Omsætning af fast ejendom

Kursusindhold

Transaktioner i ejendomsmarkedet har stor betydning for samfundsøkonomien. Udvikling, formidling og omsætning af fast ejendom udgør hvert år en betydelig del af samfundets samlede produktion og har afledte effekter på store dele af den samlede økonomi.  Retsområdet har historisk haft betydelig indflydelse på udviklingen af den almindelige obligationsret, men er samtidig i de senere årtier blevet gjort til genstand for intens regulering, begrundet primært i hensyn til private boligkøbere og ejendomsmarkedspolitiske hensyn generelt. Denne sammensatte regulering har indebåret en specialisering af retsområdet, hvis kompleksitet medfører et behov for et betydeligt detailkendskab til områdets regler, deres baggrund og begrundelse. Samtidig rejser restområdets specialisering en række principielle retlige spørgsmål, som er et gennemgående tema på kurset. Med udgangspunkt i en række forskellige typer af ejendomme undersøges, hvordan samfundets reguleringsbehov påvirker den almindelige obligationsrets regler. Der tages udgangspunkt i retsområdets forankring i den almindelige obligationsret og i den historiske udvikling af reglerne i samspil med andre kontrakttyper. Fokus vil være på parternes ydelser, udveksling heraf samt misligholdelse og beføjelser.

Derefter gives en grundig indføring gældende ret om ejendomsformidling, herunder i reglerne i Ejendomsmæglerloven. Endvidere arbejdes der indgående med reglerne om overdragelsen af private boliger. Fokus vil være på villaejendomme, fritidshuse samt andelsboliger og ejerlejligheder.  Det samme gælder de særlige regler i erhvervelses- og sommerhusloven, der regulerer spørgsmålet om, hvem der må købe fast ejendom i Danmark. Kursisterne vil skulle arbejde indgående med de særlige regler om ejerskifteforsikring og huseftersyn i forbrugerbeskyttelseslovens kapitel 1 og praksis i relation hertil.

En væsentlig del af handel med fast ejendom er finansieringen, hvorfor fremtidens rådgiver forventes at kende til finansieringsreglerne. Kursisterne vil derfor skulle arbejde med finansieringsreglerne for købet af en fast ejendom, herunder lånetyper, lånedokumenter og reglerne om tinglysning af lån.

Undervejs i kursusforløbet vil kursusdeltagerne desuden blive præsenteret for relevante og udvalgte bestemmelser i planloven, landbrugsloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, tinglysningsloven, ejerlejlighedsloven samt ikke mindst boligreguleringsloven.

Engelsk titel

Trading real estate

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne: 

 • Redegøre for en ejendomshandels normale forløb.
 • Identificere de relevante retlige problemstillinger i et komplekst forløb af begivenheder i forud for eller i forbindelse med en ejendomshandel.
 • Argumentere for et givent resultat.
 • Identificere og analysere de lovbestemmelser, faget omfatter, korrekt, til løsning af ovennævnte problemstillinger.
 • Identificere og analysere de forskellige love i kombination med de ulovbestemte regler på området, hvor dette måtte være relevant.
 • Redegøre for hvilke lovbestemmelser, der er relevante for de forskellige typer af problemer i en ejendomshandel
 • Forklare den indbyrdes relation mellem de dokumenter, der indgår i en ejendomshandel,
 • Analysere de domme og kendelser, der indgår i pensum, til at støtte sine argumenter. ·
 • Identificere og analysere de obligations- herunder aftaleretlige samt elementære erstatningsretlige regler på problemstillinger vedr. køb og salg af private bolighandler. 

 

Kompetencer: 

De studerende skal kunne:

 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 • Rådgive og træffe afgørelser under inddragelse og vægtning af retsområdets kilder.

Undervisningen i faget er case-baseret og problemorienteret. Der anvendes bl.a. spotspørgsmål, analyseøvelser, gruppefremlæggelser og forhandlings- og processpil.

Kristian Dreyer m.fl.: Ejendomsmæglerloven med kommentarer, 2. udgave, Karnov Group. (s. 27-461 og 468-501)

Carsten Munk-Hansens bog Fast ejendom I – overdragelse: https://djoefforlag.dk/products/fast-ejendom-i-1
 

Kristian Dreyer m.fl.: Ejerlejligheder og andelsboliger, 1. udgave, Karnov Group, (s. 19-156, 208-229, 272-301, 417-445)
 

Kompendium/samling af materiale til boligfinansiering (uploades).
 

Lov- og bekendtgørelsessamling til brug for undervisning i forbrugerbeskyttelsesreglerne (links uploades)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

   

Faget er knyttet til det faglige fællesskab, der er etableret om en række andre formueretlige fag på KA-uddannelsen, herunder bl.a. følgende:

- IT-kontraktsret
- Drafting and negotiating international contracts
- Entrepriseret
- Finansieringsret
- Forsikringsret
- Maritim kontraktret
- Praktisk aftaleret

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen i faget Omsætning af fast ejendom er case-baseret og problemorienteret. Der anvendes bla. spotspørgsmål, analyseøvelser, gruppefremlæggelser og forhandlings- og processpil. Der gives mundtligt feedback til de studerende på grundlag af disse aktiviteter. Der stilles og rettes et fuldt skriftligt opgavesæt hvert semester, svarende til en eksamensopgave.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

13. januar 2025

Reeksamen

20. februar 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55162U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Hansen   (10-57746d365069767b6d7648727d7a36737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students