Samfundsmæssige problemer

Kursusindhold

Kurset Samfundsmæssige problemer identificerer en række aktuelle lokale og globale problemer. Disse problemer kan f.eks. omfatte: fattigdom, klimaforandringer, udnyttelse og prekaritet, 18 diskrimination og undertrykkelse, uddannelse, sygdom og sundhed. I kurset Sociologien i det danske samfund vil flere af de problemer, der identificeres i Samfundsmæssige problemer, blive behandlet i en mere lokal og anvendt kontekst.

Kurset er struktureret omkring ét eller flere større samfundsmæssige problemer, som er funderet i større teoretiske og konceptuelle diskussioner i sociologien. Funderingen i forskellige centrale teoretiske traditioner i sociologien gør det muligt at vise, hvordan forskellige teoretiske tilgange har haft, og stadig har, indflydelse på at belyse et problem forskelligt. Den anvendte teoridannelse, som inddrages i forhold til de enkelte samfundsmæssige problemer, baserer sig på de større sociologiske fagdisciplinære strømninger, som behandles videre i Sociologisk teori og faghistorie.

Engelsk titel

Societal problems

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 1. semester på bacheloruddannelsen i Sociologi.
 

Kurset er ikke åbent for merit- og exchange studerende

 

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Identificere, og være i stand til at belyse, at der er adskillige måder at se på, forske i og forstå aktuelle samfundsmæssige problemer ud fra forskellige teoretiske tilgange
 • Undersøge, hvordan forskellige samfundsmæssige problemer er forbundne, men også kunne isolere, og arbejde med et fokus inden for, et samfundsmæssigt problem
 • beskrive betydningen af teori, historie, aktuel politik, forskellige organisationer og individuelle aktører i forståelsen, og definitionen, af et samfundsmæssigt problem.

 

Færdigheder

 • hhv. skimme og grundigt læse forskellige typer af sociologiske tekster og identificere de centrale argumenter (både i teori og mere empirisk beskrivende tekster)
 • illustrere hvordan forskellige teorier er væsentlige for at beskrive forskellige samfundsmæssige problemer og/eller fremhæver forskellige (modsatrettede) aspekter af disse
 • søge efter relevant materiale forskellige steder og på forskellige måder, når et konkret samfundsmæssigt problem undersøges.

 

Kompetencer

 • udvælge og integrere forskellige teorier i definitionen, og afgrænsningen, af et givet samfundsmæssigt problem
 • opnå evnen til at perspektivere et samfundsmæssigt problem i relation til andre problemer; herunder diagnosticere hvori en given position i forhold til at løse et problem kan etableres sociologisk
 • opnå en tentativ forståelse for hvor forskellige argumenter ved den sociologiske problem identifikation uddybes videre på det sociologiske bachelorstudie.

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner i mindre hold.

Er endnu ikke fastlagt

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der vil blive udpeget to studenterrepræsentanter, som formidler feedback fra årgangen til underviseren.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Når et kursus bestås ved aktiv deltagelse, skal den studerende undervejs i kursusforløbet f.eks.
holde mundtlige oplæg, aflevere en eller flere mindre obligatoriske opgaver, f.eks. essays, papers, porteføljeopgaver, eller opponere på andres skriftlige produkter. De præcise elementer i det enkelte kursusforløb fastlægges i samarbejde mellem studieleder og underviser ved kursusstart.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse. Det gøres ved at inkludere en AI-erklæring. Studerende skal inkludere en AI-erklæring, uanset om de har anvendt generativt AI software eller ej. Erklæringen inkluderes i praksis som sidste side i afleveringsdokumentet. AI-erklæringen tæller ikke med i prøvens omfang.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren.  Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

Eksamen kan laves individuelt eller i grupper af max. 4 studerende.
Længden på ekamen er 10 sider + 5 sider pr. ekstra gruppemedlem.

Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i efteråret, da kurset ikke bliver udbudt i foråret.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 149
 • Eksamen
 • 15
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16022U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
ca. 100 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Borch   (3-696e684679756934717b346a71)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students