Hvad er juraen i international politik? (Folkeret)

Kursusindhold

Faget tager udgangspunkt i grundfagene i International politik og er ligesom faget offentlig ret i forhold til national politik og forvaltning designet sådan, at det er et juridisk spejl af de politologiske fag, hvor de juridiske grundregler og metode supplerer og kvalificerer værktøjskassen til analyse og problemløsning.

 

Den internationale retsorden og folkeretten er i konstant udvikling. Med de seneste års store konflikter i Ukraine, brug af private militære aktører med Wagnergruppen som det mest højprofilerede, Mellemøsten, piratsager, Amerikanske baser på dansk grund, Kina/Taiwan, Arktis, retten til undergrunden, Svensk og Finsk NATO medlemskab, Klimaaftaler, forsøg på internationalt at regulere Tech Giganterne, beskyttelse af Ambassader, flygtninge- og migrationspolitik indeholder alle elementer af international ret og udfordringer for den internationale retsorden.

 

Samtidig med dette ses en dobbelt tendens. Dels at de internationale juridisk baserede konfliktløsningsorganer står mere magtesløse med FN’s sikkerhedsråd som det mest prominente eksempel, samtidig med at der allerede mens konflikterne står på forberedes retsopgør ved de internationale domstole i forhold til krigsforbrydelser i Ukraine og Mellemøsten.

 

Faget lægger vægt på aktualitet ved at fokusere på de mest dagsaktuelle cases og anvendelsen af de grundlæggende regler og juridiske analyseredskaber.  

Engelsk titel

International Law

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Nærmere information følger.

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet
Målbeskrivelse

iden:

Grundlæggende viden om de folkeretlige principper, traktatretten, havretten samt de internationale konfliktløsningsorganer og internationale domstole, særligt med udgangspunkt i FN.

Færdigheder:

Skal kunne identificere problemstillinger om retsstillingen i

 • Konflikter mellem stater, rettigheder og pligter for den suveræne stat, betydningen af statsborgerskab, diplomatisk immunitet
 • Krigens love, international væbnet indgriben i konflikter, folkedrab
 • Samspillet mellem internationale menneskerettigheder, europæiske menneskerettigheder og nationale forfatninger
 • Internationale straffedomstole
 • Internationale organisationer til at løse globale udfordringer om klima og verdenshandel

 

Kompetencer:

Med udgangspunkt i de grundlæggende folkeretlige principper, skal man

 • opnå færdigheder i at kunne identificere de folkeretlige problemstillinger i en international konflikt inden for fagets pensum
 • anvise hvordan disse principper kan bruges og kan indgå i den politiske løsning af konflikten
 • Have en sikkerhed i at skelne mellem retsdogmatiske og retspolitiske udsagn om international ret.

Holdundervisning der er bygget op som en vekselvirkning mellem cases og de generelle folkeretlige regler og principper.
Der lægges op til studenteroplæg med henblik på at træne færdigheder i diskussion.
Der vil være mindst et eksternt oplæg fra en praktiker.
Underviser faciliterer etablering af læsemakkere til dem der ønsker det.

International law, Anders Henriksen

 

Public Law, Insights into Danish Constitutional and Administrative Law (udvalgte kapitler. Bogen indgår I pensum på offentlig ret og er dermed ikke en nyanskaffelse)

 

Compendium: Casesamling, internationale traktater m.m. udarbejdet af underviser og kommunikeres via Absalon.

Det er en fordel (ikke en betingelse) at have bestået faget offentlig ret, da der bygges videre på grundlæggende juridiske principper.

Det bygges endvidere videre på International Politik 2-3 hvor faget fokuserer på at bruge denne viden til at kunne se og arbejde i samspillet mellem politik og jura.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve på baggrund af synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Synopsis mundtlig eksamen

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse:

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 78
 • Projektarbejde
 • 100
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18339U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Olsen   (12-706b79766b78347572796b74466f6c7934717b346a71)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students