INF: Projektorienteret forløb, 30E - Forår

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelsens faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her på :

Kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet

Omfang af praktikophold kan ses på Studieinformationssiden under Projektorienteret forløb 

Kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar.

Engelsk titel

Academic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i en organisation eller virksomhed
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer i en praktisk organisatorisk kon-tekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende faglige teorier og metoder i forhold til konkrete opgaver
 • anvende faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete ar-bejdssteder, organisationer og arbejdsgange
 • anvende organisationsteori til at belyse konkrete arbejdssteder og ar-bejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering
 • løse større akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.

Den studerende opgiver 800 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af rele-vans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglit-teratur inden for informationsvidenskab og kulturformidling, den anden halv-del skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagele-menter. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: Samlet 21-25 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt

Portfolien består af 5 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider),
• Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider),
• Præsentation og analyse af fagligt projekt udført på praktikstedet (4-5 normalsider),
• Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (10-11 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Den studerendes arbejdsopgaver skal være relevant for fagområdet informationsvidenskab og kulturformidling.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
Eksamensperiode

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres omkring semesterstart.

Reeksamen

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • Total
 • 819

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03524U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Intet skema
Kapacitet
Kurset kan kun følges af studerende med centralfag i Informationsvidenskab og kulturformidling
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Konzack   (7-7074737f666870456d7a7233707a336970)
Gemt den 12-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students