Viden, Organisation og Politik

Kursusindhold

Målet med dette kursus er at belyse hvordan viden og politisk magt knyttes sammen i processer, der udspiller sig i og på tværs af forskellige typer af organisationer.

Kurset dækker formelle og uformelle former for politik i både private og offentlige organisationer på alle niveauer.  Kurset introducerer til udvalgte teorier og empiriske studier inden for organisationsociologien, vidensociologien og den politiske sociologi. Kurset lægger særlig vægt på tematiske, analytiske og empiriske overlap mellem disse tre grene af sociologien, og gennemgår begreber og fænomener som rationalitet, magt, legitimitet, konsensus, konflikt, bureaukrati, og demokrati.

Engelsk titel

Knowledge, Organization and Politics

Uddannelse

Bemærk at der undervises på både dansk og engelsk på kurset.

 

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

 

Åbent for meritstuderende

Målbeskrivelse

Den studerende vil tilegne sig viden om sociologiske kernebegreber, teorier og tilgange, der indfanger samspillet mellem viden, organisation og politik.

Viden:

Ved kursets afslutning, forventes de studerende at være i stand til:

 • Præcist at kunne beskrive udvalgte begreber og tilgange fra kursuslitteraturen og forstå deres underliggende antagelser og implikationer for hvordan viden, organisation og politik kan analyseres.
 • Sammenholde udvalgte begreber og tilgange fra kursuslitteraturen og identificere ligheder og forskelle i begreberne og tilgangenes respektive analytiske styrker og svagheder

 

Færdigheder:

Ved kursets afslutning skal de studerende være i stand til på egen hånd at kunne gennemføre sociologiske analyser af samspillet mellem viden, organisation og politik. Mere specifikt skal de kunne:

 • Gennemføre kvalificerede analyser af specifikke social fænomener og processer med fokus på hvordan viden og politik spiller sammen i forskellige organisatoriske kontekster.
 • Vurdere den praktiske relevans af forskellige sociologiske begreber og tilgange i studiet af udvalgte sociale fænomener og processer .

 

Kompetencer:

Ved kursets afslutning vil de studerende have tilegnet sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til på egen hånd at arbejde videre med kursets emneområder. Mere specifikt vil de være i stand til:

 • Selvstændigt at kunne tilegne sig dybere viden om centrale sociologiske begreber og tilgange inden for feltet, herunder udvælgelse, vurdering and anvendelse af relevant litteratur.
 • Operationalisere centrale begreber og tilgange i konkrete analyser af både kvalitative og kvantitative data der indfanger samspillet mellem organisationer, viden og politik.

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

Kurset benytter sig af grundbogen:

Benedikte Brincker (ed), Introduction to Political Sociology, Hans Reitzel. (2013)

Ud over grundbogen, benytter kurset sig af videnskabelige artikler som kan tilgås online via universitetsbiblioteket.

Pensumlisten vil være tilgængelig i Absalon.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

3 gange peer-feedback fra medstuderende i løbet af kurset

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen er en porteføljeopgave.
Afleveringen må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Se detaljer for prøveformen i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose if and how AI/LLMs have been used in an appendix, which will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

 

 

 

Reeksamen

- Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

- Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

 

Ovenstående gælder for kursustilmeldinger fra Forår 2023 og frem. 

Hvis du skal til reeksamen og har været tilmeldt kurset i Forår 2022 eller tidligere, bedes du kontakte studieadministration: soc-studieadm@soc.ku.dk

 

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i foråret, da kurset ikke bliver udbudt i efteråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser. 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16021U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Kapacitet
Vejl. 110 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ghita Dragsdahl Lauritzen   (3-6a676f43767266316e7831676e)
 • Nicole Doerr   (2-706642757165306d7730666d)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students