Metode 3

Kursusindhold

Faget indeholder, i forlængelse af Videnskabsteori og metodologi og Metode 1, en gennemgang af tilgange til kvalitative samfundsvidenskabelig metode. Faget skal sætte de studerende i stand til selvstændigt at udtænke og implementere kvalitative forskningsdesigns og indsamle samt håndtere kvalitativt data. Formålet med undervisningen er, at de studerende tilegner sig indsigt i og praktisk erfaring med metodologiske grundbegreber i den kvalitative forskningsproces fra problemformulering til afrapportering.

Fagets hovedelementer er følgende:

(1) Komparativ metode og caseorienterede analysestrategier

(2) Kvalitative interviews og kvalitative analyseteknikker samt kildekritik

(3) Diskursanalyse

(4) Tekstanalyse

(5) Planlægning og gennemførelse af indsamling af materiale ved anvendelse af forskellige metoder

Engelsk titel

Methods 3

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • opstille udformningen af forskningsdesign og beskrive de centrale overvejelser forskningsprocessen
 • redegøre for centrale begreber i den kvalitative metodelitteratur 68
 • beskrive fordele og ulemper ved forskellige metoder til produktion af kvalitative data som fx interview, observation og dokumentstudier.
 • definere strategier til caseudvælgelse ifm. udarbejdelse af forskningsdesign
 • redegøre principper i samfundsvidenskabelig diskursanalyse
 • reflektere over de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne indhøstede erfaringer med empiriindsamling og analyse
 • redegøre grundprincipper i deltagerobservation som samfundsvidenskabelig metode

 

Færdigheder 

 • analysere en tekst vha. kvalitative analysemetoder, herunder fx diskursanalyse, mhp. besvarelse af en samfundsvidenskabelig problemstilling
 • reflektere over udvælgelse af cases ud fra flere forskellige metodiske tilgange
 • gennemføre politologiske og andre samfundsvidenskabelige analyser af konkrete forskningsspørgsmål på baggrund af kvalitativt datamateriale og under hensyn til krav om videnskabelighed
 • perspektivere analyseresultater ift. problemformulering, forståelse og teoretiske hypoteser; påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater

 

Kompetencer 

 • vurdere og evaluere anvendeligheden af de forskellige designs i konkrete tilfælde
 • selvstændigt og i samarbejde med andre anvende fagets metoder i veldesignede dataanalyser af kvalitative data, herunder begrunde metodiske til- og fravalg
 • omsætte ustrukturerede data til analyserbart materiale samt foretage disse analyser
 • kritisk at kunne læse videnskabeligt arbejde og identificere deres styrker og svagheder

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, øvelsestimer, workshops og
årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 3, at man har bestået Metode 2.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem en fri skriftlig hjemmeopgave.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 3, at man har bestået Metode 2.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i høj grad

 

Færdigheder

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med en høj grad af selvstøndig refleksion

 

Kompetencer

 • systematisk og stringent omsætte data til evidens om effekter og processer 

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i nogen grad

 

Færdigheder

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med nogen grad af selvstændig refleksion

 

Kompetencer

 • med nogen systematik og stringens omsætte data til evidens om effekter og processer

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i ringe grad

 

Færdigheder 

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med ringe grad af selvstændig refleksion

 

Kompetencer

 • med begrænset systematik og stringens omsætte data til evidens om effekter og processer

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carolin Hjort Rapp   (4-6b697a6948716e7b36737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students