Sociologisk innovation

Kursusindhold

Kurset sigter på at give studerende erfaring med hvordan man bevæger sig fra akademiske analyser til sociologisk informeret social innovation forstået som en målrettet social forandring eller løsning af et erkendt problem i en konkret social kontekst. Kurset bygger videre på den kombination af analytiske og metodiske værktøjer som den studerende har tilegnet sig igennem sin BA og KA, og anvender disse til at levere et konkret vidensprodukt som har relevans i en veldefineret social kontekst. De studerende vil arbejde med en konkret udfordring (case) i/eller fra en institution, organisation eller virksomhed. Denne udfordring skal være en konkret problemstilling der ønskes adresseret. Der vil være en høj grad af valgfrihed i forhold til valg af problemstilling. Med case forstår vi et problem som I dets udgangspunkt er defineret af en interessent, og hvor den viden der skabes af den studerende igennem kurset, har en værdi for denne interessent. Værdien kan beskrives forskelligt men kan være af både social, økonomisk eller anden karakter (fx demokratisk, miljømæssig eller kreativ karakter). Med interessent forstår vi i dette kursus, en organisation, institution, et firma, en NGO som har en organisering med et virke i det danske eller internationale samfund. Det kan være oplagt at arbejde løsningsorienteret med en overlappende eller supplerende problemstilling inden for det område som den studerende påtænker efterfølgende at skrive speciale inden for. Den studerende kan arbejde alene, men der opfordres til at arbejde i teams á tre til fire 28 studerende. I forhold til cases der vil blive stillet til rådighed for instituttets side, vil man arbejde i teams. Ønsker man at arbejde med sin egen udfordring, så vil man i god tid skulle tilrettelægge dette (i denne situation vil der være supervision). Her vil underviserne stå til rådighed for at kvalificere problemstillingerne sammen med den studerende. Dette vil ske før kurset for at sikre en rettidig indledning af arbejdsprocessen, men ligeledes som en del af den professionelle afklaring mellem aftageren og de studerende i den første del af undervisningen (problemetableringsfasen). Kurset vil lægge vægt på en træning i praktisk anvendelse af teorier og metoder som de studerende allerede har tillært sig. Herudover vil der blive knyttet forskellige forelæsninger og diskussioner til de forandringsteorier som kan man udlede af disse. Her vil der være mulighed for at specialisere sig og anvende en eller flere af sådanne teorier; fx mere adfærdsorienterede teorier (som i behavioural economics), praksisorienterede forandringsteorier, institutionelle eller mere struktur-orienterede teorier. Kurset vil være bygget op omkring den studerendes praktiske håndtering af den givne udfordring. Kurset vil understøtte dette igennem en opbygning, hvor der trinvis arbejdes med metodiske elementer inden for social innovation og evaluering, herunder barriereanalyser, pilottest og anden kvalitetssikring af løsningen.

Engelsk titel

Sociological Innovation

Uddannelse

Obligatorisk KA kursus 

 

Kurset er ikke åbent for meritstuderende eller exchangestuderende.

 

Fagpakker:

Ingen

Målbeskrivelse

Viden
• beskrive og anvende forskellige teorier inden for social forandring.
• gengive en teoretisk forståelse for, hvornår og hvordan en praktisk intervention iværksættes bedst muligt.
• formulere og forklare hvorledes disse teorier og forklaringer, som man betjener, knytter sig til specifikke genstandsområder.
• beherske de centrale begreber inden for området, og kan sætte dem i spil i forhold til at formulere problemer og mulige løsninger.
• Redegøre for hvilke metodiske designovervejelser der skal foretages ved pilottest, og hvilke kriterier som er centrale for at gå videre med innovations- og forandrings-designs.

Færdigheder
• bedømme gennemførbarheden og effekten af dennes eget opstillede innovationsdesign så vel som opstille og vurdere de etiske fordringer.
• I forhold til evaluering forstå hvilke parametre vi agerer med inden for det rent fagligtsociologisk, hvilke parametre anerkendes i hvilke organisatoriske sammenhænge samt hvordan man kan navigere i et evt. misforhold.

Kompetencer
• indsamle og analysere både videnskabelige undersøgelser og empiriske data samt designe og opstille en konkret innovation baseret på samarbejde med en aktør.
• opstille en væsentlig problemstilling sammen med en aktør (case-stiller) på området; dvs. den studerende kan tage et konkret praksisproblem og formulere det inden ofr en innovationsorienteret ramme.
• selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt kollektivt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar.
• I samarbejde med en arbejdsgruppe selvstændigt at styre hvilken viden, der er brug for for at være i stand til at gå videre til med jeres innovation • foretage konkret projektstyring, hvor der er nogle præcise arbejdspakker (porteføljeopgaver), som skal indfris.
• mobilisere sin viden og handle på baggrund af sine data, alt sammen med sigte på at skabe positiv forandring (for samfund og/eller casestiller) i lyset af et konkret problem.
• kortfattet præsentere (mundtligt eller skriftligt) for kollegaer og fremtidige tværfaglige samarbejdspartnere.

Undervisningen vil være en praksisbaseret ’deeplearning’ model. Dette betyder at kurset vil være
bygget op omkring den studerendes praktiske adressering af den givne udfordring. Kurset vil
understøtte dette igennem en opbygning, hvor der arbejdes med teoretiske og metodiske elementer
inden for social innovation og evaluering, herunder barriereanalyser, pilottest og anden
kvalitetssikring af løsningen.
Kurset prioriterer arbejdet med den konkrete problemstilling og understøtter dette igennem
forelæsninger, øvelser og feedback. Der vil være fokus på mundtlige præsentationer i kurset, samt i
kortere (og visualiserede) skriftlige produkter.
30
Der vil blive inddraget flere undervisere i dele af kurset således at studerende vil blive opdelt i
parallelle spor (dvs. opdelt i mindre klasser/øvelser) i dele af kurset.
Der tilrettelægges en workshop forud for kurset stat som det forventes at man deltager i for at
tilrette lægge cases.

Fremgår af Absalon

Kurset sigter mod studerende i sidste del af KA studiet som står over for at skulle skrive speciale.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kurset vil være baseret på at give feedback på de studerendes arbejde med deres case (enkeltvis eller i grupper). Denne feedback vil bestå af feedback på præsentationer i plenum (og mindre grupper), online feedback på leverede produkter (fx en præsentation) samt masterclass orienteret feedback, hvor enkelte produkter diskuteres sammen med underviseren

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Prøveform: porteføljeopgave. Individuelt eller i en gruppe af max 4 studerende.
Ved porteføljeopgave forstås en opgave bestående af et antal mindre opgaver, der besvarer et eller
flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum. Opgaverne kan
udarbejdes løbende, mens undervisningen i faget finder sted. Der vil være mulighed for af få
feedback på opgaverne i løbet af undervisningsforløbet, hvis fristerne for feedbackindlevering
overholdes. Opgaverne kan viderebearbejdes som følge af feedback. Samtlige porteføljeopgaver
afleveres samlet til bedømmelse ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må fylde 20 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 10 sider ekstra
per studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være indskrevet på kurset for at kunne tage denne eksamen.


 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 

Reeksamen

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

Eksamen kan skrives individuelt eller i grupper af maks. 4 studerende.

Længden på eksamen er 10 sider + 5 sider pr. ekstra gruppemedlem.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 326
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOK22004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink.
Kapacitet
vejl. 40 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ghita Dragsdahl Lauritzen   (3-6a676f43767266316e7831676e)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students