INF: Projektorienteret forløb 15E - Forår

Kursusindhold

I det projektorienterede forløb gennemfører du forløbet på en offentlig eller privat arbejdsplads ved 3 måneders fuldtidsarbejde. Under forløbet skal du vise dig i stand til at analysere og reflektere over det, redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold, relatere forløbet til relevante teorier og metoder inden for informationsvidenskab og redegøre for betydningen af Informationsvidenskab og kulturformidling i relation til arbejdsstedet.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her på :

Kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet

Omfang af praktikophold kan ses på Studieinformationssiden under Projektorienteret forløb 

Kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar 

Engelsk titel

Academic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i en organisation eller virksomhed
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende faglige teorier og metoder i forhold til konkrete, mindre ar-bejdsopgaver
 • anvende faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete ar-bejdssteder, organisationer og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering
 • løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.

Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af rele-vans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglit-teratur inden for informationsvidenskab og kulturformidling, den anden halv-del skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagele-menter. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 11-15 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt.

Portfolien består af 4 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider)
• Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider)
• Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (4-5 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fast-satte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Den studerendes arbejdsopgaver skal være relevant for fagområdet informationsvidenskab og kulturformidling.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
Eksamensperiode

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres omkring semesterstart.

Reeksamen

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03476U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Intet skema - vejledning
Kapacitet
Kurset kan kun følges af studerende med centralfag i Informationsvidenskab og kulturformidling
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Konzack   (7-6f73727e65676f446c7971326f7932686f)
Gemt den 12-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students