Erhvervsret – selskaber, finans og bæredygtighed

Kursusindhold

Dette fag giver de studerende en generel viden om og indsigt i erhvervsrettens centrale emner. Kurset behandler erhvervsrettens centrale emner inden for selskabsretten, finansretten og compliance – alt sammen juridiske discipliner, der i dag udgør et væsentligt fundament for forståelsen af reguleringen af virksomheder og virksomhedsdrift i Danmark.

 

Den finansielle sektor udgør kritisk infrastruktur i Danmark og en væsentligt aktører i forhold til at drive en mere bæredygtig erhvervsudvikling. Den finansielle sektor er derfor en vigtig samfundsaktør, der har betydning for mange. Samtidig er finanssektoren i dag udfordret af svigtende forbrugertillid og massiv regulering, navnlig fra EU's side. Viden om reguleringen af de finansielle virksomheder, så som banker, realkreditinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber mv. er et væsentligt fokusområde i dette kursus, herunder sektorens rolle i relation til bæredygtig udvikling.

 

Endelig giver faget de studerende en generel viden om compliance, et områder, der ligeledes har været i hastig vækst de seneste år, og hvor juridiske kompetencer og forståelse efterspørges både i finanssektoren men også mange andre steder, hvor der er brug for robuste interne styringssystemer.

 

Bæredygtighed er et generelt og tværgående tema i dette kursus, som adresseres i flere sammenhænge. Regulering af bæredygtighed har været eksplosiv de seneste år på alle niveauer, både globalt, fra EU og gennem national lovgivning, hvor man nu ser flere og flere retligt bindende krav, der udfordrer danske virksomheder. I dette fag fokuseres særligt på virksomhedernes rolle og ansvar for at drive den bæredygtige udvikling samt ikke mindst de retlige udfordringer forbundet hermed.

 

Indholdsmæssigt behandles bl.a. følgende emner:

 

1. Introduktion til kurset, herunder samfundsbetydning og særskilte hensyn bag reglerne for selskaber, herunder finansielle virksomheder.

 

2. De forskellige selskabsformer, herunder personlige selskaber, kapitalselskaber og finansielle virksomheder samt retlige konsekvenser af valg af selskabsform.

 

3. Kapitalforhold mv. i relation til forskellige selskabsformer.

 

4. Ledelse af de forskellige selskabsformer samt ledelsesansvar. 

 

5. Særligt om ledelse af finansielle virksomheder samt ledelsesansvar.

 

6. Compliancefunktionens rolle og ansvar – governance, risici, kontrol.

 

7. Praksis compliance med eksempler og erfaringer fra praksis, herunder værdiskabelse.

 

8. Hvidvask i relation til finansielle virksomheder, advokater, revisorer mv.

 

9. Corporate governance i selskaber, herunder finansielle virksomheder.

 

10. Bæredygtighed - selskabernes pligter i forhold til de nye EU-regler.

 

11. Bæredygtighed - særlige vilkår for finansielle virksomheder.

 

12. Bæredygtighed i praksis - eksempler på virksomheders arbejde og ansvar i forhold til ESG (Environment, Social, Governance)

 

Kurset munder ud i en skriftlig eksamen, hvor en selvstændig opgave udarbejdes inden for et af flere emneområder udpeget af den fagansvarlige i samarbejde med underviserne.

Engelsk titel

Business law – companies, the financial sector and sustainability

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

Viden

- På dette kursus opnår de studerende en solid viden om selskabsret, finansret og compliance.

- Kurset vil ligeledes give de studerende viden om virksomheders rolle og ansvar i samfundet, herunder særligt finanssektorens rolle.

- Kurset vil desuden bidrage med viden om compliance samt forståelse for betydningen af en robust compliancefunktion.

- Endelig vil de studerende få viden om bæredygtighed, og forståelse for hvilken betydning reguleringen af bæredygtighed har for Danmark og danske virksomheder.

 

Færdigheder

- Gennem kurset vil de studerende være i stand til at redegøre for regler inden for selskabsretten, finansretten og compliance.

- De studerende vil lære at identificere retlige problemstillinger og de relevante regler til regulering af et givent spørgsmål.

- De studerende vil desuden gennem kurset blive i stand til at redegøre for de bagvedliggende hensyn, som ligger til grund for reglerne samt reglernes betydning i den rammesætning, de udgør i praksis.

- Endelig vil de studerende blive i stand til at forklare reglernes betydning samt de praktiske konsekvenser af reglerne i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

 

Kompetencer

- De studerende vil gennem kurset få styrket deres erhvervsretlige kompetencer, så de kan fungere som ’brobyggere’, hvorved de kan indplacere juraen i en bredere samfundskontekst.

- De studerende vil desuden gennem kurset opnå et solidt udgangspunkt for et videre arbejde som et stærkt fagligt funderet bindeled, både mellem virksomhedens interne funktioner (jura, ledelse, kommunikation, compliance mv.) og virksomheden og dens eksterne aktører (offentlige aktører, advokater, revisorer, interesseorganisationer mv.).

Undervisningen bygger på varierende læringsaktiviteter, herunder gennemgang af regelsæt i kombination med arbejde med cases. Derudover vil de studerende i vidt omfang skulle arbejde med samfundsmæssige dilemmaer præsenteret i undervisningen og anvendelse af reglerne i praksis. Dilemmaer, praktiske problemstillinger og afgørelser truffet af domstole og myndigheder vil i vidt omfang danne genstand for diskussioner i undervisningen. Desuden indgår også mindre skriftlige øvelser i undervisningen, som skal styrke de studerendes skriftlige formidlingsevner af fagets emner og problemstillinger.

Pensum:  Der vil være tale om ca. 750 sider, bestående af

- uddrag af Linda Nielsen: ”Finansret”;

- Camilla Nowak ”Lærebog i compliance”;

- Jakob Hermansen & Åse Kogsbøll: ”Praktisk compliance i den finansielle sektor”;

- Jesper Lau Hansen: ”Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten”;

- uddrag af Linda Nielsen, Lone Wandahl Mouyal og Flemming Pristed ”Bæredygtighedsret”;

- suppleret af forskningsartikler skrevet af Linda Nielsen, Jesper Lau Hansen og Lone Wandahl Mouyal og evt. andre forskere i Center for Markedsret.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk

Skat: www.skat.dk

Skatteministeriet: www.skm.dk

Folketinget: www.ft.dk

Folketingstidende: https:// www.folketingstidende.dk/

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Karnov: www.karnovgroup.dk

Ordbogen: www.ordbogen.com

EURLEX, der er EU-lovdatabasen: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

EU-domstolens hjemmeside:  https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

Danske domstoles hjemmeside:  http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

Finanstilsynets hjemmeside, der rummer lovstof og adm. afgørelser: https://www.finanstilsynet.dk/

Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/

ESMAs hjemmeside, der ligeledes indeholder lovstof og retningslinjer (dvs. vejledninger): https://www.esma.europa.eu/

EBAs hjemmeside: https://eba.europa.eu/

EIOPAs hjemmeside: https://eiopa.europa.eu/

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget.

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Følger

Reeksamen

Følger

Kriterier for bedømmelse

Kriterierne svarer til de punkter der fremgår af målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00007U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lone Wandahl Mouyal   (19-5578776e37606a776d6a71753756787e826a7549737e7b37747e376d74)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students