Bachelorprojektet

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Faget Avanceret forskningsdesign og videnskabsteori kan ses som direkte forberedende til bachelorprojektet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, og/eller en problemstilling fra den anvendte psykologi (f.eks. arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, eller neuropsykologi) med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. Skriver man en almenpsykologisk opgave er den studerende fritaget fra det generelle krav om at inddrage empiri.

 

Bachelorprojekt - opsamlingshold efterår 2024 v/Jon Lansner

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2024/25 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Jon Lansner

 

I foråret 2025 forventes der udbudt undervisning og vejledning ved:

Hold 1 v/ Sara Kerstine Nielsen

Dette hold er primært til studerede, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen indenfor klinisk psykologi eller udviklingspsykologi. Eksempler på emner kan være: udvikling og vedligeholdelse af angstlidelser, depression eller personlighedsforstyrrelser, virkningsmekanismer i psykoterapi, eller hvilke faktorer der er involveret i behandlingsrespons. Derudover kan emner også være videnskabsteoretiske perspektiver eller emner af mere samfundsmæssig art, som f.eks. hvordan en diagnose som ADHD har ændret sig igennem de seneste årtier. Holdundervisningen vil have fokus på, hvordan en videnskabelig opgave struktureres og skrives. Der vil indgå tekstnære eksempler fra klinisk psykologi og udviklingspsykopatologi på bl.a. udformningen af problemformulering, litteratursøgning, diskussion og styrker og begrænsninger ved psykologiske metoder, empirisk forskning og psykologiske teorier. I holdundervisningen vil vi desuden diskutere, hvordan psykologiske teorier og empirisk forskning kan supplere hinanden i akademisk opgave. Den individuelle vejledning vil være ligeledes være tekstnær og tilpasset den enkelte studerendes behov og vil bestå af mundtlig vejledning.

 

Hold 2 v/Katrine Zeuthen

Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.  Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.

Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.

 

Hold 3 v/Jesper Dammeyer

Psykologiens forskellige fagområder og metoder (samt kombinationer mellem dem) vil blive introduceret på dette hold. Dvs. dit projekt kan være inden for klinisk psykologi, udviklingspsykologi, kognitionspsykologi, personlighedspsykologi, socialpsykologi eller noget helt andet. Fokus vil være på den gode akademiske opgave og proces med udgangspunkt i dit projekt. Undervisningen tager afsæt i tre opgavetyper: Den empiriske opgave, teoretiske opgave og reviewet. Den empiriske opgave kan fx være en interviewundersøgelse eller en spørgeskemaundersøgelse som vi planlægger sammen.

 

Hold 4 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Holdet henvender sig til studerende der ønsker at udvikle generelle færdigheder ift. videnskabelig/akademisk problembehandling og som har interesse i udviklingspsykologi, social psykologi, sociologi, videnskabsteori, metateori og tværdisciplinær videnskab. Emnemæssigt spænder opgaverne på dette hold bredt, det vil sige undervisningen forsøger at udvikle de studerendes færdigheder ift psykologisk undersøgelse fra et  generelt videnskabeligt perspektiv.

Undervisningen er bygget op om opgavetekniske-, videnskabsteoretiske- og psykologfaglige elementer. Vi behandler fx opgavestruktur, gennemgår typer af problembehandlinger og problemformuleringer, behandler subjektmodeller i både ental og flertal, gennemgår typer af videnskabelige teorier, modeller og begreber og diskuterer løbende grundlæggende elementer i videnskabelig erkendelse af psykologisk karakter. Vi går altså tæt på den videnskabelige undersøgelses kendetegn og gennemgår systematisk den videnskabelig opgaves struktur.

Hvor holdundervisningen sigter mod at styrke færdigheder i videnskabelig/akademisk- problembehandling og psykologisk undersøgelse, fokuserer vejledningen på udviklingen af de individuelle projekters specifikke psykologiske problemfelter og emner. Vejledningen, der er mundtlig og/eller skriftlig, støtter arbejdet med opgavetekniske, teoretiske, empiriske og videnskabsteoretiske elementer i de individuelle projekter. Den former sig som et aktivt samarbejde hvor de studerende, på superviseret vis, fx via faste afleveringsdatoer og gennem brug af anbefalet akademisk opgavemodel, udvikler deres individuelle tekster. Vejledningen støtter håndteringen af tekstens forandringer og integrationen af teori og empiri i problembehandlingen, desuden arbejdes målrettet med videnskabelig argumentation og begrundelse.

Målet er at holddeltagerne opnår varige kvalifikationer ift selvstændigt at undersøge psykologiske problemstillinger, gennem bevidst anvendelse af videnskabelig teori, empiri og metode, på empiriske -, praktiske-, kliniske-, teoretiske- og metateoretiske problemstillinger.

 

Hold 5 v/ Thomas Habekost

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Målsætningen er blandt andet at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne.”

 

Hold 6 v/ Jon Lansner

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at udforske og skrive om emner baseret på psykologisk empiri. Jeg kan derfor tilbyde vejledning inden for et bredt spektrum af emner, som tager udgangspunkt i at vurdere af psykologiske fænomener eller teorier i lyset af den aktuelle forskning.

