Sociologisk projektdesign

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give de studerende indsigt i og erfaringer med værktøjer til i praksis at kunne håndtere de principielle spørgsmål og udfordringer af metodologisk art, som knytter sig til design og gennemførsel af sociologiske forskningsprojekter. Herunder i særdeleshed:

 • Heuristik: hvordan man kan arbejde med at få gode sociologiske ideer og omforme dem til interessante og forskningsbare undersøgelses- og forskningsspørgsmål.
 • Forestillingsevne: hvordan man skaffer sig indsigt i et forskningsfelt, afgrænser et emne og udnytter den eksisterende forskningslitteratur på analytisk frugtbare måder.
 • Sampling og design: hvilke principielle overvejelser der knytter sig til at definere og indkredse sit empiriske felt, hvad enten man arbejder kvalitativt eller kvantitativt (eller begge dele). Hvordan et empirisk projekt skal organiseres i fht såvel data-generering og databearbejdning.
 • Data-generering og sekundære data: hvordan man inddrager empiriske data på forskellige måder i forskningsprojekter, og hvad det kan betyde for metodiske strategier i éns undersøgelse.
 • Begrebsbrug og analyse: hvordan man aktivt benytter og arbejder med eksisterende teoretiske begreber i sin undersøgelse
 • Projekthåndtering: praktiske redskaber til brug for planlægning og gennemførsel af en samlet undersøgelse. Heuristik: hvordan man kan arbejde med at få gode sociologiske ideer og omforme dem til interessante og forskningsbare undersøgelses- og forskningsspørgsmål.
 • Argumentationslogik: overvejelser over forskellige argumentations- og forklaringstyper i sociologien, samt deres styrker og svagheder ift. Eksempelvis validitet og generalisering i éns undersøgelse.
Engelsk titel

Sociological project design

Uddannelse

Obligatorisk KA kursus 

 

Kurset er ikke åbent for meritstuderende eller exchangestuderende.

 

Fagpakker:

Ingen

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal de studerende kunne

 • anvende forskellige redskaber til planlægning af sociologiske projekter
 • demonstrere aktiv brug af teoretiske begreber, som er relevante for projektet
 • Reflektere over forskellige argumentations- og forklaringstyper i sociologien, samt deres styrker og svagheder i forhold til validitet og generalisering i forbindelse med gennemførelse af sociologiske projekter

 

Færdigheder

Efter endt kursus kan de studerende

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling inden for et afgrænset forskningsfelt
 • søge litteratur, erhverve sig indsigt i et afgrænset forskningsfelt og placere egen problemstilling i forhold til forskningsfeltet
 • skabe et metodologisk design som kan indløse forskningsspørgsmålene

 

Kompetencer

Efter endt kursus kan de studerende

 • selvstændigt planlægge, designe og gennemføre et sociologisk forskningsprojekt, herunder specialeprojektet

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser i grupper, og individuelt/gruppe projektarbejde. Undervisningen vil tage udgangspunkt i at understøtte de studerendes egne projektforløb. I forbindelse med undervisningen vil der løbende blive stillet forskellige opgaver som relaterer sig til de studerendes egne projektideer og projektforløb. I den forbindelse vil der blive lejlighed til få feedback på opgaverne og at give feedback til de øvrige studerende.

“Tricks of the trade” af Howard Becker samt “Methods of discovery, heuristics for the social sciences” af Andrew Abbott, bruges som grundbøger på kurset. Dette suppleres med tekster i et kompendie, som enten vil ligge online eller kan købes i bogladen. Dertil kommer selvvalgt litteratur. Det samlede pensum er ca. 600 sider.

Der vil blive afholdt en workshop om projekt-emner og projekt-samarbejde inden kurset, som de studerende kraftigt anbefales at deltage i.

Kurset sigter mod studerende i sidste del af KA studiet som står over for at skulle skrive speciale.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Grundet porteføljeopgave eksamensformen vil der være løbende feedback både fra underviser og som peer-feedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

Hvis den studerende ønsker at skrive sin eksamensopgave på engelsk, skal der på forhånd søges dispensation hertil
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være indskrevet på kurset for at kunne tage denne eksamen.


 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 

Reeksamen

Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren.  Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 148
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOK15104U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se skemalink.
Kapacitet
vejl. 40 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bente Halkier   (3-65686b43767266316e7831676e)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students