Social udviklings- og integrationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Kursusindhold

Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig  med forholdet mellem individers  udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng.

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende  at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.

I modulet arbejdes med temaer som:

 • Betydningen af kulturelle forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
 • Socialiserings- og uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
 • Voksnes og ældre menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
 • Institutionelle forhold som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser.
 • Psykologiske, pædagogiske og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative udfordringer  og integrationsprocesser.
 • Faglige og professionelle analyse-,  klassifikations- og dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for udredning og intervention.
 • Evalueringsstrategier og -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige processer, metoder og procedurer.
 • Psykologens funktion i institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer i den konkrete praksis.

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv.

 

Engelsk titel

Community Psychology - Advanced applied theory and method

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet skal den studerende kunne redegøre for, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale SUI-psykologiske begreber og metoder analytisk med henblik pa at forstå og (re)formulere relevante problemstillinger, gerne i forbindelse med en konkret case, samt beslutte, vurdere og evaluere psykologisk intervention i sociale og kulturelle relationer.

 

Mål for læringsudbytte ved Videregående anvendt teori og metode

Efter endt undervisningsforløb forventes den studerende at kunne:
 

 Viden

 • Udvælge og redegøre for centrale SUI-psykologiske teorier, begreber, empiri og interventions- og evalueringsformer.
 • Udvælge og redegøre for de centrale perspektiver i en given problemstilling, f.eks. en case-beskrivelse.

 

Færdigheder

 • Afgrænse og formulere problemstillingens centrale bestanddele
 • Selvstændigt søge og udvælge relevant forskningslitteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af problemstillingen.
 • Med udgangspunkt i en formuleret problemstilling samt relevant litteratur, analysere en konkret case ved inddragelse SUI-psykologiske teorier, begreber og empiri.
   

 Kompetencer

 • Reflektere kritisk over den inddragne viden samt begrunde og diskutere, hvilke SUI-psykologiske udredningsmetoder og interventioner, der kan anvendes i relation til problemstillingen.
 • Reflektere kritisk over de mulige resultater af interventionen, herunder evalueringen og dokumentationen af disse.
 • Kritisk diskutere rækkevidde og begrænsninger ved SUI-psykologisk teori og empiri i relation til forståelsen af den formulerede problemstilling og case.

 

Forelæsninger, der sikrer en videregående indføring i et udsnit af feltets centrale teorier, metoder og interventionsperspektiver. Det forventes af de studerende, at de forbereder sig gennem litteraturstudier og aktiv deltagelse i undervisningen. Anbefalinger gives i semesterets læseplan.

Pensum jf. studieordning: 800 normalsiders obligatorisk litteratur samt 60 normalsiders selvvalgt litteratur.

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: Bunden skriftlig ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMENLSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15400U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36 eller 6
Placering
Efterår og Forår
Pris

800 kr. per ECTS

Skemagruppe
B
Kapacitet
Forelæsning 80-100 studerende
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Torben Bechmann Jensen   (15-7f7a7d6d7079396d706e73786c79794b7b7e84397680396f76)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students