Offentlig forvaltning 2

Kursusindhold

Offentlig forvaltning 2 er det andet af to sammenhængende fag inden for fagdisciplinen offentlig forvaltning. 22 Offentlig forvaltning 2 tager, som Offentlig forvaltning 1, udgangspunkt i forvaltningens placering og indflydelse i det demokratisk politiske system. Faget fokuserer på centrale temaer og spørgsmål, der er omdrejningspunktet i både klassiske debatter og den nyeste forskning om den offentlige forvaltning. Faget går i dybden med de vigtigste teorier og empiriske viden, der knytter sig til hvert tema og spørgsmål. Temaer og spørgsmål berører både individer, organisationer og den bredere forvaltningspolitik. På individniveau fokuserer faget bl.a. på ledelse, offentlige ansatte og borgerne. Hertil tæller spørgsmål om ledelsesformer, medarbejdermotivation og relationen mellem borgerne og forvaltningen. På organisationsniveau fokuserer faget bl.a. på styring, organisationsstruktur og kultur, demokratiske normer og offentlige værdier for forvaltningens virke mv. Endelig knyttes temaer og spørgsmål om individer og organisationer an til den bredere forvaltningspolitik og reformtendenser, som de kommer til udtryk i politiske og administrative processer i Danmark og andre lande. På tværs af temaer bliver teorier evalueret, diskuteret og vurderet med afsæt i den nyeste empiriske viden og med blik for de metodiske begrænsninger. I alle dele af faget bliver teorier og problemer dybdegående analyseret, diskuteret og perspektiveret med afsæt i cases og eksempler fra den offentlige forvaltning

Engelsk titel

Public administration 2

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Viden

 • beskrive teorier og empirisk viden, der berør spørgsmål og problemer i studiet af den offentlige forvaltning
 • forstå styrker og svagheder ved teorier og empirisk viden, der berør spørgsmål og problemer i studiet af den offentlige forvaltning
 • reflektere over hvordan teorier og empirisk viden kan bruges til at analyse konkrete problemstilling i den offentlige forvaltning
 • reflektere over teorier og empirisk viden i lyset af viden opnået i faget Offentlig politik 1
 • beherske statskundskabens almindelige metoder til at besvare spørgsmål og problemer om den offentlige forvaltning 

 

Færdigheder

 • udvælge relevante teorier til analyse af konkrete problemstillinger i den offentlige forvaltning
 • begrunde valg af teorier til analyse af konkrete problemstillinger i den offentlige forvaltning
 • afprøve teorier i analyse af konkrete problemstillinger i den offentlige forvaltning
 • bedømme styrker og svagheder ved teorier og empirisk viden i forbindelse med analyse af konkrete problemstillinger i den offentlige forvaltning  
 • præsentere analytiske pointer om konkrete problemstillinger i den offentlige forvaltning
 • formidle redegørelser, analyser, sammenligninger, diskussioner og vurderinger af konkrete problemstillinger med afsæt i teori på en klar og struktureret måde

 

Kompetencer

 • overføre teorier til en analyse og vurdering af forvaltningens rolle i et demokratisk politisk system og rolle i politiske og administrative processer på lokalt og nationalt niveau samt samspillet herimellem
 • overføre teorier og metoder til en analyse og vurdering af konkrete organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger med afsæt i teoretiske perspektiver
 • tilegne sig ny viden til analytisk at håndtere komplekse problemstillinger, ved at analysere en konkret problemstilling inden for et afgrænset tidsrum
 • strukturere formidlingen af analysens resultater

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og årgangsforelæsninger med hovedvægten lagt på årgangsforelæsninger. Holdundervisningen er overvejende casebaseret.

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Offentlig forvaltning 2, at man har bestået Offentlig forvaltning 1.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Tredages skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17011U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Jin Pedersen   (2-6f72426b6875306d7730666d)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students