FM Kvalitative og kvantitative metoder i film- og medievidenskaben

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale kvalitative og kvantitative metoder i film- og medievidenskaben. Igennem forløbet giver øvelser og opgaver den studerende mulighed for at arbejde praktisk med udvalgte kvalitative og kvantitative indsamlingsmetoder (interviews, spørgeskemaer, dokument- og arkivstudier, observation og eksperimenter) samt analytiske tilgange (tekstanalyse og statistik). I kurset er integreret et særskilt kursus i TV-Meteranalyse og i Kvantitativ analyse.

Samlet set belyser kurset grundlæggende metodologi med fokus på forskellene imellem kvalitative og kvantitative tilgange og de individuelle metoders styrker og svagheder, samt hvordan metoderne adskiller sig fra hinanden. Kurset lægger særlig vægt på at give den studerende en grundlæggende forståelse for, hvilken rolle metoder spiller i empiriske undersøgelser, og hvilke konsekvenser valget af metode har for, hvad man kan undersøge i praksis og konkludere i undersøgelser.

 

På kurset får den studerende viden om metodologi (særligt forskellene på kvalitative og kvantitative tilgange) samt kendskab til konkrete videnskabelige metoders formål og anvendelse. Den studerende får også praktisk erfaring med at indsamle og analysere empirisk materiale ved hjælp af udvalgte metoder. Samlet set giver kurset kompetencer i at udvælge passende metoder til konkrete forskningsspørgsmål og anvende udvalgte metoder korrekt til indsamlings- og analyseformål.

 

Igennem kurset laver de studerende små øvelser som en del af undervisningen samt obligatoriske øvelsesafleveringer med det formål at alle får et bredt kendskab til metoder inden for både kvalitative og kvantitative tilgange. I forlængelse af én af øvelserne udarbejder de studerende en mindre opgave i grupper, som udgør grundlaget for den mundtlige eksamen.

Engelsk titel

Qualitative and Quantitative Methods in Film and Media Studies

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • kvalitative og kvantitative empiriske forskningsmetoder og deres anvendelse med henblik på at løse spørgsmål inden for film- og medievidenskaben, såsom kvalitativ og kvantitativ indholdsanalyse, diskursanalyse, æstetisk analyse, målgruppeanalyse, tv-metermålinger og webtrafik, indsamling af og analyse/behandling af fokusgruppe- og individuelle interviews, etablering af surveys og analyse af surveydata, samt eksperimentelle metoder, arkivstudier og kildekritik
 • it-baserede analyseværktøjer til både systematisk at indsamle og analysere data, herunder høstning og analyse af store datamængder på internettet
 • grundlæggende forskelle mellem kvalitative og kvantitative metoder samt hvordan de supplerer hinanden.

Færdigheder i at

 • vurdere forskellige metoder i forhold til hinanden og argumentere for de forskningsspørgsmål de hver især er beregnet på at kunne besvare
 • vurdere specifikke analyser og disses metodebeskrivelser og -brug
 • beskrive og argumentere for en udvalgt metodisk tilgang til en analyse
 • anvende en eller flere metoder i praksis med henblik på systematisk at kunne vise deres anvendelighed i besvarelsen af et specifikt forskningsspørgsmål
 • argumentere for en udvalgt metodes muligheder og begrænsninger.

 

Kompetencer til at

 • kunne vælge den rette metode som grundlag for at kunne besvare et forskningsspørgsmål
 • kunne udnytte en metode som redskab til at foretage en systematisk analyse og kunne se den i sammenhæng med teoretisk og anden faglig litteratur

systematisk indsamle data og analysere disse ved hjælp af både it-baserede og ikke it-baserede analyseværktøjer.

Holdopdelt undervisning og gruppearbejde. I løbet af semestret laves der i grupper en række mindre øvelser, som f.eks. kan være en teoretisk øvelse, afprøvning af dataindsamlingsmetoder eller analytiske tilgange.

Materialet består af én eller flere metodiske grundbøger samt forskningsartikler indenfor de film- og medievidenskabelige forskningsområder. Materialet vil være på både danske og engelsk.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne gå til mundtlige eksamen i faget skal den studerende have afleveret og bestået 2 skriftlige øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering). Øvelserne dækker praktiske empiriske opgaver (én med et kvalitativt fokus og én med et kvantitativt fokus) og metodekritik (fx i form af en kritisk læsning af eksisterende undersøgelser). En af disse øvelser kan danne grundlag for materialet til den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/

August

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”.

 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB00771U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
;
Kapacitet
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Miklós Áron Sükösd   (6-6f6e7139353c446c7971326f7932686f)
 • Franziska Marquart   (2-6d74476f7c7435727c356b72)
Underviser

Franziska Marquart /Miklós Áron Sükösd

Gemt den 10-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students