udgave (dog undtaget kapitel 10 om Børs- og kapitalmarkedsret og kapitel 11 om Kapitalmarkedsteori og værdiansættelse”). Ca. 650 sider. 
NB. En ny 7. udg. forventes, men er endnu ikke annonceret. Vær opmærksom ved indkøb.


- Lars Henrik Gam Madsen & Lars Hedegaard Kristensen, Selskaberne, DJØF Forlag 2022

 

Begge kun i uddrag, hvilket fremgår af læseplanen, der er fælles for de to udbudte hold.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det vil være en fordel at have haft BA-valget, men ikke nødvendigt.

Faget bør ikke kombineres med Selskabsformerne, da der er et betydeligt overlap.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk

Skat: www.skat.dk

Skatteministeriet: www.skm.dk

Folketinget: www.ft.dk

Folketingstidende: https:// www.folketingstidende.dk/

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Karnov: www.karnovgroup.dk

Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com

EU-domstolens hjemmeside: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

Danske domstoles hjemmeside: http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

EURLEX, der er EU-lovdatabasen: https:// eur-lex.europa.eu/homepage.html

Finanstilsynets hjemmeside, der rummer lovstof og adm. afgørelser: https://www.finanstilsynet.dk/

Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/

ESMAs hjemmeside, der ligeledes indeholder lovstof og retningslinjer (dvs. vejledninger): https://www.esma.europa.eu/

EBAs hjemmeside: https://eba.europa.eu/

EIOPAs hjemmeside: https://eiopa.europa.eu/ 

 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 9. januar 2025

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: 19. februar 2025

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55170U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lau Hansen   (17-4d6876736875314f6478314b6471766871436d7875316e7831676e)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students