DAN; Sprog og samfund: Videregående pragmatik

Kursusindhold

Dette kursus er for dig der gerne vil vide mere om hvordan vi anvender sprog og kommunikerer på dansk i forskellige genrer og kommunikationssituationer. Det er også for dig der interesserer dig for hvordan danskfaglighed og sprogvidenskab kan bringes i spil for at løse samfundsudfordringer.

På kurset skal vi lære om hvordan vi strukturerer information på dansk, fx hvad vi tager for givet (præsupponerer) og fremhæver (fokuserer), og hvordan vi gør kommunikation tydelig fx i klimakommunikation. Vi skal også lære om hvordan og hvorfor vi nogle gange med overlæg ikke kommunikerer klart og tydeligt, fx når vi bruger ironi eller lyver. På kurset går vi desuden i dybden med talehandlingsteori og undersøger forskellige sprogforbrydelser og ser på sproghandlinger i et retslingvistisk perspektiv.
Endelig skal vi beskæftige os med pragmatiske vanskeligheder hos sprogbrugere. Vi ved nemlig at nogle sprogbrugere med autismespektrumforstyrrelse (ASF) har pragmatiske vanskeligheder. På kurset undersøger vi hvad det betyder for kommunikationen blandt og med sprogbrugere med ASF. På kurset vil du selv skulle vælge et emne som du i særlig grad interesser dig for, og undersøge det nærmere i forbindelse med din eksamensopgave.

Engelsk titel

Sprog og samfund: Videregående pragmatik

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Kurset giver den studerende følgende:
Viden om:

 •  Pragmatikkens væsentligste problemstillinger både i overblik og mere dybdegående viden om enkelte delområder af pragmatikken
 • centrale dele af pragmatikkens begreber, teorier og metoder
 • Pragmatikkens faghistorie og udvikling

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for pragmatikken på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre teorier og metoder for et udvalgt delområde af pragmatikken og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende pragmatikkens analytiske værktøjer på faktisk forekommende sprogbrug.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere udvalgte delområder inden for pragmatikken i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for pragmatikken selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Kurset giver den studerende følgende:
Viden om:

 • Pragmatikken med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder inden for pragmatikken.

 

Færdigheder i at:

 • anvende udvalgte delområder af pragmatikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for pragmatikken
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes indenfor pragmatikken
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med øvelser i grupper og mundtlige fremlæggelser individuelt og i grupper

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0070FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Herget Christensen   (7-76716e7b706e7d49717e7637747e376d74)
Gemt den 19-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students