Immaterialret

Kursusindhold

Immaterialretten indrømmer enerettigheder til visse typer af immaterielle gode (navnlig kunst, litteratur, opfindelser og forretningskendetegn) og har stor praktisk betydning for væsentlige dele af kultur- og erhvervssektoren, herunder brancherne for kommunikation (radio, tv og andre medier), entertainment og de innovationsprægede industrigrene som f.eks. IT- og bioteknologi.

Faget givet en indføring i og et overblik over indholdet og afgrænsninger af den immaterialretlige beskyttelse samt de særlige spørgsmål, der opstår ved håndhævelse af immaterialrettigheder samt overdragelse af immaterialrettigheder.

Immaterialretten er stærkt internationalt orienteret. Der findes på området vigtige globale konventioner, der har afgørende indflydelse på indholdet af national ret. I EU har der de sidste 15 år været et omfattende og betydningsfuldt reformarbejde inden for immaterialretten, som stadig pågår. Dette sker dels gennem harmoniseringsdirektiver, dels gennem forordninger og konventioner. Danmark er indtrådt i Den europæiske patentkonvention og tager også del i det fælleseuropæiske varemærkeretlige og designretlige system. Ud over den materielle immaterialret drejer harmoniseringsbestræbelserne sig endvidere om rettighedsaftaler, -forvaltning og håndhævelse. Af disse grunde er der i faget skarpt fokus på samspillet mellem national og international ret, især betydningen af EU-harmonisering.

Immaterialretten er tæt knyttet til den teknologiske udviklinger, der løbende skaber nye frembringelses- og udnyttelsesmuligheder. Denne udvikling udfordrer immaterialretten, som derfor er en dynamisk retsdisciplin. Immaterialretten har udviklet sig til at blive en central disciplin inden for formueretten. Kendskab til immaterialret er i dag en nødvendighed, hvis man ønsker at kvalificere sig til den del af advokatgerningen, som beskæftiger sig med erhvervsudøvelse. Det samme gælder vedrørende ansættelse i en række organisationer, institutioner og virksomheder.

 

Faget er struktureret efter følgende hovedpunkter:

 • Introduktion til informations- og innovationsretten som retsvidenskabelig disciplin
 • Immaterialrettens generelle struktur, historie og rationale
 • Immaterialrettens internationale placering og de internationale regler og det internationale samarbejde knyttet til navnlig patentkonventionerne, Berner- og Pariserkonventionerne og TRIPs-aftalen
 • Ophavsrettigheder til kunstneriske og litterære værker
 • Patentrettigheder til tekniske opfindelser
 • Brugsmodelrettigheder til tekniske frembringelser
 • Designrettigheder
 • Varemærkerettigheder og anden beskyttelse af forretningskendetegn
 • Aftaler om immaterialrettigheder
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder

 

Faget bygger videre på bachelorvalgfaget Informationsret, der omfatter immaterialrettigheder samt andre informationsrettigheder. Det er en fordel at have fulgt faget Informationsret, men ikke en betingelse. Faget forudsætter ikke, at den studerende har gennemført andre kandidatfag.

Engelsk titel

Intellectual Property Law

Målbeskrivelse

Faget skal give den studerende viden om det immaterialretlige regelsystem, herunder samspillet mellem de nationale og internationale regler samt indholdet af de enkelte immaterialretlige discipliner og deres forhold til hinanden.

 

Faget skal gøre den studerende i stand til at

 • placere konkrete problemstillinger i en immaterialretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt
 • identificere relevante immaterialretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • identificere i hvilket omfang bestemte problemstillinger i praksis kan løses efter flere forskellige immaterialretsdiscipliner og og diskutere, hvilke fordele og ulemper der knytter sig til de enkelte discipliners håndtering af samme problemkredse

 

Faget skal give den studerende kompetencer til at kunne

 • analysere komplekse immaterialretlige problemstillinger
 • argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

I undervisningen indgår navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende, cases og "spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.
Case-arbejde.

Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, ”Immaterialret”, 7. udgave, 2024.

 

Anbefalet supplerende litteratur:
Morten Rosenmeier, ”Kompendium i immaterialret”, 2024,

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det kan som nævnt være en fordel at have gennemført Informationsret på bacheloruddannelsen, men det er ingen betingelse.

'Immaterialret' og 'EU Intellectural Property Law' udelukker hinanden. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.

Der er en indre sammenhæng mellem kurserne Immaterialret og Konkurrenceret, men de kan tages hver for sig og i en vilkårlig orden. Deltagelse i kurset Immaterialret er en betingelse for deltagelse i kurserne Videregående Immaterialret

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Undervisningen indledes med en introduktion til fagets læringsmål og de kriterier, der indgår i bedømmelsen til eksamen.
I alle lektioner (2x45 min) arbejdes med øvelsesopgaver (typisk 2 pr. gang) i form af virkelighedstro cases. Caseopgaverne forberedes hjemme og diskuteres og gennemgås i undervisningen.
Feedback til de studerende sikres endvidere med en dialog- og diskussionsbaseret undervisningsform.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 8 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55137U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Hemmingsen Schovsbo   (13-736e777c377c6c71787f7c6b7849737e7b37747e376d74)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students