Konfliktmægling (mediation)

Kursusindhold

Formålet med dette fag er at give studerende en grundig teoretisk og praktisk forståelse for konfliktmægling (mediation) i en retlig kontekst. Faget bygger naturligt videre på en BA-uddannelse i jura og en bacheloruddannelse i andre fag med juridiske elementer, idet det forudsætter kendskab til juridisk konfliktløsning, grundlæggende juridisk analyse og fortolkning samt kendskab til konkrete retsområder. Derfor er faget velegnet for såvel juridiske kandidatstuderende som studerende på cand.soc. i jura. Det er ikke en forudsætning at have fulgt bestemte fag. Det vil være en fordel, men ikke nogen betingelse at have haft civilprocesret.

 

Faget er et samspil mellem teori og praksis og fordrer de studerendes aktive deltagelse. Der arbejdes med teori gennem hele forløbet. Med afsæt i grundlæggende konfliktforståelse og forskellige paradigmer for arbejdet med konflikter, introduceres mæglingens grundtanker og mægling trin-for-trin. Tiden forud for mødet, selve mæglingsmødet og tiden efter mæglingsmødet behandles med de særlige problemstillinger, der knytter sig til forløbet på de forskellige tidspunkter. Temaer som magt, retssikkerhed, neutralitet/upartiskhed, frivillighed, retfærdighed, privatisering af konfliktløsning og etik tages op og drøftes i relation til mægling og andre konflikthåndteringsformer. I det hele taget vil forholdet mellem forskellige tvistløsningsformer som mægling, voldgift, retssager og forhandling løbende drøftes med henblik på at identificere ligheder og forskelle samt kunne overveje for og imod mægling i konkrete sager.

 

Mægling er en almindelig konfliktløsningsform på mange retlige områder, og vi vil identificere og kritisk reflektere over, hvordan mægling anvendes inden for civile retssager, erhvervssager, forbrugersager, familiesager, straffesager mv. og belyse de enkelte områders juridiske regulering, samt mere almene juridiske udfordringer i mægling. Vi vil for eksempel behandle mæglingsklausuler i erhvervssager og fortrolighed i sager med offentlige myndigheder som part. Mægling er udbredt også uden for Danmark, og vi vil i faget løbende inddrage eksempler på international regulering og anvendelse af mægling i andre lande.
 

Teorien perspektiveres løbende med praksis via øvelser i undervisningen. Der er i faget indbygget en koncentreret praktisk del på 14 timer, der afvikles som 2 længere moduler på undervisningsdagene. Her arbejdes der intensivt i mindre grupper med en underviser i hver. På disse moduler vil vi arbejde med problembaseret mæglingstræning, hvor der bliver mulighed for både individuel og gruppefeedback til alle studerende. Træningen anvendes til at analysere problemstillingen i sagen samt til uddybning af forberedelsen af mødet, mødets forløb, hensigtsmæssigheden af forskellige strategier og teknikker og resultatet. Desuden anvendes træningen til refleksion over, hvordan den enkeltes baggrund og stil påvirker rollen som mægler.

Engelsk titel

Mediation and Conflict Resolution

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kendskab til forskellige paradigmer for løsning af juridiske konflikter
 • Indgående faglig viden om mægling som metode til løsning af juridiske konflikter
 • Grundigt kendskab til, hvor og hvordan mægling anvendes i Danmark
 • Kendskab til international regulering og anvendelse af mægling i international sammenhæng
 • Viden om den retlige regulering af mægling i Danmark
 • Kendskab til relevant lovgivnings anvendelse i mæglingssammenhænge (for eksempel bestemmelser i forvaltningsloven, retsplejeloven og aftaleloven)
 • Viden om kommunikation ved løsning af og rådgivning i retlige konflikter

 

Færdigheder:

 • Analysere en konfliktsituation
 • Vurdere muligheder og begrænsninger ved anvendelse af mægling generelt og i konkrete juridiske problemstillinger
 • Anvende relevante juridiske bestemmelser fra forskellige retsomåder (aftaleretten, forvaltningsretten etc.) i mægling
 • Anvende mæglingsteknikker
 • Kommunikere konstruktivt i konfliktfyldte situationer
 • Reflektere over egen rolle som tredjepart i konflikter
 • Kritisk reflektere over mæglingens og andre retlige konflikthåndteringsformers rolle i dansk og international sammenhæng.

 

Kompetencer

 • Rådgive om mægling
 • Vurdere hensigtsmæssigheden af mægling i konkrete retlige problemstillinger
 • Integrere mægling i juridisk praksis
 • Intervenere konstruktivt i konflikter

Faget er baseret på de studerendes aktive medvirken i alle aktiviteter. I undervisningen vil der være kortere interaktive oplæg ved underviseren og præsentationer af studerende. Der arbejdes med cases, rollespil og andre små øvelser, og der er gruppearbejde samt diskussioner i plenum. Deruover vil der være individuel refleksion.

 • Vibeke Vindeløv, Konfliktmægling, 2020
 • Supplerende litteratur bestående af artikler, bogbidrag mv.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Faget forudsætter kendskab til juridisk konfliktløsning, grundlæggende juridisk analyse og fortolkning samt kendskab til konkrete retsområder. Derfor er faget velegnet for såvel juridiske kandidatstuderende som studerende på cand.soc. i jura. Det er ikke en forudsætning at have fulgt bestemte fag. Det vil være en fordel, men ikke nogen betingelse at have haft Civilprocesret.

Da de praktiske øvelser er en vigtig del af kursusfaget og dets eksamen tilrådes studerende at deltage i træningsseminaret.
Da noget af undervisningsmaterialet kun foreligger på engelsk, må deltagerne kunne læse og forstå engelsk.

Beslægtede fag:
Legal Negotiation in Theory and Practice og Mediation, 7,5 ECTS
Mediation in Legal Contexts, 7,5 ECTS

Konfliktmægling og Mediation in Legal Contexts udelukker hinanden.. Konfliktmægling og disse tre fag udelukker hinanden.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback er grundstammen i faget, og de studerende får feedback i mange forskellige former. Gennem hele forløbet giver og får de løbende peerfeedback og trænes således i både at give og modtage feedback med henblik på optimal læring. Desuden gives mundtlig feedback fra underviseren på holdniveau, gruppeniveau og individuel feedback i øvelser.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave , 1 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Hjælpemidler


Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

2.-3. januar 2025

Reeksamen

11.-12. februar 2025

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55151U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ida Helene Asmussen   (19-4f6a67344e6b726b746b344779737b79796b7446707b7834717b346a71)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students