Videnskab og samfund

Kursusindhold

Kursusindhold Kurset introducerer til fagets videnskabsfilosofiske og videnskabsetiske problemstillinger, diskussioner og litteratur. I den videnskabsfilosofiske del introducerer kurset til nyere filosofiske teorier om forklaring, kausal modellering, eksperimenter og evidens i empiriske videnskaber. I den videnskabsetiske del introducerer kurset til grundlæggende normativ etiske teorier. Særligt fokuserer kurset på problemstillinger inden for området af kognitions- og datavidenskab, fx fairness, privathed, explainable AI og super intelligent AI. Kurset introducerer endvidere til god videnskabelig praksis og forskningsetik.

 

Underisning på dansk og engelsk. 

Engelsk titel

Science and Society

Målbeskrivelse

Videnskab og Samfund

 

Målbeskrivelser
Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for udvalgte positioner inden for videnskabsfilosofi i relation til forklaring, kausalitet og evidens
 • beskrive videnskabelige processer i adfærdsvidenskabelige fag gennem hele spektret fra grundforskning til anvendelsesorienteret forskning
 • redegøre for etiske teorier og problemstillinger i forbindelse med udførelse af humanforsøg, privatheds problematikker i forbindelse med big data, fairness problematikker i forbindelse med machine learning algoritmer, herunder problemstillinger om forståelighed/explainability

Færdigheder

 • begrunde valg af forskningsdesign i relation til teorier om kausalitet og evidens
 • analysere styrker og svagheder ved forskellige forskningsdesign og -metoder
 • identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til adfærdsvidenskab og datavidenskab

Kompetencer

 • begrunde, evaluere og diskutere grundlæggende filosofiske antagelser bag valg af forskningsdesign, analysemetode, modelvalg og teori
 • vurdere forskellige risikoscenarier og evaluere god videnskabelig praksis.

 

Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.

750 normalsider obligatorisk litteratur

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen
• Prøveform: Skriftlig bunden stedprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
• Prøveformsdetaljer: Gruppeprøvebestemmelse: Individuel. Omfang: Stedprøven varer 4 timer.
• Krav til indstilling til eksamen: Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Mindst 5 godkendte ud af 6 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 2-3 normalsider hver. Øvelser/opgaver skal udfærdiges enkeltvis eller i grupper efter underviserens nærmere anvisninger. Hvis en øvelse/opgave ikke godkendes, har den/de studerende 1 uge fra tilbageleveringsdato til at indlevere en forbedret version. Der gives kun ét revideringsforsøg. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
• Hjælpemidler: Ingen.
• Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
• Censurform: Intern ved én bedømmer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 137,5
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 204,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB02001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thor Grünbaum   (3-8376814f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Thor Grünbaum, Frederik Andersen

Gemt den 19-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students