Personskadeerstatning

Kursusindhold

Reglerne om personskadeerstatning er et retsområde med stor samfundsmæssig betydning og er samtidig et felt, hvor udviklingen er gået i retning af et stadig tættere samspil mellem privatretlige og offentligretlige regler.

 

Faget fokuserer på følgende delemner:

 • Ansvarsgrundlag
 • Årsagssammenhæng og bevis herfor
 • Anvendelsen af sagkyndig bistand fra offentlige og halvoffentlige instanser som for eksempel Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.
 • Opgørelsen af selve kravet efter reglerne i EAL og ASL og det tætte samspil mellem de privatretlige og offentligretlige regler i denne sammenhæng.

 

Faget bygger ovenpå den grundlæggende erstatningsret, der ligger på 1. år af studiet.

Engelsk titel

Personal Injury Claims

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende regler om ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng og kausalitet i forhold til personskader, herunder inddrage samspillet mellem de privatretlige og offentligretlige regler samt forstå betydningen heraf. Ligeledes skal den studerende kunne redegøre for og anvende erstatningsansvars- og arbejdsskadesikringsloven til selvstændig opgørelse af personskadeerstatninger, herunder også i tilfælde af differencekrav. Den studerende skal endvidere kunne redegøre for relevante forældelsesretlige regler i forhold til personskadekrav.

 

Færdigheder:

Den studerende skal kunne identificere personskaderetlige spørgsmål, som opstår i forbindelse med en skadesag. Den studerende skal endvidere kunne argumentere for løsningen af en personskadeerstatningssag efter henholdsvis erstatningsansvarsloven og/eller arbejdsskadesikringsloven. Dette indbefatter, at den studerende skal kunne identificere hvilke godtgørelses- og erstatningsposter, den skadelidte kan gøre krav på, samt de enkelte erstatningsposters nærmere indhold. Den studerende skal ligeledes kunne redegøre for forskellen mellem midlertidige og varige erstatningsposter, samt afgrænse de enkelte poster i forhold til hinanden, herunder også i forhold til de forskellige posters start og ophørstidspunkt.

 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne analysere og træffe afgørelse i større komplekse personskadesager samt rådgive om personskadespørgsmål. Dette indebærer, at den studerende skal kunne analysere problemstillinger, der går på tværs af de forskellige regelsæt, og anvende de relevante bestemmelser i henholdsvis erstatningsansvarsloven og/eller arbejdsskadesikringsloven i forhold til konkrete personskaderetlige spørgsmål. Den studerende skal i den forbindelse kunne argumentere for reglernes anvendelsesområde og indhold. Den studerende skal endvidere kunne diskutere, analysere og reflektere over de enkelte erstatnings- og godtgørelsesposters indbyrdes relation og overlap, herunder også i forhold til differencesagerne.”

Der indgår case arbejde samt studenterpræsentationer.

Bo von Eyben, Personskadeerstatning, 2018 (uddrag) samt udvalgte artikler

Samlet pensum ca. 350 sider

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Faget kan indgå som en specialisering inden for erstatningsretten og ses i sammenhæng med KA fagene Specialiseret erstatningsret og Forsikringsret samt BA faget Erstatning i forsikringsretlig belysning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feedback på fremlæggelser samt kollektiv feedback på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne samt som forberedelse til disse.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43

Reeksamen

Uge 4 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55164U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Garf Ulfbeck   (12-5f726b6e375e756f6b6e6c7449737e7b37747e376d74)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students