Ansættelsesret

Kursusindhold

Ansættelsesret beskæftiger sig med reglerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere (løn- og arbejdsvilkår). Ansættelsesforholdet er et kontraktforhold, men er intensivt reguleret gennem såvel kollektive overenskomster som lovgivning. Der findes ikke en samlet lov om ansættelsesforholdet i Danmark, men reglerne er spredt på en række forskellige love, et stort antal overenskomster og uskrevne arbejdsretlige grundsætninger.

 

Undervisningen belyser funktionærlovens centrale betydning og den voksende rolle, som den EU-afledte lovgivning spiller for de ansættelsesmæssige relationer. Der lægges vægt på at belyse samspillet mellem lov- og overenskomstregler og mellem danske regler og den voksende EU-retlige regulering, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for fortolkningen af de danske regler.

 

Kurset fokuserer på følgende hovedemner

 • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet
 • Samspillet mellem de forskellige retskilder
 • Arbejdsgivers ledelsesret og forbud mod forskelsbehandling
 • Ansættelse af medarbejdere, herunder forskellige ansættelsesformer
 • Løn, arbejdstid og arbejdsfravær
 • Loyalitetspligt og andre generelle adfærdskrav
 • Vilkårsændringer og virksomhedsoverdragelse
 • Opsigelse og ophævelse af ansættelsesforholdet

 

Ansættelsesret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men også på fag som Erstatning og kontrakt, Obligationsret og EU-ret. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret, inden man følger Ansættelsesret.

Engelsk titel

Employment Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

 • den ansættelsesretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt EU-rettens betydning for retsområdet
 • de grundlæggende regler for etablering af ansættelsesforhold, vilkår under ansættelsen og ændring og afvikling af ansættelsesforhold
 • det tætte samspil mellem lovgivning og kollektive overenskomster, herunder retsgrundlagets betydning for valg af procesforum
 • det tætte samspil mellem danske regler og underliggende EU-direktiver, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for anvendelsen af dansk ret

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere relevante ansættelsesretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
 • analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler og deres samspil med EU-retlige forpligtelser - argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • rådgive om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
 • foretage selvstændige analyser af komplekse ansættelsesretlige problemstillinger med inddragelse af relevante EU-retlige perspektiver
 • reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel danske retsinstanser som EU-Domstolen samt vurdere retsafgørelsernes betydning for det ansættelsesretlige område

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.

Jens Kristiansen, Ansættelsesret, 2. udgave 2023,  Djøf forlag (dog ikke kapitel 6)

Udvalgte artikler m.v. (ca. 100 sider)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det er en fordel - men ikke en betingelse - at have fulgt Arbejdsret.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: Uge 3 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info. følger 

Reeksamen

Efterår: Uge 8 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info. følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55119U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-516c757a355279707a7b7068757a6c7547717c7935727c356b72)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students