Arbejdsmarkedsret

Kursusindhold

Arbejdsmarkedsret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere samt deres respektive forpligtigelser overfor staten. Retsområdet udspringer af den almindelige formueret, hvorfor mange ansættelsesforhold er omfattet af en kollektiv overenskomst, der fastlægger grundlæggende løn- og arbejdsvilkår, og som indgås og håndhæves af arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger. Sociale beskyttelseshensyn og almene samfundsinteresser, herunder f.eks. også bæredygtighed og grøn omstilling, spiller dog i stigende grad en markant rolle på dette retsområde, f.eks. i form af diskriminationslovgivningen, dagpengelovgivningen, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og arbejdsmiljøloven. Menneskeretlige og EU-retlige regler spiller tillige en stigende rolle, hvilket stiller dansk arbejdsmarkedsret over for en række udfordringer, herunder såvel ift. ”Den Danske Model” som sociale sikringsydelser. På det offentlige arbejdsmarked er arbejdsgiverne endvidere underlagt et dobbelt retsgrundlag i form af både arbejdsretlige og forvaltningsretlige regler.

Arbejdsmiljøloven omhandler primært arbejdsgiverens forpligtigelser overfor staten, men indeholder i stigende grad muligheder for, at parterne kan aftale sig ud af loven ved kollektiv overenskomst. 

 

Kurset har som sit primære formål at opøve deltagernes evne til at overskue og orientere sig på tværs af det komplekse arbejdsretlige system, dets materielle og processuelle grundprincipper og samspillet med relevante sociale sikringsydelser, herunder tilkendelsesgrundlag mv. De danske regler sættes løbende i et menneskeretligt, EU-retligt og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Kurset fokuserer på (1) grundprincipperne for det kollektive overenskomstforhold, herunder organisationsret, konfliktret, fredspligt, ledelsesret og samarbejdspligt, (2) de centrale regler for ansættelsesforhold med vægt på det særlige retsgrundlag for funktionærer, diskriminationslovgivning, indgåelse af, ændringer i og opsigelse af ansættelsesforhold, samt hovedprincipperne for aflønning, arbejdstid og arbejdsfravær, (3) reglerne for forskellige sikringsydelser i relation til arbejdsmarkedet, herunder syge- og barselsdagpenge, fleksjob, virksomhedspraktik mv. og (4) hovedtrækkene i arbejdsmiljø- og arbejdsskadesystemerne.

Engelsk titel

Labour Market Law

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

Viden

 • om det arbejds- og arbejdsmiljøretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhængene mellem de forskelle dele af systemet
 • om ligheder og forskelle mellem det private og offentlige arbejdsmarked, herunder det dobbelte retsgrundlag for offentlige ansættelsesforhold
 • om den arbejds- og arbejdsmiljøretlige retskildestruktur, herunder internationale retskilders betydning for de forskellige delområder
 • arbejdsmiljø- og arbejdsskadesystemet og dets sammenhæng med det arbejdsretlige system
 • om aktiv beskæftigelsespolitikker, herunder funktion og retskilder samt dettes betydning for de andre delområder

 

Færdigheder

 • Identificere konkrete arbejds- og arbejdsmiljøretlige problemstillinger på en måde, der viser indsigt i de forskellige delområder og overblik over sammenhænge i retssystemet, herunder sammenhæng med aktiv beskæftigelsesprolitikker, hvor det er relevant
 • Forklare og perspektivere samspillet mellem den kollektive og individuelle arbejdsret, herunder behandlingen af tvister, der udspringer af kollektive overenskomster
 • Reflektere over forskelle mellem det fagretlige processystem og de almindelige domstole samt forklare de praktiske konsekvenser af, at sager afgøres i det ene frem for det andet

 

Kompetencer

 • Analysere komplekse arbejds- og arbejdsmiljøretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en reflekteret afvejning af de retlige argumenter
 • Analysere og forholde sig kritisk til svagheder og styrker i Den Danske Model, herunder de forskellige dele af det arbejds- og arbejdsmiljøretlige system samt den aktive beskæftigelsesindsats i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt samt på en struktureret og sammenhængende måde

Undervisningen baseres på en løbende dialog mellem underviser og de studerende. Dette understøttes ved, at der skiftevis vil være oplæg, casearbejde i såvel mindre og større grupper samt plenumdiskussioner.
Læringsaktiviteterne sammensættes på en sådan måde, at de studerende kan nå læringsmålene, ligesom både deres skriftlighed og mundtlighed trænes i forberedelse til eksamen og det videre forløb på cand.soc. uddannelsen.

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 6. udg. 2023

Derudover cases, retsafgørelser, herunder nævnsafgørelser og udtalelser fra Ombudsmanden, lovmateriale, herunder forarbejder og artikler, som uddeles løbende i undervisningen.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

 

Undervisningen foregår på dansk, men der kan forekomme artikler og domme på både engelsk og de nordiske sprog, hvorfor et vidst kendskab hertil forudsættes.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 min
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen vil fremgå i Digital eksamen.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget.

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Følger

Reeksamen

Følger

Kriterier for bedømmelse

Kriterierne svarer til de punkter der fremgår af målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00008U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-516c757a355279707a7b7068757a6c7547717c7935727c356b72)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students