Klinisk Psykologi II

Kursusindhold

Klinisk Psykologi II bygger videre på kurset Klinisk Psykologi I og har til formål at introducere de studerende til, hvordan og hvorfor psykisk lidelse opstår hos børn og voksne, samt hvilke centrale faktorer, som vedligeholder psykisk lidelse. ’Psykisk lidelse’ behandles i dette fag både inden for en traditionel diagnostisk forståelsesramme, men også i andre forståelsesrammer, der ikke forstår psykisk lidelse i snæver diagnostisk forstand. Hovedformålet med faget er således at introducere og diskutere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelse, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning.

Forelæsningsrækken giver en grundig indføring i en række perspektiver på udvikling og vedligeholdelse af psykisk mistrivsel og psykisk lidelse (f.eks. neurobiologiske, neuropsykologiske, adfærdspsykologiske, udviklingspsykopatologiske, psykodynamiske, eksistentielle, social indlæringsteori, kontekstuelt, sundhedspsykologiske, recovery, etc.). Det overordnede læringsmål er at den studerende ved fagets afslutning kan analysere og diskutere en klinisk psykologisk case ud fra flere teoretiske vinkler, og på basis heraf opstille hypoteser om årsag(er) til de vanskeligheder, der beskrives i casen, samt diskutere og begrunde relevante assessmentstrategier ift. at afprøve disse hypoteser.

Engelsk titel

Clinical Psychology II

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til og indsigt i forskellige teoretiske perspektiver og modeller, der bruges til at forstå hvorfor psykisk lidelse og mental mistrivsel opstår og/eller vedligeholdes hos børn eller voksne.

 

Færdigheder

 • diskutere forskelle og ligheder ved de forskellige perspektivers forståelse af, hvordan psykisk lidelse udvikles og evt. vedligeholdelse.
 • diskutere styrker og svagheder ved de præsenterede modeller for udviklingen og evt. vedligeholdelsen af psykiske lidelse.

 

Kompetencer

 • analysere og diskutere en klinisk psykologisk case ud fra flere teoretiske vinkler, og på basis heraf opstille hypoteser om årsager til de vanskeligheder, der beskrives i casen samt diskutere og begrunde relevante assessment-metoder ift. at afprøve disse hypoteser.

Undervisning og arbejdsform
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), instruktorhold (teori, metode, casebaserede øvelser).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

- På instruktorhold indgår analyse og diskussioner af på forhånd beskrevne cases, som er udviklet af underviserne, der varetager forelæsningerne. De studerende modtager feedback fra instruktoren og bidrager selv med peer-feedback. Desuden forventes de studerende at indgå aktivt gennem fremmøde og deltagelse i øvelser og aktiviteter.

Pensum jf. studieordning: 750 normalsiders obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Det anbefales, men kræves ikke, at Klinisk Psykologi I, Personlighedspsykologi, Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori, samt Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II bestås forud for Klinisk psykologi II. Derudover vurderes det, at det kan være særligt svært at gennemføre Klinisk Psykologi II uden at have fulgt og bestået kurset i Klinisk Psykologi I.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
o PRØVEFORM:
Skriftlig hjemmeopgave, 1 uge.

o BEDØMMELSESFORM:
7-trinsskalaen.

o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE:
Den skriftlige hjemmeopgave skal aflægges som gruppeeksamen for 2-3 studerende. Ved gruppeeksamen skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningen. Ved sygdom i gruppen kan eksamen gennemføres af de resterende gruppemedlemmer, også når disse udgør færre end 2 eller 3 personer.


o OMFANG:
Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 normalsider for 2 studerende og max 12 normalsider for 3 studerende. Ved særtilfælde, hvor en studerende grundet sygdom blandt gruppemedlemmerne afleverer alene, er omfanget af opgaven max 8 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen
 • Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at de studerende har fået godkendt 2 gruppebaserede opgaver på instruktorhold. Opgaverne kan være mundtlige eller korte, skriftlige responspapirer. Gruppen, der udarbejder opgaverne, behøver ikke at være den samme gruppe, der går til eksamen sammen. Format og feedbackform angives ved semesterstart.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21011U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 6
Holdundervisning 7 uger (lige uger) med start uge 6,
Placering
Forår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
C og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sonja Breinholst   (16-7d7978746b386c7c6f73787279767d7e4a7a7d8338757f386e75)
Gemt den 02-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students