Pædagogisk Psykologi

Kursusindhold

Pædagogisk psykologi beskæftiger sig med udvikling, evaluering og anvendelse af (a) teorier og principper om menneskelig læring, udvikling og undervisning i individuelle såvel som sociale og kontekstuelle sammenhænge (b) teori-baserede uddannelsesmæssige materialer, programmer, strategier og teknikker, som kan understøtte læringsaktiviteter og læringsprocesser gennem hele livet. Kursets formål er at introducere til grundlæggende teorier og metoder inden for pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets teorier samt forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Kursets opbygning er tredelt: Indledningsvist introduceres til en række fremtrædende læringsteorier, herunder behavioristiske, kognitive og sociokulturelle perspektiver. Herefter følger en gennemgang af udvalgte emner, herunder intraindividuelle forskelle med fokus på emner som motivation, interesse, self-efficacy og intelligens, samt forholdet mellem sociale og kulturelle betingelser for individers livslange lærings- og udviklingsmuligheder. Kurset afsluttes med en udforskning af anvendt pædagogisk psykologi, herunder hvordan pædagogisk psykologi kan være med til at udvikle almenundervisning, interventionsformer og læringsteknologier samt tilrettelægge undervisning for individer med særlige behov.

Faget bygger videre på metoder og indhold, studerende har stiftet bekendtskab med i fagene Introduktion til psykologi og videnskabsteori, Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, Kvalitative metoder og forskningsdesign samt grundfagene Social-, Personligheds- og Kognitionspsykologi. Det er samtidigt tæt koblet til Udviklingspsykologi, ved at bidrage med en forståelse af, hvorledes generelle udviklingsprocesser påvirker læringsmæssige erfaringer, evner og udfordringer på tværs af kontekster. I et bredere perspektiv kan faget ses som en introduktion til arbejdsområder inden for læring og udvikling i et livlangt perspektiv og faglige funktioner inden for eksempelvis pædagogisk psykologisk rådgivning.

Engelsk titel

Educational Psychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne redegøre for pædagogisk psykologiske teorier, begreber og interventionsmetoder i forhold til pædagogisk psykologiske problemstillinger.
 • kunne identificere centrale emner og betingelser ved pædagogisk psykologiske problemstillinger, f.eks. læringsinterventioner.
   

Færdigheder

 • kunne analysere og vurdere de anvendte teoriers og metoders udsagnskraft, muligheder og begrænsninger, baseret på brug af de valgte teoretiske og metodiske perspektiver i forhold til pædagogisk psykologiske problemstillinger.
 • kunne redegøre for styrker og svagheder mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.

 

Kompetencer

 • være i stand til at udvælge relevante teorier, metoder og interventionstiltag ved pædagogisk psykologiske problemstillinger.
 • anvende og kritisk vurdere teorier, metoder og empirisk viden til at analysere pædagogisk psykologiske problemstillinger.
 • planlægge en faglig begrundet intervention og et dertil hørende evalueringsdesign.

Undervisning og arbejdsform

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), øvelseshold (teori, metode og praksisformer). Mellem undervisningsgangene kan der være små online opgaver, som de studerende skal løse, se, eller arbejde på.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På øvelsesholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Udgangspunktet vil være gruppebaseret arbejde med to cases, hvorigennem de studerende introduceres til forskellige interventions- og praksisformer. Arbejdet med de to cases afsluttes med en gruppebaseret skriftlig rapport (case 1) og en gruppebaseret mundtlig præsentation (case 2), som godkendes af instruktoren. Læringsaktiviteterne inkluderer også træning i at modtage og give feedback, herunder feedforward og peer-feedback.

Pensum jf. studieordning: 750 normalsiders obligatorisk litteratur og 100 normalsider selvvalgt litteratur.

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Det anbefales, men kræves ikke, at fagene Introduktion til psykologi og videnskabsteori, Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, samt Kvalitative metoder og forskningsdesign skal være bestået forud for Pædagogisk Psykologi.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve for max 3 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 6.8.

o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 8 normalsider for 1 studerende, max 10 normalsider for 2 studerende, og max 12 normalsider for 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har fået godkendt 1 skriftlig rapport samt 1 mundtlig præsentation. Den skriftlige 
rapport og den mundtlige præsentation er gruppebaserede.
 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Holdundervisning
 • 20
 • Total
 • 46

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21012U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
B , C og D
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Guido Makransky   (2-6b714474777d326f7932686f)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students