Arbejds- og organisationspsykologi

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med sammenhænge og relationer mellem individer, deres arbejde, og de organisatoriske kontekster, deres arbejdsopgaver udfolder sig i. Med afsæt i state-of-the-art teoretiske rammesætninger og empirisk viden bliver de studerende introduceret til Arbejds- og organisationspsykologiens grundlæggende teorier og empiriske forskning. Undervejs dækkes et bredt udvalg af fagområdets forskellige hovedtemaer, hvorved de studerende opbygger et grundlag for at analysere og diskutere relevante problemstillinger. Fokus er særligt på tilegnelsen af en nøjagtig forståelse og – i nogen grad – evnen til at anvende teorier, begreber og metoder med deres dertilhørende styrker og svagheder taget i betragtning.

Fagets elementer er organiseret omkring en grundlæggende skelnen mellem tre sammenkoblede fagområder: Arbejdspsykologi, personalepsykologi og organisationspsykologi. Arbejdspsykologi fokuserer hovedsageligt på, hvordan mennesker håndterer opgaver inden for respektive sociale og organisatoriske kontekster. Dette omfatter emner såsom psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdsrelateret stress, helbred og trivsel, sikkerhed og fejl på arbejdspladsen, interaktion mellem arbejde/ikke-arbejde, sygefravær, (mangel på) arbejdsevne og arbejdsløshed. Personalepsykologi fokuserer hovedsageligt på relationen mellem mennesker og organisationer igennem de forskellige faser i en medarbejders karriere. Dette omfatter emner såsom karrierevalg og karriereudvikling, organisatorisk socialisering, job- og arbejdsanalyse, personalerekruttering og -selektion, vurderingen af individuelle forskelle og menneskelige egenskaber, emotionelle og sociale færdigheder, arbejdsmotivation, job holdninger og værdier, samt personlig træning og udvikling. Organisationspsykologi fokuserer hovedsageligt på menneskers adfærd i organisationer som socio-tekniske systemer. Dette omfatter emner såsom organisationsteori og -design, ledelse, magt og politik, organisationskultur og -klima, organisationsudvikling og forandringer, arbejdsgrupper og teams, organisatorisk tillid og retfærdighed, samt organisatorisk kommunikation.

Engelsk titel

Work and Organisational psychology

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor Programmes in Sociology
 • Bachelor and Master Programmes in Anthropology 
 • Bachelor Programmes in Economics
Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Demonstrere nøjagtig viden om centrale begreber og terminologier, teorier, forskningsmetoder og empirisk data i relation til en række arbejds- og organisationspsykologiske emner.
 • Redegøre for centrale forskelle og ligheder mellem begreber, teorier, forskningsmetoder og empirisk data behandlet i kursusforløbet.

 

Færdigheder

 • Udvælge relevante begreber, teorier og metoder til at analysere givne arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.
 • Analysere hvorledes forskellige arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger relaterer sig til hinanden, baseret på en nøjagtig brug af forskellige konceptuelle, teoretiske og metodologiske perspektiver.

 

Kompetencer

 • Anvende og integrere forskellige begreber og teoretiske udlægninger, forskningsmetoder og empirisk viden til at udforme en teoretisk velbegrundet og evidensbaseret analyse af arbejds- og organisationspsykologiske emner, som de træder frem i forskellige kontekster.
 • Anerkende og vurdere styrker og svagheder i anvendelsen i de ovenfor nævnte begreber og teoretiske udlægninger, forskningsmetoder og empirisk viden i analysen af arbejds- og organisationspsykologiske emner, som de træder frem i forskellige kontekster.

Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.

- Til forelæsningerne introduceres hovedemner indenfor arbejds- og organisationspsykologi ud fra et konceptuelt, teoretisk og metodisk perspektiv. Inden hver forelæsning forventes det, at de studerende har læst den allokerede litteratur jf. forelæsningsplanen.

- På seminarholdene styrkes de studerendes viden, evner og kompetencer indenfor emneområdet. Det forventes, at de studerende indgår aktivt via fremmøde og deltagelse i forskellige øvelser og aktiviteter, herunder casearbejde, diskussioner, præsentationer og peer feedback.

Pensum jf. studieordning: 1400 normalsiders obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Det anbefales, men kræves ikke, at Socialpsykologi, Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori, Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, samt Kvalitative metoder og forskningsdesign bestås forud for Arbejds- og organisationspsykologi

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet, 1,5 timer og 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Ordinær prøve:
o PRØVEFORM: Kombinationsprøve med to fagprøver: Multiple choice prøve på universitetet uden hjælpemidler, 1 1/2 time, skriftlig hjemmeopgave med hjælpemidler 4 timer.
o CENSURFORM: Intern prøve.
o BEDØMMELSESFORM: 7-trinsskalaen.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve.
o OMFANG: Den studerende skal besvare multiple choice spørgsmål samt ét åbent spørgsmål (case/problem). Antallet af multiple choice spørgsmål meldes ud ved semesterstart. Resultatet af multiple choice prøven og bedømmelsen af det åbne spørgsmål bidrager hver med 50% til den samlede karakter.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Forudsætning for at kunne gå op til eksamen er, at hver studerende afleverer 2 skriftlige opgaver og deltager i gruppebaserede aktiviteter.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Multiple choice prøve på universitetet uden hjælpemidler, 1 1/2 time

Skriftlig hjemmeopgave med hjælpemidler, 4 timer

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 84

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21013U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
 • Institut for antropologi
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Paul Maurice Conway   (11-7b6c8077396e7a79826c844b7b7e84397680396f76)
Underviser

Ingo Zettler and Pia Ingold

Gemt den 08-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students