Bachelorprojekt

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende lærer selvstændigt at formulere, afgrænse og analysere en udvalgt sociologisk problematik.
 

Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. I analysen heraf skal den studerende demonstrere indsigt i relevant sociologisk teori.
 

Inddragelse af empiri er en mulighed, men ikke en nødvendighed.

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave på maximalt 30 sider. Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper (max 4 studerende pr. gruppe). Ved gruppebesvarelse tillægges 15 sider pr. ekstra studerende.
 

Bachelorprojektet skal forsynes med et resumé på engelsk, jf. eksamensbekendtgørelsen, såfremt bachelorprojektet er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis bachelorprojektet er skrevet på et andet fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk eller på det pågældende fremmedsprog. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, mens det højst må fylde 2 sider ved gruppebesvarelse.

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Uddannelse

Obligatorisk Bachelor-modul på sociologiuddannelsen

 

Bachelorprojektet er ikke åbent for merit og exchangestuderende. 

Målbeskrivelse

Viden:

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling over en selvvalgt problematik

 

Færdigheder:

 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede datamateriales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sociologisk teori i analysen
   

Kompetencer:

 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiale
 • begrunde værdien af, diskutere kritisk og perspektivere den producerede viden
   

Bachelorprojektemnet skal godkendes af den tildelte bachelorprojektvejleder.

Tildeling af bachelorprojektvejleder forestås af studieleder.

I forbindelse med udarbejdelsen af bachelorprojektet har den/de studerende krav på op til 3-4 klyngevejledninger. Ved hver klyngevejledning afsættes omtrent 30 min. klyngevejledning til hvert bachelorprojekt.

Ansøgning om vejleder:

Du kan læse om, hvordan du søger vejleder, finde vejlederlisten samt finde ansøgningsblanketten på studieinformationssiderne på KUnet.

Deadline for ansøgning af vejleder er:


1. december, hvis du skal skrive BA-projekt i foråret

1. juni, hvis du skal skrive BA-projekt i efteråret.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
En skriftlig opgave på maximalt 30 sider.
Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper (max 4 studerende pr. gruppe). Ved gruppebesvarelse tillægges 15 sider pr. ekstra studerende.

Bachelorprojektet skal, jf. eksamensbekendtgørelsen, forsynes med et resumé på engelsk, såfremt bachelorprojektet er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis bachelorprojektet er skrevet på et andet fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk eller på det pågældende fremmedsprog. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, mens det højst må fylde 2 sider ved gruppebesvarelse.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt modulet for at deltage i eksamen

Hjælpemidler

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose if and how AI/LLMs have been used in an appendix, which will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

 

Reeksamen

Ved en eventuel omprøve i tilfælde af sygdom, eller hvis bachelorprojektet ikke bestås, vil prøveformen være den samme som ved den ordinære prøve.

OBS!
Overskridelse af afleveringsfrist betyder, at opgaven ikke bedømmes, og at der registreres et brugt prøveforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 12
 • Eksamensforberedelse
 • 400
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16024U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Forløbet planlægges af/i samarbejde med vejleder. Vejledning foregår i klynger.
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Merlin Schaeffer   (4-7d75837350837f733e7b853e747b)
Underviser

Vejledere tildeles af studieleder efter ansøgningsfristen.

Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students