Kvantitativ metode: fra idé til analyse

Kursusindhold

Hvis kvantitative studier skal bidrage med meningsfuld, replikerbar psykologisk viden, kræver det en gennemtænkt proces fra ide til analyse. Undervejs skal træffes en række valg om design, udvælgelse og antal af respondenter, dataindsamling, datahåndtering, datarensning, håndtering af missing data og endelig, dataanalyse og fremstilling af resultater. Hvert valg kan have betydning for udfaldet og validiteten af undersøgelsen.

I faget her vil de studerende blive bekendte med og trænet i processen fra ide og formulering af forskningsspørgsmål over håndtering af data til valg og gennemførelse af kvantitative analyser. De studerende vil blive præsenteret for kvantitative studier inden for forskellige psykologiske retninger, ligesom retningslinjer for og faldgruber i gennemførelse af kvantitativ forskning vil blive gennemgået og diskuteret. 

De studerende vil opøve praktisk erfaring med de fleste led af processen fra idé til analyse. Dette vil ske både ved at de studerende diskuterer og udvikler forskningsspørgsmål og design, samt ved brug af eksisterende data til datahåndtering, replikation af tidligere studiers resultater samt til analyser af fx longitudinelle data. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser med databehandling i de studerendes valgte statistik-program (R eller SPSS). Slutteligt vil de studerende blive præsenteret for mere komplekse analysemetoder til longitudinelle data, men forventes ikke at kunne gennemføre disse.

 

Engelsk titel

Quantitative methods: from idea to analyses

Målbeskrivelse

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlægnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmæssige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemførelse af en videnskabelig metodisk baseret undersøgelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der søges a) afdækket/undersøgt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersøgt gennem anvendelse  af  den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemløbet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersøgelsens analytiske gennemførelse.
 • Redegøre  og  argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemæssige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstående valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersøgelsesresultat.

Holdundervisning

Pensum jf. studieordning: 400-600 normalsider, obligatorisk eller obligatorisk kombineret med selvvalgt

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fagets eksamen består af en bunden skriftlig hjemmeopgave, der vil indeholde både teoretiske spørgsmål og statistiske analyser, opgaveforlægget udleveres i undervisningen.

Omfang: maks. 12 sider ved 1 studerende, maks.
15 sider ved 2 studerende og maks. 18 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen.

 

Aktiv undervisningsdeltagelse betår af:

 • De studerende skal deltage i diskussion og refleksion på holdet
 • De studerende skal løbende lave opgaver i et statistisk-program, dette vil dels foregå i undervisningen under vejledning og dels som hjemmeopgaver.

 

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

juni/januar

se eksamensplan.

Reeksamen

august/februar

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15623U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

10 uger, med start uge 6
Placering
Forår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karen-Inge Karstoft   (3-7a787a4f7f82883d7a843d737a)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students