Entrepriseret

Kursusindhold

Entrepriseret omhandler byggeriets aftaleforhold, herunder navnlig bygherrens aftaler med entreprenører og med tekniske rådgivere. Ændringen i produktionsformerne og internationaliseringen af bygge- og anlægssektoren har ændret transaktionerne i bygge- og anlægssektoren markant. Dette har påvirket retsområdet på flere måder. Entrepriseretten omfatter i dag såvel simple håndværksaftaler som komplekse, agile og sammensatte kontrakter, der danner grundlag for langvarige og omfattende investeringer både på land og off shore. Mens håndværksaftaler i vidt omfang reguleres af traditionelle udførelsesaftaler, udfordrer de moderne produktionsformer de eksisterende kontraktparadigmer. Internationaliseringen af bygge- og anlægssektoren har medført øget påvirkning af retsområdet fra udenlandsk og international aftalepraksis.

Entrepriseret er på én gang et alment formueretligt fag, en højt specialiseret disciplin og har et betydeligt akademisk potentiale. Faget har et tværfagligt fokus (bl.a. imod rådgiverretten, IT-kontraktretten, internationale kontrakter og procesretten, jf. også nedenfor under punkt 4), og etablerer forståelse af økonomiske forudsætninger for byggeprojekter og for det praktiske samspil mellem jura og teknik. De studerende opnår et indgående kendskab til AB-systemets regler. Der arbejdes med grundlæggende entrepriseretlige regler om aftalernes indgåelse, fastlæggelse af entreprenørens og rådgiverens ydelse, ændringer og forstyrrelser af entreprisen, tidsmæssige forpligtelser, mangler, forsinkelse, beføjelser, ansvar og tvisteløsning.

Engelsk titel

Construction Law

Målbeskrivelse

Viden: De studerende skal kunne

 • Redegøre for entrepriserettens og rådgiverrettens særegenheder i forhold til almindelig obligations- og ejendomsret.
 • Redegøre for byggeriets parters retsstilling i de forskellige samarbejdsformer, der findes nationalt og internationalt, og kunne forklare og reflektere over forskelle og ligheder mellem de forskellige samarbejdsformer og mellem rådgivere, bygherrer og entreprenører.
 • Forklare samspillet mellem byggeriets parter i projekterings- og udførelsesfasen og diskutere styrker og svagheder i dette samspil.

 

Færdigheder: De studerende skal kunne

 • Identificere relevante entrepriseretlige problemer og retlige argumenter ud fra konkrete problemstillinger.
 • Placere konkrete problemstillinger i en entrepriseretlige sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.

 

Kompetencer: De studerende skal kunne

 • Opstille og systematisere teoretiske entrepriseretlige spørgsmål
 • Analysere komplekse byggeretlige problemstillinger, argumentere for forskellige begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 • Rådgive og træffe afgørelser under inddragelse og vægtning af entrepriserettens kilder.

Undervisningen er casebaseret og problemorienteret.
Der afvikles hvert semester en større case i samarbejde med en privat virksomhed. Casen strækker sig over mindst to lektioner og er baseret på et igangværende byggeri.

Litteraturen på faget andrager ca. 750 sider. Der anvendes uddrag af bl.a. følgende fremstillinger:

 

 • Michael Gjedde Nielsen mfl., ABR 18, 1. udgave (2021)
 • ”AB 18 med kommentarer” af Anders Jost Buch, Anja Ristorp Heidelberg, Heidi Melchiorsen og Christian Molt Wengel

samt et udvalg af videnskabelige artikler.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Faget bygger videre på grunduddannelsens alment formueretlige fag, herunder navnlig Erstatning og kontrakt og Obligationsret. Det er en fordel, men ingen forudsætning, hvis de studerende har haft valgfaget (5. semester) Længerevarende kontrakter.
Entrepriseret indgår et fagligt fællesskab med en række andre kontraktretlige fag på KA-uddannelsen:

- IT-kontraktsret, Drafting and Negotiating International Contracts, Finansieringsret, Forsikringsret, Maritim kontraktret, Praktisk aftaleret

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen vil fremgå i Digital eksamen.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 50 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 5 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Kriterier for bedømmelse

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen vil fremgå af Digital eksamen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55125U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Hansen   (10-516e67304a6370756770426c7774306d7730666d)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students