Min primære ekspertise omfatter psykologiske metoder, kognition, videnskabsteori, psykofarmakologi og opmærksomhed. Jeg har dog en bred erfaring fra mange forskelligartede projekter som jeg kan trække på i min vejledning, der dækker både grundforskning i perception og opmærksomhed, vurderings af effekt og toksikologi af psykoaktiv medicin, udvikling af diagnostiske værktøjer samt design og implementering af behandlingsprogrammer for adskillige kliniske og neuropsykologiske tilstande.

Det faglige indhold af min individuelle vejledning vil være tilpasset dine specifikke emner og behov, men vil også have fokus på at støtte din opgaveskrivningsprocess. Vi vil derfor arbejde sammen om at skabe en solid ramme for at identificere og beskrive det centrale psykologiske fænomen, udforme en klar problemformulering samt at strukturere din opgave i forhold til emnet.

I holdundervisningen vil vi fokusere både på formidlingsmæssige aspekter, herunder opgavens struktur og sprog, for at styrke din opgaveskrivning. Samtidig vil vi også integrere relevante faglige elementer, såsom en kritisk vurdering af empirisk kvalitet, anvendelsen af psykologiske metoder og forbindelsen mellem teori og empiri. Dette vil ikke kun din komme opgaveskrivning til gode, men også give værdifuld læring, som du kan anvende i din fortsatte uddannelse og fremtidige karriere inden for psykologi.

Nøgleord:

 • Eksperimentelle metoder i psykologi, neurovidenskab og psykofarmakologi
 • Kognitionspsykologi, psykofarmakologi, perception, arousal, opmærksomhed og opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Neuropsykologi og kognition ved neuropsykiatriske lidelser.
Engelsk titel

Bahcelor Thesis

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere kendskab til relevant videnskabeligt genereret psykologisk viden om den valgte problemstilling.
 • kunne demonstrere kendskab til metodiske forudsætninger og grundantagelser for den teori og de empiriske fund, der anvendes i opgaven.

 

Færdigheder

 • kunne identificere relevant litteratur gennem systematisk litteratursøgning.
 • kunne fremstille en afgrænset beskrivelse af problemstillingens psykologiske fænomen, herunder inddragelse af relevant teori og empiri / evt. egen empiri.
 • kunne udvælge videnskabelig litteratur og vurdere dens relevans i relation til den valgte problemstilling.

 

Kompetencer

 • kunne udvikle en problemformulering om et psykologisk fænomen • kunne diskutere den psykologiske problemstilling på et vist kompleksitetsniveau i lyset af det indsamlede materiale.
 • kunne generere en sammenhængende og argumenteret fremstilling - fra problemstilling til konklusion.
 • være i stand til at vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.

Undervisningen af seminarhold og vejledning.
• Seminarholdene repræsenterer en diversitet og bredde af videnskabelige perspektiver og fag fra bacheloruddannelsen. Den studerende opfordres til at opsøge den bedst mulige kvalificering af sit bachelorprojekt. Seminarholdene omfatter undervisning og praktiske øvelser i skriveteknik, diskussioner af konkrete projekter og generelle diskussioner om bachelorprojektets form inden for forskellige fagtraditioner.
• Vejledning af bachelorprojektet kan tage form af individuel eller gruppevejledning.

Pensum
Ca. 900 siders selvvalgt litteratur, idet der kan være tale om ny litteratur eller litteratur, der tidligere har været opgivet som obligatorisk eller selvvalgt litteratur inden for andre fagelementer. Litteraturens indhold og omfang fastlægges efter aftale mellem den studerende og vejleder.

 

 

Det er en forudsætning for aflevering af bacheloropgaven, at den studerende har bestået minimum 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi

Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Ordinær prøve:
o PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave.
o CENSURFORM: Ekstern prøve.
o BEDØMMELSESFORM: 7-trinsskalaen.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med max 3 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningen.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 25 normalsider ved 1 studerende, max 38 normalsider ved 2 studerende og max 44 normalsider ved 3 studerende.
o SÆRLIGE BESTEMMELSER: Emne for bachelorprojektet skal godkendes af fagansvarlig lærer senest 1 måned inden aflevering. Bachelorprojektet skal forsynes med et engelsk resumé på max 1 side. Resuméet indgår i bedømmelsen.

Efter eksplicit forhåndsaftale med vejleder kan den studerende skrive bachelorprojektet i
artikelform. Artiklen skal af vejleder vurderes som værende et næsten færdigt udkast. Foruden artiklen udfærdiges en indledning i tilknytning til artiklen eller dens emneområde, f.eks. et kort review af feltet eller metodemæssige diskussioner.
Omfang: For én studerende må artiklen plus indledning tilsammen ikke overskride max.
25 normalsider. To studerende skal skrive hver deres artikel, men kan skrive (dele af) indledningen sammen, idet reglerne for gruppeprøver skal overholdes, jf. rammestudieordningens punkt 4.6. Det samlede produkt må ikke overskride max. 38 normalsider. Der skal fortsat udarbejdes resumé på engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen: Som ordinær prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 16
 • Total
 • 16

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21015U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Kapacitet
Ca. 35-40 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Habekost   (15-81757c7a6e803b756e6f72787c80814d7d80863b78823b7178)
Underviser

Sara Kerstine Nielsen
Katrine Zeuthen
Jesper Dammeyer
Vanessa Sonne-Ragans
Thomas Habekost
Jon Lansner

Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students