Insolvensret

Kursusindhold

Del 1 – Rekonstruktion:

I et land med markedsøkonomi vil der altid være nogle virksomheder, som kommer i økonomisk krise. Det vanskelige spørgsmål er at vurdere, hvilke virksomheder som bør reddes via en rekonstruktion og i givet fald hvordan. Det er fagets formål at give den studerende grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, at agere som rekonstruktør for insolvente virksomheder, såvel udenretligt som under en indledt rekonstruktionsbehandling, samt at rådgive kreditorer, henholdsvis skyldneren om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion.
Fagets hovedvægt lægges på at give deltagerne et indgående kendskab til reglerne om frivillige gældsordninger, forebyggende rekonstruktion og reglerne i konkursloven om rekonstruktion – herunder om indledningen, forløbet, stemmeregler for rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag, vurdering af pantsatte aktiver, de gensidigt bebyrdende aftaler, håndtering af ansattes forhold, overtagelse af styringen, kreditorernes indflydelse, skifterettens rolle mv. Faget behandler de særlige problemer, der er generelt ved forsøg på rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise, ved kapitaltilførsel, gældskonvertering, tilførsel af lånekapital, kapitalindskud samt overdragelse af virksomhed til søster- og datterselskab og uafhængige tredjemænd. Faget vil inddrage de skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmodeller og rådgivernes erstatningsansvar. Det tilstræbes at gøre deltagerne i stand til i praksis at kombinere de forskellige regelsæt og at finde den mest velegnede rekonstruktionsmodel i en konkret situation.

 

Faget vil for rekonstruktionsvedkommende i hovedtræk blive disponeret således:

 • Rekonstruktion og forholdet til forebyggende rekonnstruktion
 • Rekonstruktørens generelle opgaver
 • Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen, herunder sikkerheder og honorar til rekonstruktør og tillidsmand
 • Fristdagens etablering og betydning
 • Rekonstruktionsbehandling ved skifteretten (individualforfølningsudelukkelse, rekonstruktørens opgaver, forholdet til panthavere og kreditorer)
 • Rekonstruktionens indhold (virksomhedsoverdragelsen og/el. tvangsakkorden, hvilke fordringer omfattes, tillidsmandens erhverv, afstemningsregler, mindstedividende, retsvirkninger, stadfæstelse)
 • Virksomhedsoverdragelse (søster- og datterselskabsmodeller virksomhedsoverdragelsesloven, masseafskedigelser, forholdet til medkontrahenter samt SKAT)
 • Frivillige gældsordninger
 • Kapitaltilførsel og gældskonvertering
 • International rekonstruktion
 • Forholdet til de enkelte aktører i en rekonstruktion (Panthavere, SKAT, bank, øvrige kreditorer, ansatte LG, ledelse mv.) herunder problemer i praksis, bl.a. i forhold til factoring, håndtering af løbende aftaleforhold og virksomhedspanthavere
 • Valg og kombination af rekonstruktionsmodeller, -herunder henstand mv. 
 • Praktisk håndtering af en rekonstruktion, herunder grundlæggende regnskabsmæssig forståelse og nødvendigheden af retvisende regnskabsoplysninger
 • Ertatningsansvar for ledelsen, rekonstruktøren og tillidsmanden
 • Eventuelt kommende reformer af rekonstruktionsreglerne

 

Del 2 – Konkurs:

Faget skal også give deltagerne det fornødne grundlag for selv at kunne optræde som repræsentant for en fordringshaver eller kurator i konkursboer. Der lægges derfor vægt på løsningen af de problemer af såvel juridisk som praktisk art, som opstår i forbindelse med en konkurs.
Faget består primært i gennemgang og drøftelse af konkursloven og tilknyttet retspraksis, bl.a. til belysning af i hvilket omfang konkurslovens bestemmelser har betydning ved fx pantsætningsrelationer. Leje- samt funktionær- og skatteretlige spørgsmål gennemgås i det omfang, det er relevant for behandling af konkursboer.

