Offentlig politik

Kursusindhold

Faget introducerer teorier og empiriske viden fra klassiske og nyere tekster om offentlig politik. Faget placerer studiet af offentlig politik i kontekst af andre tilgrænsende felter. Der bliver lagt vægt på, at studiet af offentlig politik er interdisciplinært, og der trækkes tråde til både tidligere fag på bacheloruddannelsen og discipliner uden for statskundskaben. Faget introducerer teorier og empirisk analyser af centrale faser af policyprocessen, herunder dagsordenfastsættelse, politikformulering, beslutning, implementering og evaluering. Der er også fokus på samspillet mellem statslige og ikke-statslige aktører i de forskellige faser. Faget præsenterer forskellige perspektiver på policydesign og forskellige policyinstrumenter, herunder regulering, incitamenter, information og adfærdsdesign, og deres mulige intenderede og uintenderede effekter. Det indbefatter også teorier og empirisk viden om individantagelserne og den organisatoriske kontekst for forskellige policyinstrumenter og mulighederne for at forstå og måle deres effekter. I alle dele af faget bliver der konsekvent analyseret, diskuteret og perspektiveret med afsæt i cases, problemer og eksempler fra både Danmark og udlandet. Der behandles også udvalgte policyområder, der er nyttige til at bedrive policyanalyser og analysere og sammenligne policyinstrumenter og policyfaser på tværs af tid og kontekst. Faget er gennemgående problemorienteret med et sigte mod, hvordan offentlig politik kan bruges til at løse samfundsmæssige problemer.

 

Engelsk titel

Public Policy

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

 

Viden 

 • beskrive centrale teorier og empirisk viden fra studiet af offentlig politik
 • forstå de interdisciplinære traditioner i studiet af offentlig politik
 • forstå de centrale aktører og faser i udformningen af offentlig politik
 • reflektere over individantagelserne bag design og instrumenter i offentlig politik
 • reflektere over styrker og svagheder ved design og instrumenter i offentlig politik
 • beherske statskundskabens metoder på problemstillinger inden for offentlig politik

 

Færdigheder 

 • beherske centrale teorier og empirisk viden fra studiet af offentlig politik
 • bedømme styrker og svagheder ved teorier og empirisk viden med udgangspunkt i konkrete empiriske problemstillinger i offentlig politik
 • formidle styrker og svagheder ved design og instrumenter i offentlig politik
 • præsentere konkrete policy-løsninger med henblik på at opnå særlig mål eller løse samfundsproblemer
 • evaluere konkrete policy-løsninger
 • formidle redegørelser, analyser, sammenligninger, diskussioner og vurderinger af konkrete problemstillinger med afsæt i teori på en klar og struktureret måde

 

Kompetencer 

 • rådgive om design og instrumenter i formuleringen af offentlig politik samt om indretningen af faktiske beslutningsprocesser
 • håndtere konkrete samfundsproblemer via offentlig politik
 • overføre statskundskabens metoder på problemstillinger inden for offentlig politik 
 • tilegne sig ny viden om policyområder med henblik på at løse konkrete samfundsproblemer

 

Undervisningen består af forelæsninger og holdundervisning. Forelæsningerne berører både teoretisk funderede temaer og praktisk-empiriske eksempler.

Pensum udgør 1200 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem udarbejdelse af en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17025U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Wiebke Marie Junk   (11-7b6d69666f69326e79726f446d6a77326f7932686f)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students