Kontraktret

Kursusindhold

Kontrakter udgør et af vort samfunds mest grundlæggende retlige byggestene og er en forudsætning for enhver værdiskabende transaktion i en markedsøkonomi.

Faget Kontraktret på cand. soc. jur-uddannelsen har til formål at give de studerende viden om aftale- og obligationsrettens teoretiske grundlag: Faget fokuserer dermed på de retlige betingelser, der gælder for aftalers indgåelse, gyldighed og fortolkning, for de beføjelser, der tilkommer parterne i tilfælde af misligholdelse og de grundlæggende regler om erstatning i kontraktforhold. Faget primære fokus er aftaler mellem professionelle parter (virksomheder).

Obligationsretten er ikke undergivet nogen samlet, organiseret regulering (kodifikation) i Danmark, og kendskab til kontraktrettens regler fordrer derfor en forståelse for et abstrakt, relativt traditionsbundet system af regler, der kan udledes af navnlig den spredte lovgivning, afgørelsespraksis og den juridiske teori.

Formålet med faget er at bibringe de studerende en viden om dette system af regler.
I sammenhæng hermed er det fagets formål at eksemplificere kontraktrettens almene regler og principper ved hjælp af konkrete tvister, således som disse løbende opstår i nærmere bestemte typer af aftaleforhold, f.eks. i køb, transport- og entreprisekontrakter.


Kurset vil være opdelt i en almindelig del, der har et primært teoretisk fokus, og en praktisk del, der har et primært fokus på virkelighedsnære cases, problemløsning og afgørelse af tvister, idet alle undervisningsgange dog vil tilgå deres emne fra en både abstrakt og konkret vinkel.
Eksamen i faget vil være mundtlig med forberedelse og baseret på konkrete cases, svarende til dem, der er brugt i undervisningen.

Engelsk titel

Contract law

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

Det er fagets mål, at de studerende skal kunne:

 

 • Redegøre for kontrakternes funktion i samfundet og som grundlag for markedstransaktioner

 

 • Redegøre for og forklare retligt teoretiske og praktiske problemstillinger, der knytter sig til indgåelsen af aftaler og gennemførelsen af aftalebaserede transaktioner

 

 • Identificere grundlæggende kontraktretlige problemstillinger, der knytter sig aftalers indgåelse, fortolkning, gyldighed, ændring, misligholdelse og parternes ansvar i forbindelse hermed

 

 • Analysere konkrete kontraktretlige konfliktsituationer

 

 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

 

 • Perspektivere fagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i kontraktrettens systematik

 

 • Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Undervisningen i faget er dialogbaseret og de studerende vil derfor både individuelt og gruppevis modtage feedback under læringforløbet. Cases og processpil vil kræve forberedelse og de studerende vil modtage feed back på deres fremlæggelser i umiddelbar forlængelse heraf.

Ole Hansen og Vibe Ulfbeck, Lærebog i aftaleret (2.udg.) 2023

Mads Bryde Andersen, Lærebog i Obligationsret I (5. udg.) 2020

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Relevant professionsbachelor

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget.

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 50 - slutningen af ugen (onsdag, torsdag, fredag)

Reeksamen

Uge 4

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 275
 • Seminar
 • 37
 • Total
 • 312

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00003U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Hansen   (10-516e67304a6370756770426c7774306d7730666d)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students