 

Faget vil for konkurs være disponeret således:

 • Indledning med gennemgang af fællesregler (fristdag, nærstående, værnetingsregler, offentlighed, mv.)
 • Etablering af bostyre, herunder kurators, kreditorudvalgets og skifterettens opgaver
 • Konkursboets aktiver, herunder forholdet til panthavere og separatister
 • Konkursboets passiver, herunder skattekravs stilling
 • Konkursboets indtræden i skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler
 • Solidariske skyldforhold
 • Modregning i konkurs
 • Omstødelse, med særlig vægt på omstødelse af betalinger og panterettigheder, herunder virksomhedspant
 • Boet som part i tvister
 • Konkursboets afslutning og udlodninger
Engelsk titel

Insolvency law

Målbeskrivelse

For rekonstruktion:

 • Redegøre for og anvende konkurslovens regler om forebyggende rekonstruktion, frivillig akkord og akkordordninger og virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder, herunder ved inddragelse af retspraksis
 • Kendskab til konkurslovens grundlæggende principper, herunder konkursordenen, som nødvendig forudsætning for rekonstruktørens rådgivning
 • Redegøre for og anvende reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler samt håndtering af ansattes forhold ved overdragelse af aktiver og aktiviteter fra den insolvente virksomhed
 • Redegøre for hovedprincipperne i de selskabsretlige regler om kapitaltilførsel og gældskonvertering
 • Redegøre for hovedtrækkene af de skatteretlige konsekvenser af rekonstruktion i form af heholdsvis akkord og virksomhedsoverdragelse
 • Analysere komplekse retlige problemstillinger, bl.a. håndtering af samhandelspartnere og pantsatte aktiver i forbindelse med rekonstruktion af insolvente virksomheder ud fra konkrete eksempler
 • Træffe et velbegrundet valg i forhold til kreditorer og andre aktører under en rekonstruktion, herunder analysere den enkelte aktørs retlige stilling under en rekonstruktion
 • Redegøre for mulighederne for rekonstruktion i forhold til en insolvent virksomhed, herunder redegøre for forskellige rekonstruktionsmodeller og træffe et fagligt konkret begrundet valg mellem disse og herved demonstrere forståelse af samspillet med reglerne om konkurs
 • Redegøre for reglerne om erstatningsansvar for ledelsen, rekonstruktøren og tillidsmanden overfor kreditorerne
 • Træffe et velbegrundet valg i forhold til de insolvensretlige spørgsmål en rekonstruktør for en insolvent virksomhed, herunder en rekonstruktør i en rekonstruktion, måtte blive stillet over for
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

For konkurs:

 • Redegøre for etablering og forløb af en konkurssag
 • Redegøre for de forskellige aktørers rolle i konkurs, herunder særligt kurators rolle
 • Identificere visse konkrete, praktiske problemer, der kan opstå ved konkursbobehandling
 • Identificere, analysere og løse konkrete processuelle og materielretlige spørgsmål, der knytter sig til konkurs og konkursbobehandling
 • Forklare de obligations- og ejendomsretlige regler og begreber i en konkret insolvensretlig sammenhæng
 • Forklare de materielle konkursretlige emneområder og diskutere de problemer, der går på tværs af konkurslovens systematik
 • Analysere og kritisk diskutere konkursretlig domspraksis inden for såvel processuelle som materielle områder
 • Diskutere en kurators valgmuligheder i konkrete sammenhænge og ud fra en konkursretlig formålsforståelse træffe et velbegrundet valg om den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde såvel processuelt som materielt
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Undervisningen vil i væsentlighed bestå af indlæg fra underviser, der både tager udgangspunkt i gældende ret samt tillige videnskabsteoretisk bearbejdning. Samtidig udvirkes løbende eksempler og cases til både praktisk og teoretisk illustrativ formidling af emnerne til brug for dialogundervisning omkring sådanne cases.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Andreas Kærsgaard Mylin m.fl.: Rekonstruktion – teori og praksis, 3. udg. (2023)

Lars Lindencrone Petersen & Anders Ørgaard: Konkursloven med kommentarer, 15. udg. (2022)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det forudsættes ikke, at den studerende har gennemført andre KA-fag. Faget bygger videre på bl.a. fag på BA som ”Sikkerheds- og Kreditorrettigheder” hhv. "Tings- og Kreditorret".

KA-fagene Konkursret og Insolvensret er gensidig udelukkende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 50 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

 

Reeksamen

Efterår: uge 5 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55138U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen   (29-5b72786f7134586773736b7971757d344867746d33566b6a6b78796b7446707b7834717b346a71)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students